H.W.J. WINTHORST: HEINEKEN IDEEËNMAN VAN HET JAAR als uitschieters één Philips medewerker met f 18.000,- en drie technici van het Ministerie van Defensie met f 18.240,-. Onze ideeënman, de heer H.W.J. Wint- horst, groepsleider verpakken te Bun- nik had "slechts" een beloning van f 1.800,- ontvangen en was voorge dragen op grond van de originaliteit en vindingrijkheid van zijn welhaast sim pele idee. Dat idee betrof de ontdopper van de retourflessen, waarvoor speciale afdraaisnaren werden gebruikt. Deze afdraaisnaren zijn tandriemen met daarop aangebracht een speciale op bouw. Het was de heer Winthorst opge vallen dat juist deze opbouw de oor zaak was van vele storingen om snaren te vernieuwen of om de ontdopper bij te stellen. Bij een van deze storingen liet hij een normale tandriem uitproberen en toen bleek dat deze in het gebruik zeker geen slechter resultaat gaf, was "zijn idee" gemaakt vooral toen ook nog bewezen werd dat de normale tandriemen langer meegaan en in aan schaf aanmerkelijk goedkoper zijn. De voornaamste besparing was de lagere aanschafkosten en het betere rende ment vanwege minder storingen. Bij de uitreiking van de oorkonde werd de heer Winthorst toegesproken door de nieuwe voorzitter van het Kringbe- stuur voor Noord-Holland en Utrecht Mr. A.A. van Voorst Vader, ideeënbus functionaris van de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Na afloop van de plechtigheid werden de deelnemers verschillende rondleidingen aangebo den, zoals een bezoek aan het Zodiac- gebouw met rondleiding door het labo ratorium en de proefaccommodaties voor varkens, kalveren, geiten, schapen, koeien en vissen en het Bo- demkundig museum. De jaarlijkse NIVE-oorkonde uitreiking aan de Ideeënmannen/vrouwen van het jaar vond op 22 april j.l. plaats te Wage- ningen. Gastheer van deze dag was het Minis terie van Landbouw en Visserij in het kader van de viering van het 25-jarig jubileum van de Ideeënbus bij dit Minis terie. De uitreiking vond plaats in het Internationaal Agrarisch Centrum. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid kwamen in totaal 45 per sonen voor de onderscheiding in aan merking. Op elk van hen was een of meer van de zes criteria voor toeken ning van toepassing. Het idee van de betrokkene moet namelijk duidelijk uit gaan boven de gemiddelde prestatie ten aanzien van vindingrijkheid, iniatief, doorzettingsvermogen, originaliteit, toegekende beloning en/of aantal belangrijke inzendingen. Hoewel de hoogte van de beloning slechts een van de zes criteria was waren deze 45 win naars toch goed voor een totaal belo ningsbedrag van ruim f 120.000,- met De oorkonde-uitreiking door mr. A.A. van Voorst Vader aan de heer Winthorst (rechts) 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 16