DIRECTIEWISSELING FRISDRANKEN BUREAU KLANTENSERVICE: VRAAGBAAK EN WEGWIJZER Als gevolg van zijn benoeming als Directeur Personeelszaken Nederland, heeft de heer J. Siertsema op 24 maart j.l. afscheid genomen als Directeur van Vrumona. Bij dit samenzijn was tevens gelegen heid kennis te maken met de nieuwe Directeur Frisdranken de heer H.F.M. Coebergh. De heer K. Brandt, Marke ting Manager Frisdranken prees de scheidende directeur om zijn aanpak bij Vrumona en zijn bijzondere wijze van omgang met alle medewerkers van dit bedrijf. Typerend voor de heer Sier tsema was zijn aanwezigheid bij de diverse personeelsavonden, waarop hij met een ieder goede contacten onder hield. Als aandenken aan de tijd in Bunnik overhandigde de heer Brandt hem na mens het bedrijf een foto-collage van het gehele Vrumona-gebeuren en wenste de heer Siertsema veel succes toe in zijn nieuwe functie. Flierna nam de heer Siertsema het woord. Hij dankte een ieder voor de prettige samenwerking die hij in de ruim drie jaar tijd bij Vrumona mocht ervaren, waarin hij zowel succes als tegenslag heeft gekend. Tot slot wenste hij zijn opvolger de heer De heren K. Brandt (links) en J. Siertsema (rechts) Coebergh veel succes in zijn nieuwe functie. Hierna maakte de heer Coebergh van de gelegenheid gebruik zich nader voor te stellen. Hij sprak de wens uit snel bij Vrumona ingeburgerd te zijn en hoopte op een goede en prettige samenwer king met een ieder. De vestiging van de Heineken Neder land organisatie in Zoeterwoude heeft niet alleen intern veel voeten in aarde gehad. Ook voor de "buitenwacht" was en is niet altijd even duidelijk tot wie men zich in die grote Heineken ge meenschap moet richten om zijn of haarzaken te regelen. Vooral nu de afdelingen verkoop, mar keting en administratie in Zoeterwoude zijn gecentraliseerd is het voor de tele fooncentrale niet gemakkelijk om af nemers en relaties, die niet kunnen op geven met wie zij willen spreken, direct door te verbinden met de juiste afdeling en medewerker(ster). Om nu te voorkomen dat de afnemer of relatie "eindeloos" wordt doorverbon den, geeft de telefooncentrale deze ge sprekken direct door aan het bureau Klantenservice. Maar niet alleen telefonische vragen worden door Klantenservice "opgevan gen". Ook de schriftelijke aanvragen om informatie, klachten, vragen en op merkingen van afnemers, relaties en particulieren worden door Klanten service verwerkt. Ook voor de eigen Heineken medewer kers wil het bureau Klantenservice een vraagbaak en wegwijzer zijn. Iemand die niet direct weet tot welke functio naris of afdeling hij of zij zich moet wenden, kan bij de heer J.P. Faasen, die het bureau Klantenservice bemant, terecht. Het bureau Klantenservice is gevestigd in Zoeterwoude en bereikbaar onder de telefoonnummers 071-814361 of 892817. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21