In memoriam J.STUBBE In memoriam mw L. VAN DONGEN In memoriam W. DONKERVOORT In memoriam J.C.SMIT DANKBETUIGINGEN OVERLEDEN: Mag ik namens mijn vrouw en kinderen de directie van harte dank zeggen voor de prachtige receptie die ons aangeboden werd bij mijn-afscheid van Hei- neken en voor de prachtige bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen. Ook voor de mooie toespraak en de grote belangstelling op mijn re ceptie van alle collega's waarmee ik bijna 20 jaar heb samengewerkt. Het heeft mij en heel mijn fa milie goed gedaan om deze middag te doen slagen. Het was een dag om nooit te vergeten. H.M. van de Bighelaar Wij danken bedrijfsleiding, collega's en gepensio neerden voör de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid wegens het bereiken van mijn pensi oenleeftijd. Het is voor ons een prachtig en onver getelijk afscheid geworden. J.A. Hermans en echtgenote Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn af scheid ondervonden zeg ik, mede namens mijn vrouw, langs deze weg hartelijk dank. Het was een echte feestdag voor ons. N. Tetteroo Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen nogmaals bedanken voor het cadeau, de bloemen en enveloppen die ik op mijn afscheidsreceptie mocht ontvangen. Door dit alles en niet in de laatste plaats door uw aanwezigheid in de Raadskelder, zal deze dag bij ons nog lang in herinnering blijven. J. van Wensveen Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u nog maals hartelijk bedanken voor de geweldige be langstelling en de prachtige cadeaus die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubi leum. Het was voor ons een onvergetelijke dag. J. van der Pol Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn af scheidsreceptie op 25 april wil ik gaarne iedereen dankzeggen. Ook mijn hartelijke dank voor de prachtige cadeaus en vele attenties, die ik op deze dag mocht ontvangen. Aan de collegialiteit en vriendschap, die ik tijdens mijn loopbaan bij Heine- ken heb ondervonden, zal ik steeds met plezier terugdenken. Mevrouw M.H. Grolleman Langs deze weg dank ik iedereen die ik niet per soonlijk heb kunnen bedanken voor de vele atten ties tijdens mijn 40-jarig jubileum. Ook namens mijn familie hartelijk dank voor deze onvergete lijke dag. Nogmaals hartelijk dank. Toon Lange Hierbij wil ik u allen, ook mede namens mijn echt genote mijn oprechte dank uitspreken voor de mooie herinnering welke u mij gegeven hebt ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum en in het bijzonder hen die ik niet persoonlijk heb kunnen bedanken, W.J. Geertsema Langs deze weg wil ik u mede namens mijn vrouw directie, chefs en collega's allemaal bedanken voor de wijze waarop zij de dag van mijn 40-jarig jubile um tot een onvergetelijke hebben gemaakt. A.J. Sluijmers Hartelijk dank voor de fijne avond, die ons ter "ge legenheid van ons 25-jarig jubileum werd aange boden, zowel in Zaïre als in Nederland. Ook willen wij jullie hartelijk bedanken voor de belangstelling, de bloemen, de geschenken en de telegrammen. Charly en Marinanne Bussmann Mede namens mijn vrouw zeg ik u hierbij hartelijk dank voor de attentie die wij mochten ontvangen bij de herdenking van onze 60e trouwdag op 18 fe bruari jl. Het heeft ons erg getroffen dat u na beëin diging van het actieve dienstverband het wel en wee van de gepensioneerden blijft volgen. W. Slootmaker-N. Slootmaker-Staal Daar het voor mij onmogelijk is iedereen persoon lijk te schrijven, wil ik u allen langs deze weg danken voor het medeleven dat ik heb onder vonden bij het overlijden van Kees. Tevens wil ik iedereen danken voor de belangstelling die ik zelf ondervind tijdens mijn ziekte. Dit alles is een grote troost voor mij. Marga Adam-Guntlisbergen Met verslagenheid werd op 15 april jl. kennis genomen van het plotselinge overlijden van Jan Stubbe. Enige dagen ziek thuis, kwam er twee dagen voor zijn 53e verjaardag, een onverwacht einde aan zijn leven. Ruim 20 jaren was Stubbe werkzaam op de vestiging A/Mau, de laatste jaren bij de interne dienst, ledereen kende Jan en voor iedereen stond hij klaar. Wij hebben afscheid genomen van een rustig en ijverig medewerker. Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel kracht toe bij dit verlies. Op 29 april 1980 bereikte ons het schokkende bericht, dat na een korte, maar fataal gebleken ziekte, onze medewerkster Lia van Dongen was overleden. Zij werd slechts 21 jaar. Gedurende 6 jaar was zij bij ons con cern werkzaam, eerst als administra tief assistente bij onze drankenhandel Priem-Eris B.V. en na de totstand koming van het horecagebied West- Brabant/Zeeland op het verkoopkan toor te Breda. Zij was een toegewijd, ijverig en enthousiast medewerkster en collega. Haar opgewektheid was opvallend, haar optimisme aanstekelijk, ondanks de pijn, die zij moet hebben geleden. In de herinnering van ieder, die haar heeft gekend, zal zij zo blijven voort leven. Wij vertrouwen erop, dat het medeleven en de blijken van deelne ming die haar ouders, broers, zussen en verloofde deze dagen zullen be reiken, hen de kracht zal geven dit onverwachte heengaan van Lia te dragen. Op 21 april is de heer J.L. GOSMAN (74) overleden. 2 januari 1929 kwam hij in dienst bij Amstel als verkoopleider maar werd 1 januari 1966 in de invali- diteitsregeling opgenomen. Op 1 au gustus 1970 ging de heer Gosman met pensioen. De heer W.F. VAN DER BEYL (90) is op 9 mei 1980 overleden. Na op 6 mei 1903 bij Heineken Rotter dam in dienst te zijn getreden, heeft hij in de bottelarij en de draaierij ge werkt Van 1913 tot zijn pensionering op 1 november 1954 was hij werkzaam als electricien. In de ochtend van 5 mei 1980 ont vingen wij het bericht dat na een kort stondige ziekte geheel onverwachts was overleden de heer W. Donker voort. De heer Donkervoort was sedert juni 1975 in dienst van Vrumona en werk zaam als colonne reserve in de botte larij. In de jaren dat Willem Donkervoort in onze dienst was, heeft hij zich niet alleen doen kennen als een kundig vakman en een prettig collega, maar ook het sociale aspect van de samen leving in het algemeen en die van zijn ploeg had in het bijzonder zijn volle belangstelling. Wij allen zullen zijn inbreng missen. Onze gedachten gaan uit naar me vrouw Donkervoort en haar kinderen. Wij wensen hen veel troost en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Op 3 juni jl. bereikte ons het droeve bericht, dat de heer J.C. Smit, terwijl hij op weg was naar zijn werk, is over leden. Hij bereikte de leeftijd van 59 jaar. Wij kunnen ons nog nauwelijks voor stellen dat deze energieke collega niet meer terugkeert op het bedrijfs bureau aan de Stadhouderskade, waar hij slechts enkele weken gele den nog zijn 40-jarig dienst-jubileum vierde. Wij verliezen in hem een toegewijd en levenslustig man, die zich voor tal van aktiviteiten van de personeelsvereni ging, met name de jaarlijkse bustocht voor gepensioneerden, ten volle heeft ingezet, ook reeds tijdens de periode waarin zijn gezondheidstoestand dit niet altijd toeliet. Zijn collega's en vrienden bewaren aan Joop de beste herinneringen. Wij wensen mevrouw Smit alle sterkte toe in deze moeilijke tijd. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25