EEN ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND NOORD-HOLLAND Het derde horecagebied op onze zwerftocht door Neder land is Noord-Holland. Dit horecagebied behelst het ge bied ten noorden van het Noordzeekanaal, alsmede IJ- muiden, en het eiland Texel. "Het typische van ons horecagebied". vertelt de heer J. van der Doll (hoofd van het horecagebied), "is dat wij niet te kampen hebben gehad met proble men bij het bepalen van grenzen. Al onze grenzen zijn natuurlijk, doordat wij van alle zijden omringd zijn door water. Vroeger was dit horecagebied ook een district. Het is beslist niet zo dat de grenzen van de andere horeca- gebieden in Nederland zomaar wille keurig gekozen zijn. Integendeel, de vroegere gewestelijke verkoopleiding heeft er zwaar op gestudeerd om de ge bieden zo goed mogelijk over het land te verdelen. Daarbij is met een aantal factoren rekening gehouden. Wat be treft distributie bijvoorbeeld, mochten de rayons van de zelfstandige agenten niet doorsneden worden. Ook qua zwaarte moesten de horecagebieden goed bekeken worden. Omzet en be volkingsdichtheid (hetgeen nauw ver band met elkaar houdt) bepalen de zwaarte van zo'n gebied". Over omzet heeft dit gebied beslist niet te klagen. Zowel voor Heineken als voor Amstel heeft men een sterke markt positie. Verbouwing Het managementteam van het horeca gebied Noord-Holland heeft zich ge vestigd in de Alkmaarse Bierhandel op het industrieterrein Oudorp in Alkmaar. Een goede plaats, gezien de centrale ligging van Alkmaar in het horecage bied. Hoewel de centrale drankengroothan del over een enorme groothandels accommodatie beschikt, was de kan tooraccommodatie te klein. Voor de heren van het horecagebied is dit niet zo'n probleem: al gaat een en ander nu nog provisorisch toe, ze weten zich te behelpen met de ruimte die ze tot hun beschikking hebben. Van der Doll: "Op het moment zitten onze twee rayonleiders in een ontruimd magazijn, waar ook de vertegenwoor digers kunnen zitten. Voor de spullen van het magazijn hebben wij een plaatsje gevonden in een container in de opslagruimte". Zo verandert er steeds weer iets. De ontvangst van afnemers bijvoorbeeld vindt plaats in de gezellige showroom. Maar ook deze ruimte zal binnenkort een wijziging ondergaan. De muren worden weggebroken zodat het kan toor van de administratiemedewerkers uitgebreid wordt. Ondanks de vrij in grijpende verbouwing kunnen allen ge woon doorgaan met hun werk, dankzij de medewerking van een ieder. Organisatie De vertegenwoordigersorganisatie is rond en functioneert per 1 april op de nieuwe manier. Wat betreft de opbouw van de administratie zit men ongeveer op de helft. Het horecasecretariaats- werk dat nu nog in de Van der Helst- straat in Amsterdam wordt gedaan, zal binnen een paar maanden in de Alk maarse Bierhandel geschieden. "Dit zal nog wel een paar maanden in beslag nemen omdat wij de mensen er nog niet voor hebben, want de mensen van de Van der Helststraat hebben een I i te Alkmaarse kaasdragers in actie Het managementteam. Van links naar rechts de heren Heidoorn, Verlaan, Wijers en Van der Doll functie gekregen binnen het horeca gebied Amsterdam. Wij hopen uit Alk maar en omgeving personeel te kunnen aantrekken. Maar dat zal, verwachten wij, geen probleem opleveren", aldus de optimistische heren Van der Doll en P.Ph.A. Wijers (hoofd verkoop). "Wijzelf zijn alle vier met veel animo be gonnen en zijn enthousiast om de nieu we organisatie in te voeren", verklaren de beide heren, ook namens de twee overige leden van het management team, chef de bureau A.S. Heidoorn en J.Q. Verlaan (hoofd distributie). "Ook omdat wij merken dat het in veel geval len een verbetering betekent. Zoals het sneller kunnen nemen van beslissingen door het frequente contact onderling en het sneller kunnen reageren op de behoeften van de afnemers. Voor de rayonleiders die voorheen, horecaver- tegenwoordigers waren, is de huidige situatie niet zo nieuw. Zij werkten al in dit gebied. Diegenen die hier al werk zaam waren, blijven hier gewoon wer ken, als is het soms in een andere functie. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4