A.D. Lange A.J. Sluijmers J.M. van der Post A. Verkerk De heer Lange Zoeterwoude- Op 11 april was het zeer druk in het ontvangstgebouw De Hooiberg. Tapper Lange vierde op deze dag namelijk zijn 40-jarig dienstverband bij Heineken. Nadat de jubilaris uit handen van de heer Kranenberg de enveloppe en de speld had ontvangen, begon de receptie. Ook Jhr. Feith was hierbij met zijn echtgenote, tot grote verrassing van allen, aanwezig. Hoewel de heer Lange te kennen had gegeven niet toege sproken te willen worden, was het toch nodig dat negen per sonen een kort woord tot hem richtten om telkens een stukje van de uit negen delen bestaande legpuzzel te onthullen. Zo werd onder meer namens p.r. Nederland, de ontvangstafde ling, de personeelsvereniging waarvoor de heer Lange jaren lang actief is geweest, oud-collega's van de garage, thuisver- bruik bier en de 'bazenclub' gesproken. Toen de gehele leg puzzel klaar was, kwam er een grote foto tevoorschijn waar op de jubilaris aan St. Nicolaas vroeg 'Mag ik alstublieft nog 10 jaar blijven?'. Aangezien de heer Lange graag geld wilde hebben, kreeg hij slechts symbolische cadeaus in de vorm van een oude auto namens de garage en een miniatuur Hooi berg. Nadat allen de heer Lange de hand hadden gedrukt, werd de receptie nog lange tijd op gezellige wijze voortge zet. Het echtpaar Sluijmers Amsterdam- Op dinsdag 15 april j.l. werd de heer A.J. Sluijmers, onderchef van het centraal magazijn aan de Mauritskade samen met zijn echtgenote ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum op de brouwerij ontvangen. De heer Philippa sprak hem toe en overhandigde de gouden speld met diamant en envelop. Vervolgens nam de heer Selhorst, chef van de jubi laris, het woord en bood namens de collega's een cadeau aan. Voor mevrouw Sluijmers waren er nog bloemen en een plant. Als speciale gast was aanwezig de heer G. Fransen uit Nuth, die als vroegere collega uit het zuiden des lands een cadeau kwam aanbieden. Tot slot dankte de jubilaris met enkele woorden alle aanwezigen voor de prettige ontvangst en de cadeaus. De heer en mevrouw Van der Post (midden) Zoeterwoude- Ter gelegenheid van het 40-jarig dienstverband van de heer J.M. van der Post, momenteel medewerker op de afdeling physie- ke distributie aan de Bettoweg te Rotterdam, vond op 22 april 1980 een geanimeerde receptie plaats. In de Van Swietenkamer werd de jubilaris, vergezeld door zijn vrouw en kinderen, door de heer Jellema hartelijk toegespo- ken. Uitvoerig werd het feit gememoreerd, dat de heer Van der Post in de verschillende vestigingen van het concern in de verstreken jaren met grote inzet heeft medegewerkt om het "edele gerstenat" steeds op de juiste plaats en op de juiste hoeveelheid en in de juiste verpakking te bezorgen. Na dat de heer Jellema de jubilaris met de gouden speld, voor zien van briljant, had onderscheiden en hem de bekende en veloppe had overhandigd, begon uiteindelijk een receptie, die zowel voor de heer Van der Post als voor de vele belang stellenden de gelegenheid bood uitvoerig in de historie te duiken. Zo kwam onder andere het tienjarig verblijf in het toenmalige Soerabaja in stukken en brokken bij menigeen weer duidelijk voor de geest. De heer en mevrouw Verkerk (tweede van links) Zoeterwoude- Op 23 april vond in Zoeterwoude een receptie plaats ter ere van het feit dat de heer Verkerk 40 jaar geleden in dienst trad van ons concern. De heer De Geus heette de vele aanwezigen hartelijk welkom en gaf het woord aan de heer Welmers. Deze zei het een goed teken te vinden alweer een 40-jarig jubileum in Zoeterwoude te hebben. Hij vertelde dat de jubilaris, ondanks verschillende functies altijd op de bouwkundige werkplaats werkzaam is geweest. Onder dank zegging werd hem de gouden speld met briljant en de bijbe horende enveloppe overhandigd. Vervolgens sprak de heer Dikken. Als leidraad had hij van de personeelsdienst een le vensbeschrijving ontvangen, die maar uit een half velletje be stond. Dit kon haast niet, want over een 40-jarig dienstver band is veel meer te vertellen en dat deed de heer Dikken dan ook. Hij zwaaide jubilaris veel lof toe voor zijn werk en over handigde hem een cadeau onder couvert, waarbij mevrouw 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20