vers van'l vat Bij de voorpagina: U ziet hier een koets van het Koninklijk Huis die vanaf de Heineken stallen rich ting Dam rijdt tijdens het bezoek van koning Juan Carlos aan Nederland. Bij de achterpagina: Een foto van omstreeks 1920 met medewerkers van de firma Verdonk uit Goes met hun T-Ford. De man met hoed op de achtergrond is de heer Verdonk. 31STE JAARGANG NR. 4 ME11980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel 071-814870, 814288, 814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester Yvonne Sanders Harriet Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. D.P. de Graaf Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): P.A. Sternfeld Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. van Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel) A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. 1 Voorpagina 2 Colofon; inhoud 3 De Philippijnse Evelyn Paulito heeft 80 pleegvaders: de afde ling intern transport uit Zoeter woude 4 Voor de derde maal nemen wij een horecagebied onder de loep. Dit keer is dit het horeca gebied Noord-Holland 7 A.H. Heineken is sinds kort be schermheer van de Heineken Fanfare; paarden en koetsen van het Koninklijk Huis in Am sterdam 10 J. Zellenrath neemt u voor de laatste maal mee op zijn reis langs de wijngebieden van Italië 12 J.J. Kool verzamelt bierglazen 13 Foto's van de maand 14 Jaarfeest Den Bosch; spel- avond Bokma; Paasbingo Amsterdam; kwakkel (hockey)- toernooi 16 Eén uit 6 duizend: C. Kroep 17 Afscheid J. Siertsema van Vru- mona; het bureau klantenser vice 18 Nieuws uit het buitenland 20 Vrachtwagencentrum in Rotter dam 21 Ideeënbus 22 Jubilea en pensioneringen 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 6/80 dienen uiterlijk 18 juni a.s. binnen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2