AMSTERDAM Geboren: Joost en Jan-Jaap, z.v. B. van Halem (export) Marscha A., d.v. F.R. Moes (planning control export) Karijn, d.v. B. Faber (centraal magazijn) Karima, d.v. A.A. Boukarfi (bottelarij) Coen, z.v. P H. Kaaij (energie en storings dienst) Barry, z.v. M. Nijziel (etectrotechnische werkplaats) Isabel M., d.v. B. Bonillo Fuentes (ligkelder) Lisette, d.v. H.J. Vaneveld (kwaliteitsdienst) ReshmaS., d.v. R.H. Gena(bottelarij) Jolanda M., d.v. FI.M. Allewijn (bedrijfs bureau) Riad, z.v. A.K.M. Farhat (bottelarij) Gehuwd: M.W. de Soet (marketing) met mw. A.J. Koot A.C. Westerman (bottelarij) met mw. M.G.P.C. Scholten H.T. van der Berg (transport) met mw. B.R. van Zaanen A. van der Padt (ligkelder) met mw. M.E. Zoon R. Nieuw A Len (ligkelder) met mw. R.S. Heilbron BUNNIK Geboren: Edwin M., z.v. W.C. Molenaar (bottelarij) Kevin, z.v. J.G. Kooy (bottelarij) Fatima, d.v. A.M. Faddach (bottelarij) ZOETERWOUDE Geboren: Philip C.P., z.v. R. Louwrier (mechanische werkplaats) Patrick M., z.v. V.C. Morais (bottelarij) Viviana, d.v. C.L. Fernandes (bottelarij) Gehuwd: J.H. van Zijp (bottelarij) met mw. C.W. Huls- ker De O.R. Mauritskade heeft verzocht te publi ceren welke medewerkers van de Maurits kade overgeplaatst zijn naar andere ves tigingen binnen Heineken. De volgende per sonen zijn per 1 januari 1980 niet meer op de Mauritskade maar op de tussen haakjes ver melde vestiging werkzaam: C.A. Migo (A/Hel); P.J.W. Kreijger (H/Bosch); J. Möllers (A/Hel): A. van der Meent (Bunnik): C. Beijnes (C.T.D. Z/Wou); P.A. van der Kaaij (A/Hel); B.J. Glatz (Z/Wou); O.E. Read (Zl Wou); H. Overdijking (Z/Wou): C. Timman (A/Hel): P.L.J. Schmidt (A/Bul): B. de Jong (A/Bul): H. Onverwagt (A/Hel): A. Visser (Zl Wou): F. van Gelder (Z/Meer): Th.J. van de Heuvel (Hattem): S. de Jongh (A/Hel): C.A.M. Dors (A/Hel): P. Valero Palazon (A/Hel): A. Taroncher Garcia (A/Hel): G.J. Kling (A/Hel): J. Portela Fernandez (A/Hel): J.W. Smit (Z.I Wou). C.J. Vezo (bottelarij) met mw. I.M. Ramos G. Bonte (bottelarij) met mw. A. Veltman Onze dienst verlieten Amsterdam: mw. C.J.M. Spoorenberg (public relations) mw. P.A.M. Reijnders (public relations) L.P. Vroonland (interne dienst repro) V. Nefkens (verpakken) B. Bouhammou (verpakken) Mw. H.T. Withoud-Huntelaar (personeel- dienst) Mw. J.C. Goudemond (kwaliteitsdienst) H.J. Vermeer (brouwen) M.B.A. Talai (bottelarij) Bunnik: A.J. Helsdingen (speciale markten) GESLAAGD Bunnik: Voor het diploma bevelvoerder brandweer zijn geslaagd: H.J. Prak en D.A. Udink (energiedienst). Voor het examen E.H.B.O. zijn geslaagd mw. M.E.Th. Spee (expeditie) en de heren R. Donkervoort (bottelarij): A. Bouwer (labora torium): A.M. Kerkhof (laboratorium): J.C. Maas (huishoudelijke dienst): C. Winkelman (bewaking): L.G.B.J. Ten Koppel (bewaking). Geslaagd voor Brandwacht tweede klas: de heren J.P.A.M. Marijnissen (verpakken) en J. van Ekris (verpakken). Voor persluchtmaskerdrager zijn de heren J.N.A. Groenendijk (verkoop binnendienst) en D.E. Turksema (Verpakken,) geslaagd. De heer D.C. Aalbertsberg (verpakken) is ge slaagd voor het examen pompbediende. 's-Hertogenbosch: E.G. da Silva (plaatselijke administratie) voor het diploma Moderne bedrijfsadministratie (ver. v. leraren). Zoete rwoude: C.J.F. Westgeest (centrale inkoop) voor het examen EVO-Testimonium Expeditie en Transport Buitenland. DANKBETUIGINGEN Het bestuur van de v.v. H.B.M. wil langs deze weg, namens de leden en donateurs, een ieder hartelijk danken voor de vele geschenken, maar vooral voor de vele blijken van be langstelling die wij mochten ontvangen tijdens de receptie ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan. Hartelijk dank. Het bestuur Langs deze weg bedank ik mede namens mijn vrouw en kinderen allen voor de belangstelling die ik bij mijn af scheid van Van Olffen B.V. te Hattem heb mogen onder vinden. 