LIMBURGS ONDERONSJE EERSTE PERSONEELS COMMISSIE Donderdag 27 maart was voor het hore- cagebied Limburg een gedenkwaardige dag. Op de middag van die dag werden namelijkop het verkoopkantoor te Nuth de op 27 februari gekozen leden van de personeelscommissie voor dat gebied geïnstalleerd. Als speciale gasten waren tijdens deze eerste vergadering de heren J.E.M. Bru- ning (hoofd Horeca) en G. Leentvaar (Bureau Coördinatie Ondernemings- radenwerk)en mevrouw M.E.van Eekert (personeeldienst Marketing/Verkoop Bier Horeca Zuid) aanwezig. In zijn openingswoord memoreerde de heer J.G.M. Kerckhoffs, voorzitter van de nieuwe personeelscommissie, met enige trots dat Limburg, evenals dit bij het horecagebieds-gebeuren het geval was, ook ten aanzien van de instelling van personeelscommissies de spits mag afbijten. Hij sprak dan ook de hoop uit dat de leden van de personeelscom missie elkaar op menselijk vlak mogen vinden, zoals thans ook in de Lim burgse organisatie het geval is. Hierna was het woord aan de heer Bruning die zei mede namens de lei ding van de onderneming aanwezig te zijn. In een korte speech belichtte hij enige achtergronden die hebben geleid tot het vormen van personeelscommis sies in de horecagebieden. "Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting", sprak hij, "om in de horecagebieden een ondernemingsraad in te stellen. Om echter een overlegstructuur op te bouwen, waaraan -ook bij de leiding- wel degelijk behoefte is, is besloten zelfstandige commissies in het leven te roepen met eigen taken en bevoegd Zoals u bekend zal zijn, is per 1 januari van dit jaar B.V. Distilleerderij Jacques Hennekens te Beek (Limburg), produ cent van Els La Vera -"het Elske"-, tot het Heineken concern gaan behoren. De heer J.G.M. Kerckhoffs vond het een goede gedachte het personeel van deze in het horecagebied Limburg gevestig de distilleerderij uit te nodigen vooreen informeel bezoek aan ons verkoop kantoor Limburg te Nuth om op onge dwongen wijze met Heineken en haar medewerkers in Limburg kennis te maken. Dit bezoek vond plaats op 30 januari jl. en op de foto ziet u het gehele gezel schap bijeen in '"t Zoalke" te Nuth. heden". Als voordeel noemde de heer Bruning voorts het feit dat wanneer er in de toekomst als gevolg van wettelijke bepalingen of om andere redenen een ondernemingsraad in de horecagebie den moet worden ingesteld, de dan be staande personeelscommissies auto matisch in die status kunnen overgaan. "De nodige ervaring is dan opgedaan en het enige dat dan verandert, is de naam". Hij besloot met de woorden dat hij de thans geïnstalleerde personeels commissie horecagebied Limburg onder de leiding van de heer Kerck hoffs een goed en vruchtbaar overleg toewenste, niet alleen ten behoeve van de onderneming maarzeker ook van de medewerkers, die in het horecagebied Limburg werkzaam zijn. Op de foto van links naar rechts: L.A. Sleven, G. Hakze, J. Vis secretarisJ.L. Hameiers, Mw. J.H.G. Atards-van Lieshout, J.J. Lempers, J.G.M. Kerckhoffs (voorzitter), R.C.H.M. van Dongen (plaatsvervangend voorzitter) en J.H.M. Evers 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 9