dan ook, aldus de heer Siertsema, ons aller taak om met de beschik bare middelen, zowel materiële als immateriële, datgene te bereiken wat een optimum is van de wensen van mensen en de mogelijkheden van de onderneming. De heer Siertsema gaat vervolgens over tot de beantwoording van een aantal binnengekomen vragen. On derstaand een samenvatting van de belangrijkste: - De V.U.T. werd uitgebreid tot 62- jarigen. In de verslagperiode maak ten 15 personeelsleden gebruik van deze regeling, van wie 11 uit het C.A.O.-gebied. In totaal kwa men 40 personeelsleden voor deze regeling in aanmerking. - De werkgroep die zich bezighoudt met de problemen, verbonden aan werknemers die in volcontinu- dienst werken zal 19 mei 1980 voor het eerst bijeenkomen. Aangezien werkwijze en doelstelling op die datum pas geformuleerd zullen worden, is het op dit moment niet mogelijk concreet aan te geven op welk tijdstip de werkgroep haar taak zal hebben volbracht. De vraag omtrent de sprongsge wijze toename van het ziektever zuim in Zoeterwoude kan niet con creet beantwoord worden. Op grond van waarnemingen, ge sprekken en ervaringen vanuit an dere vestigingen kunnen evenwel enkele mogelijke oorzaken wor den genoemd, te weten: -bij de sluiting van Rotterdam is een aantal oudere werknemers uit dienst gegaan. Het wegvallen van deze groep met een verhoogd verzuimrisico, kan een oorzaak zijn van het lage verzuimpercen tage in de beginjaren van Zoe terwoude. Uiteraard heeft dit slechts een tijdelijk effect. - In de eerste jaren van het bestaan van Zoeterwoude was de groei nog niet sterk. De toename van het personeelsbestand vond met name vanaf 1978 plaats. Hierdoor ontstonden problemen van schaalvergroting, die een nade lige invloed op de motivatie van het personeel gehad kunnen heb ben. - Het met de groei samenhangende tekort aan personeel of, anders gezegd, het niet op tijd kunnen aantrekken van voldoende per soneel dat voor de groei nood zakelijk werd geacht, heeft in een aantal gevallen de druk op het aanwezige personeel vergroot. - In toenemende mate werden bui tenlandse werknemers aange trokken, waar vervoersproblemen ten aanzien van het wonen op grotere afstand, in veel gevallen oorzaak van verzuim zijn. In 1979 zijn de eerste stappen onder nomen om door middel van het inzetten van busjes het vervoers probleem te verkleinen. - Inzake de werkoverlegprojecten waarvan reeds sprake was in de vorige presentatie, wordt medege deeld, dat in geen van de vestigin gen sprake is van concrete voort gang. Evenmin zijn spectaculaire nieuwe initiatieven ontwikkeld. Volgens de heer Siertsema gaat het hier om een langzaam groeiend proces, dat zich niet laat forceren. Na beantwoording van de vragen staat de heer Siertsema nog bij enkele aspecten van het Sociaal Jaarverslag stil. Zo constateert hij dat de bescheiden groei van de on derneming weerspiegeld wordt in de eveneens bescheiden groei van het personeelsbestand. Evenals zijn voorganger, de heer Kleiberg, in diens toelichting inzake het vorige jaarverslag tot uitdrukking bracht, is ook de heer Siertsema van mening dat het een moeilijke taak is een visie op het toekomstige sociale be leid onder woorden te brengen, om dat gedane uitspraken al gauw een eigen leven gaan leiden. Een sociaal jaarverslag geeft een verslag over een afgelopen periode en moet in zich de kenmerken dragen van de uitgangspunten voor de toekomst. Gedeeltelijk wordt er ook in aange troffen hoe de toepassing is van regels en regelingen zoals die door de onderneming zijn geformuleerd en vastgelegd onder andere in het Handboek Personeelsbeleid. Spre ker ziet het Handboek als een soort wetboek, geen opsomming van uit gangspunten voor het sociale be leid. Wèl een wetboek waarvan de inhoud een weerslag vormt van het beleid, evenwel zonder diepzinnige beschouwingen. Wat een wetboek nooit beschrijft is hoe regeis moe ten worden toegepast, hoe ruim of hoe eng. Dat is personeelbeleid in engere zin, zoveel mogelijk gehan teerd in het belang van, toegepast op en rekening houdend met het individu. Dat is individuele aan dacht, de uitdaging voor de jaren tachtig. De voorzitter bedankt de heer Siert sema voor diens uiteenzetting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 17