A.H. HEINEKEN BESCHERMHEER FANFARE KONINKLIJKE ÉQUIPAGE IN AMSTERDAM Amsterdam wordt opgevrolijkt met Bossche klanken. Hier "rondt" de fanfare de brouwerij het beschermheerschap op zich te ne men en sprak de hoop uit dat de fanfare dit jaar naar de hoogste klasse zou pro moveren. Op de bijeenkomst was ook oud-direc teur personeelszaken de heer W. Klop penburg, eveneens beschermheer van de Heineken fanfare, aanwezig. Zoals in het verleden zovele malen het geval was, hebben de stallen en de garage aan de Quellijnstraat onlangs onderdak verleend aan koetsen en paarden van het Koninklijk Huis. Op de foto's ziet u hoe alles in gereed heid werd gebracht voor de rijtoer die de Spaanse koning Juan Carlos tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland door Amsterdam zou maken. Zaterdag 22 maart jongstleden was een historische dag in de toch al zo rijke ge schiedenis van de Bossche Heineken Fanfare. Die dag aanvaardde de heer A.H. Heineken officieel het bescherm heerschap van de fanfare. De fanfare was daartoe naar Amster dam getogen om haar nieuwe be schermheer een aubade te brengen. Van de aanwezigheid in Amsterdam werd gebruik gemaakt door ook de Hei- naken Roeivierkamp op te luisteren met welluidende klanken, gespeeld vanaf het dek van een in de Amstel gelegen schuit. De beide beschermheren A.H. Heineken en W. Kloppenburg voor "hun" fanfare In de Kuiperij sprak de heer Heineken de leden van de fanfare toe Vanaf de Amsteldijk liep de fanfare al musicerend onder politiebegeleiding naar de brouwerij op de 1e van der Helststraat. Het drukke zaterdagse ver keer in het hartje van de stad werd voor deze niet alledaagse stoet even stil gelegd. Op het terrein van de brouwe rij wachtte de heer Heineken zijn nieuwe "beschermelingen'' op. In een flets voorjaarszonnetje speelde de fanfare enkele stukken waaronder de Heineken tune en een welgemeend "lang zal hij leven" voor de heer Heine ken. Voorzitter A. de Mug sprak zijn vreugde en dank uit over hetfeit dat de heer Hei neken het beschermheerschap heeft willen aanvaarden. In de Kuiperij werd een goed glas bier op de "verbintenis" gedronken. De heer Heineken verklaarde met plezier 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7