SOCIAAL JAARVERSLAG Nederland De totale bierconsumptie in Nederland bedroeg 84,9 liter per hoofd van de be volking, wat overeenkomt met het bier gebruik in het jaar ervoor, zodat ge sproken kan worden van een stabili satie. Ondanks toenemende concurren tie konden wij ons marktaandeel hand haven. De Raad van Bestuur zegt in het verslag dat op de Nederlandse markt duidelijk valt waar te nemen dat de con sument steeds meer kwaliteitsbewust wordt en zorgvuldiger overweegt hoe het beschikbare inkomen te besteden. Zij is er echter van overtuigd dat de constant hoge kwaliteit van onze pro- dukten en de wijze waarop de markt door ons wordt bewerkt, bij deze ont wikkeling aansluiten. Verkopen bier Westelijk Halfrond Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1979 Verkopen bier Afrika Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) Verkopen bier Midden en Verre Oosten Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 1,7 1,6 1,8 2,- 2,2 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1979 De totale Nederlandse frisdranken- markt gaf in het afgelopen boekjaar geen belangrijke wijzigingen te zien. Het marktaandeel van onze frisdran- kengroep is echter wederom verbeterd. In de cola-markt konden wij de positie van Pepsi-Cola verder versterken. De verkoop van lemon-lime-produkten, waartoe Seven-Up behoort, vertoont enige aarzeling. Het mineraalwater PUR slaat in de horecamarkt steeds beter aan. De introductie van dit produkt op de levensmiddelenmarkt is in voorbe reiding. De omzet in de gedistilleerdsector groeide eveneens, terwijl ook ons marktaandeel toenam. Naast de door ons ontwikkelde likeur Paradisi werd ondermeer Hennekens Els La Vera krui denbitter aan het assortiment toege voegd. De wijnverkopen ontwikkelden zich goed. Ons thans nog bescheiden marktaandeel nam toe. Buitenland In Frankrijk steeg de verkoop van Hei neken bier aanzienlijk. In Italië is vooral in de thuisverbruikmarkt de afzet van de merken Heineken en Dreher belang rijk gestegen. In Griekenland zijn onze verkopen voor het eerst boven 1 mil joen hectoliter gekomen. In de Bonds republiek Duitsland werd begin oktober 1979 Bokma oude jenever op de markt gebracht, een produkt dat thans ook in België wordt verkocht. De afzet van Heineken bier in de Ver enigde Staten bedroeg in 1979 ruim 2,2 miljoen hectoliter. Mede door een uit stekend 'image' blijft Heineken het grootste importbier op de Amerikaanse markt. Nieuwbouw en installaties In Nederland werd in het boekjaar voor f 290 miljoen geïnvesteerd, waarvan f 183 miljoen in de vestiging Zoeter- woude, f 19 miljoen in de vestiging Den Bosch en f 35 miljoen in de distilleerde rij te Zoetermeer. Personeel Bij onze vennootschappen in binnen- en buitenland waren per 31 december- van het vorig jaar 20.298 personen in dienst, tegen 19.719 aan het einde van het vorige boekjaar (30 september 1978). De personeelsterkte in Neder land bedroeg 6.848 tegenover 6.610 op 30 september 1978. In het verslag spreken zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur hun erkentelijkheid uit jegens de medewerkers in Nederland en in het buitenland voor de wijze waarop zij zich ook thans weer voor de belangen van de onderneming hebben ingezet. Enige dagen geleden is ook hetsociaai jaarverslag van de Directie Heineken Nederlands Beheer B.V. verschenen, dat inmiddels aan het in Nederland werkzame personeel per post is toegezonden. Ook dit jaar wordt in het verslag uitgebreid aandacht geschonken aan diver se onderwerpen, zoals ziekteverzuim, buitenlandse medewerkers, werkover leg, de vestigingen en het bemannen van een nieuwe vestiging als Zoeter meer. Op de omslag van het sociaal jaarverslag ziet u een collectie van interne pu blicaties, die de meesten onder u wel kennen. Mede door de foto's (verzorgd door Ad Sinkeldam van onze afdeling reclame service) die telkens door de contouren van een hoofd zichtbaar zijn, is dit verslag weer een voor het ge hele personeel prettig en goed leesbare rapportage geworden. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7