De heer Siertsema begint zijn toe lichting met een citaat uit het Sociaal Jaarverslag, waarin gesteld wordt, dat het Sociaal Jaarverslag niet alleen een verantwoording geeft over wat bereikt werd, maar ook een bezinning inhoudt op wat ons in de toekomst te doen staat. De opzet van het verslag is anders dan het vorige verslag. Naast al gemene onderwerpen is aandacht geschonken aan activiteiten die zich in een bepaalde vestiging heb ben voorgedaan. Tevens is gepoogd de visie van de onderneming aan te geven en aan de hand daarvan het beleid voor de toekomst. Visie en beleid zijn, aldus spreker, in het sociaal beleid moeilijke begrippen. Definities zijn niet te geven of wor den erg vaag. Beleid moet erg vaak "door de regels heen" gelezen wor den. Hoe Heineken over bepaalde zaken denkt en welk beleid zij op basis van die denkbeelden wil voe ren, blijkt heel vaak pas na her lezing van en bezinning op de tekst van het verslag. De heer Siertsema vervolgt zijn betoog met te stellen, dat hij het verslag niet op de voet zal volgen, maar zal trachten wat ten densen aan te stippen die door het hele verslag heen waarneembaar zijn. Wellicht een van de belang rijkste uitspraken is naar zijn mening, dat in de toekomst bij het oplossen van onze problemen die steeds complexer en in hun uitwer king ingrijpender worden, hart en verstand elkaar moeten aanvullen. Hij illustreert deze stelling door te wijzen op het feit, dat het systeem van sociale "verzorgingswetten" dat waarborgen schept voor grote groe pen van mensen en hun problemen, niet automatisch inhoudt dat de zorg voor de individuele mens in voldoende mate aanwezig is. De ont wikkelingen in de jaren tachtig zul len in het teken staan van meer aan dacht voor de individuele mens via democratisering, humanisering van de arbeid en openheid. De onder neming zal daaraan vanuit haar eigen verantwoordelijkheid vorm moeten geven in een hecht samen spel. Daarbij zal een beroep worden gedaan op de inzet, de instelling en het verantwoordelijkheidsgevoel van allen die in de onderneming werken, hetzij rechtstreeks, hetzij via de vele en veelvormige overleg structuren in de onderneming. Hij noemt in dit verband de reeds ge formaliseerde overlegstructuur in ondernemingsraadverband en daar naast de op gang zijnde ontwikke ling van werkoverleg. De heer Siert sema wijst terzake van overlegstruc turen op de enorme taak die be sloten ligt in het in goede banen lei den van dit proces, de verdeling van taken, het op gang brengen van in formatiestromen en de zorg om te voorkomen dat overleg verzandt in De heer Siertsema gaat vervolgens in op de vele zorg die door de on derneming wordt besteed aan het onderwerp opleidingen. Door de gehele onderneming heen en in de meest uiteenlopende verbanden wordt er in toenemende mate iets gedaan aan de voorbereiding van mensen op hun huidige en toe Een aspect waarop spreker de aan dacht wil vestigen is de steeds gro tere begeleidingstaak die de onder neming krijgt toegewezen bij de in troductie van nieuwe methodes, de installatie van nieuwe machines, het verplaatsen van produktie-een- heden, het in bedrijf nemen van nieuwe afdelingen en kantoren, etc. Ook hier heeft natuurlijk ieder lid van het personeel zelf zijn taken en verantwoordelijkheden. Het is mede zijn instelling die de intermenselijke verhoudingen in een bedrijf, een af deling, een kantoor bepaalt. De on derneming kan faciliteiten schep pen, het kader aangeven, maar de mensen zelf zullen het moeten in vullen. Spreker constateert, dat het een gelukkige omstandigheid is dat Heineken in een, zij het bescheiden, groeifase verkeert waarbij activitei ten en regelingen zoals opgesomd in het Sociaal Jaarverslag gereali seerd kunnen worden. Maar het is competentiekwesties of procedure moeilijkheden. Sprekend over over leg in het kader van de onderne mingsraad, constateert de heer Siertsema, dat overleg altijd een tweerichtingsverkeer moet zijn. Naar zijn mening betekent dit niet, dat er aan de overlegpartner alleen maar vragen moeten worden gesteld waarop met concrete antwoorden verwacht. Integendeel, werkelijk overleg houdt tevens in dat er sug gesties tot verbetering worden aan gedragen, er bereidheid bestaat tot argumenteren en men wil meeden ken over de op te lossen problemen. Daarnaast moet er begrip voor be staan, dat ook de onderneming niet alles kan veranderen. Alleen wan neer er sprake is van een tweerich tingsverkeer kan gesproken worden overeen "Ondernemings"raad. komstige taken. Hij maakt in dit ver band gewag van de plaatsgevonden hebbende centralisatie van oplei dingsactiviteiten in de afdeling Cen trale Training Vorming, waardoor betere coördinatie mogelijk is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 16