Wijzigingen Directoraat Nederland Correspondentschap Rotterdam Bij de voorpagina: Een op de Amstel voortpeddelende wa terfiets is een van de vele illustraties in het jaarverslag van onze onderneming over 1978/1979. Bij de achterpagina: De inhuldiging van Koningin Beatrix zal een waar feest worden, hoewel de gou den koets op stal blijft. Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 1966 was de gouden koets ondergebracht in het complex garage/stallen aan de Quellijnstraat. 31STE JAARGANG NR. 3 APRIL 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870,814288,814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester (hoofd redacteur) Yvonne Sanders Harriet Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. D.P. de Graaf Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): P.A. Sternfeld Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn H.F.M. Coebergh Groepsdirecteur De heer P. Kranen- berg is benoemd tot Groepsdirecteur voor Heineken Con cernzaken. De heer G.T. Kleiberg zal hem als Groepsdirecteur Algemene Zaken Ne derland opvolgen. De functie van Personeelszaken Nederland is aan Mr. J. Siertsema over gedragen. Het directoraat Nederland is met ingang van 15 maart jongstleden aangevuld met de heer H.F.M. Coe bergh, die benoemd is tot Groepsdirec teur Frisdranken. Wegens zijn vertrek naar Zoeterwoude heeft de heer J.A. Matser het corres pondentschap voor onze vestiging aan de Crooswijkse sin gel neer moeten leg gen. Wij danken hem voor zijn bijdragen aan ons personeelsblad en heten de heer A.H. Pols als nieuwe correspon dent welkom. De redactiecommissie wenst hem veel succes bij zijn werk als correspondent. A.H. Pols Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. 1 Voorpagina 2 Colofon; mutaties directoraat Nederland; correspondent schap Rotterdam; inhoud 3 Deze keer bezochten wij het horecagebied Midden-Bra bant en de toeristische attrac ties in dit deel van Brabant. 6 Begin april is het financieel jaarverslag verschenen. Op deze pagina's leest u over de resultaten van het afgelopen boekjaar 8 Parlant du vin: deel 2 van de Italiaanse wijngebieden 10 A.L. Contein uit Rotterdam is in zijn vrije tijd zwemtrainer 12 Op 1 maart gaf SC. HBM een receptie ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan 13 Eén uit 6duizend: Riet van Amsterdam 14 Personeelsfeest in Amsterdam 15 Een nieuwe computer bij HTB; uitslag van de kerstpuzzel 16 Berichten uit ons bedrijf 17 Ideeënbusprijsvraag met als hoofdprijs een reis naar de Europese kampioenschappen voetbal in Rome; beloningen en aanmoedigingspremies 18 Nieuws uit het buitenland 20 Bierviltjes ter gelegenheid van de inhuldiging van onze nieuwe koningin; foto's van de maand 21 Jubilea en pensioneringen 24 Heineken Fanfare geeft koffie concert 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 5/80 dienen uiterlijk 14 mei a.s. bin nen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2