Gezamenlijke overlegvergadering van ondernemingsraden bijeen op 21 april jongstleden in Zoeterwoude. De vergadering, die onder voorzit terschap staat van de heer R. van de Vijver, wordt bijgewoond door twee commissarissen van Heineken Ne derlands Beheer B.V., te weten me vrouw M.J. 't Hooft-Welvaars en de heer D. Boterenbrood. Voorts zijn o.a. aanwezig de heer G. van Schaik, lid van de Raad van Bestuur, als mede voorzitters, plaatsvervangend voorzitters, leden van de onderne mingsraden en een afvaardiging van de Personeelscommissie Nuth. In zijn openingswoord brengt de voorzitter ter sprake, dat het aan vankelijk in de bedoeling had ge legen een verduidelijking te geven op de juridische structuur van de onderneming. Gezien de discussie die over dit onderwerp momenteel in Reglementencommissieverband wordt gevoerd, lijkt het hem even wel niet zinvol thans hierover te spreken. Hij zegt toe hierop te zullen terugkomen zodra een eensluidende opvatting overeen aantal principiële zaken is bereikt. Vervolgens leidt hij de heer J.B.H.M. Beks in, die een toelichting zal geven over de algemene gang van zaken van Heineken Nederlands Beheer B.V. betreffende de periode oktober 1978 t/m december 1979 (15 in plaats van 12 maanden in ver band met het gewijzigde boekjaar). Daarnaast zal door de heer Beks een globaal inzicht worden gegeven in hoe Heineken haar verwachtingen omtrent de toekomst in 3-jarenplan- nen heeft vastgelegd. De heer Beks legt de nadruk op het strikt vertrouwelijke karakter van de te verstrekken informatie en wijst op het feit, dat de commissie Finan cieel/Economische Zaken van de Centrale Ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld de volledige informatie vooraf te bestuderen. Genoemde commissie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vra gen geformuleerd, die zoveel moge lijk in de navolgende uiteenzetting zullen worden beantwoord. Hetzelfde geldt voor enkele vragen die van de zijde van de onderne mingsraden ontvangen zijn. In verband met de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie wordt in onderstaande samenvatting niet op concrete cijfers ingegaan. In de afgelopen 10 jaar heeft de bier- omzet, uitgedrukt in hectoliters, zich verdubbeld. Interessant daarbij is te constateren, dat het aandeel van de export voortdurend groter wordt. Het laatste jaar bijvoorbeeld steeg de Nederlandse afzet slechts met 1%, terwijl de leveringen ten be hoeve van de export nog met 25% stegen! De heer Beks wijst op de zorg van de onderneming met be trekking tot het nagenoeg gelijk- blijven van de binnenlandse afzet: als de markt niet meer groeit, bete kent dit dat Heineken de gestegen en nog stijgende kosten geheel uit de prijzen van het produkt moet kunnen terugverdienen, hetgeen uiteraard niet eenvoudig is. Tot nu toe kon de groei van de omzet veel opvangen van de toename van de kosten. Als de groei evenwel stag neert, dan ontstaan er - zeker bij handhaving van een stringent prijs beleid door de overheid - problemen voor de ondernemingen. In de frisdrankensector valt een ge lijkmatige ontwikkeling te signa leren. Het laatste jaar is hier niet alleen sprake van een hogere hecto liter-omzet, maar ook de prijzen be vinden zich op een gezonder niveau. In tegenstelling tot bier is er in deze sector nog wel een stijging van het verbruik per hoofd van de bevolking te constateren. Wat de sector gedistilleerd en wijn betreft wijst spreker op de verstoring van het beeld door tijdelijke effecten als gevolg van accijnsverhogingen. In het afgelopen jaar bijvoorbeeld, is de aanmerkelijk hogere omzet in volume als gevolg van het "inla- dingseffect" bepaald niet gepaard gegaan met gezonde opbrengst- prijzen. Mede naar aanleiding van daarover gestelde vragen, gaat de heer Beks in op het opnemen van nieuwe pro- dukten, en - in algemene zin - ver betering van het assortiment. Hei neken voert in dezen een actief be leid met wisselend succes. Als voor beelden worden genoemd de fris drank voor kinderen (Snor) die, on danks positieve verwachtingen ge baseerd op een uitgebreid markton derzoek, geen succes is gebleken. Shandy daarentegen heeft zich zeer positief ontwikkeld. Ook in de bier sector en de sector gedistilleerd en wijnen poogt Heineken tot verbete ring van haar pakket te komen. Uiteraard houdt een dergelijk beleid bepaalde (financiële) risico's in, maar dit behoort nu eenmaal bij een actieve assortiments politiek. Vervolgens staat de heer Beks des gevraagd nog stil bij de gang van zaken in de eerste maanden van 1980 en de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Hij citeert in dit verband de mededeling die omtrent Heineken N.V. in de aandeelhou dersvergadering van april j.l. is ge daan en die erop neerkomt, dat de verkopen van bier en frisdranken in hoeveelheden en geld hoger waren dan in 1979. De afzet van gedistil leerd daarentegen is lager als gevolg van het reeds eerder gesignaleerde "inladingseffect" eind 1979. Tenslotte laat de heer Beks globaal zien, aan de hand van dia's, hoe het 3-jarenplan van Heineken eruit ziet, daarbij benadrukkend dat hij in deze bijeenkomst niet op details kan in gaan. Hij wijst daarbij op de on zekerheidsmarge die ligt tussen het geen maximaal en minimaal in het 3- jarenplan besloten ligt en benadrukt dat, gezien de marge, exacte prog noses nu eenmaal niet te geven zijn. Wat wèl duidelijk naar voren komt, is dat er sprake is van een achteruit lopende rentabiliteit, hetgeen be tekent dat èn de kosten èn de inves teringen per hectoliter in de hand gehouden moeten worden. De heer Beks besluit zijn betoog met de con clusie, dat de komende 3 jaar beslist niet gemakkelijk zullen zijn, doch dat we, met ons aller inspanning, de toekomst toch wel met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Na een woord van dank aan de heer Beks voor de gegeven toelichting, wordt door de voorzitter de volgen de spreker ingeleid, te weten de heer J. Siertsema, die een toelichting zal geven op het Sociale Jaarverslag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15