Afscheid J.J. van Roosendaal Afscheid A.P. Raadsen en J. van Wensveen Afscheid mevrouw M.H.Grolleman De heer Van Roosendaal (rechts) Zoeterwoude- Op vrijdag 11 april nam in Zoeterwoude de heer Roosendaal, gebruik makend van de wachtgeld-rege ling, na een 15-jarig dienstverband afscheid van ons con cern. De heer Welmers kreeg als eerste de gelegenheid om met enkele woorden van dank afscheid van de heer Van Roosendaal te nemen. Hij noemde het verheugend dat er veel Rotterdammers aanwezig waren. De heer Welmers stond even stil bij de in diensttreding en bij de overplaatsing van de scheidende van Rotterdam naar Zoeterwoude in 1974 en dankte hem voor de vele goede dingen die hij voor de brouwerij heeft gedaan. Hij wenste hem en zijn vrouw nog ve le goede jaren in gezondheid toe. Vervolgens sprak de heer Huizer, de wachtchef met wie de heer Van Roosendaal de langste tijd van zijn Heineken loopbaan heeft gewerkt, hem toe namens de afdeling verpakken. Omdat hij de heer Van Roosendaal al zo lang kende wist hij ook veel over hem te vertellen en hij uitte veel lovende woorden. Vanwege het feit dat de heer Van Roosendaal met een haak de omgevallen flessen altijd weer overeind wist te zetten, werden hem de versierselen in de Orde van de Silv'ren Haeck omgehangen en werd hem namens de ploeg een cadeau onder couvert overhandigd. Uiteraard werd mevrouw Van Roosendaal ook in deze hulde betrokken en bood de heer Huizer haar een bloemetje aan. Ook hij wenste hen beiden nog vele goede ja ren toe. Nadat alle aanwezigen de heer Van Roosendaal de hand hadden gedrukt, sprak tenslotte de heer Van Roosen daal zijn hartelijke dank uit voor alles wat hem was overko men en wenste iedereen veel sterkte toe bij Heineken. stel-medewerkers aanwezig, zodat onder het genot van een drankje en een hapje vele herinneringen werden opgehaald. Het echtpaar Raadsen Mevrouw Grolleman Amsterdam- Mevrouw Grolleman nam op 25 april afscheid van Heineken. Mevrouw Grolleman, die werkzaam is op het bureau Coördinatie Ondernemingsradenwerk en personeels informatie, werd ontvangen door de heren Siertsema, Bolthof, Leentvaar en mw. Ketting. Met woorden van dank voor het werk dat zij verricht heeft, werd haar de enveloppe overhandigd. Op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw Grolleman werden er tijdens de receptie in de Kuiperij geen toespraken gehouden. Namens de "gang" kreeg zij een dia projector met projectietafel en als personeelscadeau een fo tocamera. In de volle Kuiperij waren ook zeer veel oud-Am- De heer en mevrouw Van Wensveen Rotterdam- Op 29 april namen twee doorgewinterde Heineken-medewerkers afscheid, te weten de heren Raadsen en Van Wensveen. In hun loopbaan is een zekere parallel te ontdekken. Beiden werkten destijds in de Rotterdamse brouwerij aan de Crooswijksesingel en beiden hadden later een groot aandeel in de bezorging van het Heineken fustbier in de Maasstad door middel van de toen nog bestaande eigen expeditie. Beiden besloten gebruik te maken van de over bruggingsregeling; na de 44 dienstjaren van de heer Raadsen en de 33 jaren van de heer Wensveen een begrijpe lijke stap. Vergezeld van hun echtgenotes en kinderen werden de scheidende medewerkers eerst door de heer Combée ontvangen, die de gebruikelijke enveloppen over handigde. In zijn toespraak zei de heer Combée, dat de heren in de huidige Rotterdamse vestiging als het ware een sym bool waren van "de oude brouwerij". Met hun vertrek wordt een tijdperk afgesloten. In de Raadskelder werd het afscheid mede opgeluisterd door de welgemeende en komische toe spraken van de heer Norp en de dames Van Ames en Petrie. Nadat zowel de heer Raadsen als de heer Van Wensveen een dankwoord hadden uitgesproken, was er voor de collega's, bekenden en oud-medewerkers gelegenheid hen de hand te schudden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19