C.J. Meijer L.J. Schuurman G.C.J. van Kooten A.W.F. Woudboer neelscadeau. Als laatste spreker dankte de heer Van Kooten voor de goede woorden en gaven en hij dankte de vele be zoekersvoor hun komst. De heer Meijer (links) Amsterdam - Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum werd op 19 maart j.l. de heer C.J. Meijer ontvangen in het Leslokaal op de Mau- ritskade. De jubilaris was vergezeld van zijn vrouw, zijn zoon en diens echtgenote en ook kleinzoon Ron ontbrak niet. Verder werd de ontvangst bijgewoond door leden van de be drijfsleiding, chefs, collega's en door medewerkers van de afdeling C.T.D. magazijn, waar de heer Meijer werkzaam is. Er werden verhalen verteld over vroeger tijden en er werd hartelijk gelachen om herinneringen aan menig vrolijke ge beurtenis. Er rekening mee houdend, dat de jubilaris geen toepsraken wenste, schetste de heer Kruidenier, in korte, hartelijke be woordingen de loopbaan van Cor Meijer, dankte hem voor hetgeen hij voor de brouwerij gedaan heeft en speldde hem de gouden speld met diamant op. De receptie in de kantine werd bezocht door vele brouwe rijmedewerkers en oud-medewerkers en ook belangstellen den uit andere vestigingen waren in groten getale gekomen om de jubilaris en zijn familie gelukte wensen. Het werd zodoende een echt gezellige en feestelijke jubi leumviering. De heer Schuurman (rechts) Amsterdam - De heer L.J. Schuurman vierde op 1 april het feit dat hij 40 jaar geleden in dienst kwam bij Heineken. In aanwezigheid van zijn zoon en twee goede kennissen werd de jubi laris ontvangen door de heren Kleiberg, Jellema, Van der Steen, Aarts en mevrouw Anema. In het Koelschip werd de heer Schuurman toegesproken door zijn chef. De heer Van der Steen beschreef de jubilaris in zijn oorspronkelijke functie: bierschrijver. Kenmerkend voor hem was dat hij, weer en wind ten spijt, altijd het juiste gevoel voor humor behield. Voor velen is de heer Schuurman nu bekend als de man van het personeelbier. Sinds 1954 doet hij de verzorging hiervan. De heer Van der Steen overhandigde namens het personeel van Bullewijk en de expeditie-afdeling van Zoeterwoude een horloge als aandenken aan deze dag. Ontroerd maar voldaan liet de heer Schuurman voorts een ieder weten dat dit voor hem een onvergetelijke gebeurtenis was geweest. De dag was echter nog niet voorbij: velen zou den hem nog de hand drukken en een persoonlijk geschenk aanbieden om vervolgens op zijn gezondheid een drankje te drinken. KlSSS-i De heer Van Kooten (links) Amsterdam - De ontvangstruimte in het les lokaal aan de Mauritskade was op 1 april jl. praktisch geheel bezet met familie en brouwe rijfunctionarissen en natuurlijk met de heer Van Kooten en zijn echtgenote, want ter ere van hen was men bijeen gekomen. De aanleiding was het 40-jarig jubileum van de heer Van Kooten en dat is toch een goed moment om eens terug te blikken op zo'n lange tijd van arbeidzaam leven. Dit werd ook gezegd door de heer Kruidenier, die in zijn toe spraak ook over de activiteiten van de jubilaris in zijn privé- leven vertelde. Onder dankzegging voor de betoonde inzet kreeg de jubilaris de speld met diamant. Hierna sprak de heer Louwinger over de technische verande ringen en ontwikkelingen in de energiedienst, waar de heer Van Kooten als machinist werkzaam is. Deze functie wordt in vol-continuedienst vervuld, hetgeen ook van de familieleden aanpassing vergt en zij werden dan ook in de hulde betrokken. Collega-machinist Pover haalde op geestige wijze enkele ge zamenlijke herinneringen op en overhandigde het perso- Het echtpaar Woudboer Amsterdam - De heer A.W.F. Woudboer vier de op 14 maart zijn 25-jarig dienstjubileum bij de brouwerij. In deze 25 jaar heeft de heer Woudboer altijd op dezelfde afdeling gewerkt. Samen met zijn vrouw werd de jubilaris op de vestiging ont vangen. De feestelijkheden vonden plaats in de Raadskelder. Hier werd hij temidden van een grote groep collega's toege sproken door de produktieleideren dewachtchef. De laatste vertrouwde de aanwezigen toe dat men op de Van der Helststraat bij voorbaat kan bepalen of het een beetje wil lukken met het rendement van de afdeling. Dit is namelijk van het gezicht van de heer Woudboer af te lezen! Vervolgens werd het personeelscadeau aangeboden, dat uit een prachtig tuinameublement bestond. Mevrouw Woud boer werd bovendien nog eens extra verrast. Een van de groepsleiders van de bottelarij bood haar een groots bloem stuk aan. Plechtig klonk het tenslotte uit de mond van de heer Woudboer: "....mag ik u allen danken....

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 27