29 februari 1980 zal nog lang in mijn herinnering blijven. P. Dam Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de directie en mijn collega's voor de prachtige cadeaus en attenties die ik ter gelegenheid van mijn pensionering mocht ont vangen. Ook voor de zeer geslaagde receptie ons aange boden heel hartelijk dank. C.C. Schotting Mijn hartelijke dank, aan allen die daartoe hebben bijge dragen van mijn 40-jarig jubileum een dag te hebben ge maakt die lang in mijn herinnering zal blijven. Dank voor de bloemen en de geschenken die ik mocht ontvangen. Het verheugde mij ten zeerste enkele oud-gedienden uit de Amsteltijd te mogen begroeten. Nogmaals, mijn harte lijke dank. C. Vermeer De dag waarop ik afscheid nam was 1 april, geen grap maar wel sfeervol. Mijn vrouw en ik willen daarvoor hartelijk danken, voor de goede wensen, bloemen en cadeaus. Het zal nog lang in onze herinnering blijven. J. Bonte Op deze wijze wil ik directie, chefs, collega's en oud collega's hartelijk danken voor de vele blijken van belang stelling die ik bij de viering van mijn 40-jarig jubileum op 1 april 1980 van hen mocht ontvangen. Dit is voor mij een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk dank daarvoor. L.J. Schuurman Ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum: Hartelijk dank! - Voor de mij aangeboden receptie en gratificatie - Voor de betoonde belangstelling van velen uwer uit diverse vestigingen - Voor de vele gelukwensen die mij per telex of mondeling mochten bereiken - Voor de geschenken die mij werden overhandigd en die mijn vrijetijdsbesteding, namelijk de fotografie, nog meer mogelijkheden geeft - Voor de originele manier waarop mijn 25-jarige Heineken periode belicht werd -Aan allen, die deze dag tot een gebeurtenis gemaakt hebben waaraan mijn vrouw en ik met veel genoegen zullen terugdenken. D. Handbeuckers en echtgenote Mede namens vrouwen kinderen wil ik iedereen bedanken voor de persoonlijke of schriftelijke belangstelling tijdens de receptie bij mijn afscheid en 40-jarig jubileum Voor de aangeboden cadeaus eveneens hartelijk dank. H.J. Boute Mede namens mijn familieleden zou ik bi; deze de directie, chefs en collega's hartelijk willen bedanken voor de ge weldige ontvangst ter ere van mijn 40-jarig jubileum op 19 maart jl. Het was een plezierige ervaring welke wij ons nog lang zul len herinneren. C.J. Meyer Gaarne wil ik langs deze weg u allen danken die op eniger lei wijze bij mijn afscheid op 27 februari van Heineken en de patiënten hebben bijgedragen. Heel hartelijk dank voor het prachtige cadeau onder couvert. Ook dank voor uw aanwezigheid. Het was voor mij en mijn familie een on vergetelijke dag. Heel veel danken hartelijke groeten. Mw. G.H. Hootsen (tandartsassistente) OVERLEDEN De heer J. Flelsloot (74) is overleden op 6 maart 1980. Op 4 mei 1926 kwam hij in dienst bij Fleineken Amsterdam en heeft achtereenvolgens gewerkt op de boenplaats, in de tapkelder, als portier van de brouwerij, op de afde ling expeditie. Van 1958 tot zijn pen sionering op 1 maart 1971 is hij chef van het biermagazijn geweest. De heer S.J. Bennink (83) is op 24 maart 1980 overleden. Hij was werk zaam bij de Amstel brouwerij en ging op 24 november 1961 met pensioen. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 29