LEEUWARDEN Geboren: Sharon, d.v. F. Idzinga (werkplaats) Anoeska, d.v. A. Thijssen (bedrijfsbureau) ZOETERMEER Geboren: Walter, z.v. F.R. Elderhorst (verpakken) ZOETERWOUDE Onze dienst verlieten Amsterdam Mauritskade P.E. Jansen (plaatselijkepersoneeldienst) Hattem: Mw. R. Wijnen-van Gelder (afdeling ver pakken) H. Grondman (drankenbereiding) T.M.M. Teunen (drankenbereiding) H. Fijn (technische dienst) Zoeterwoude: T.W. Reida (technische opleidingen) A.R. Heuft (planning control produktie bier) Mw. L.M. Koppier (correspondentie) J.H. Ossevoort (tekenkamer werktuigbouw) Mw. W.F.M. Everling-van der Luijtgaarden (planning control) J. Dam (centrale inkoop/machines en appa ratuur) DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn echtgenote en dochter wil ik iedereen bedanken voor de blijken van belangstel ling en de vele cadeau s die wij bij het 25-jarig jubi leum mochten ontvangen. Wij vonden het een zeer geslaagdedag. H.W.H.Tilmans Hiermede wil ik, ook mede namens mijn vrouw en kinderen, chef en collega's hartelijk bedanken voor de belangstelling, bloemen en cadeau's die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht ont vangen k. Cloose Hartelijk dank aan iedereen die de viering van mijn 40-jarig jubileum voor mijn thuisfront en voor mij tot een bijzonder fijne dag heeft gemaakt. Voor de ludieke en originele wijze waarop de heren van verkoop-bevordering de zaal hadden aange kleed, ben ik hen bijzonder erkentelijk. P.M. Lakeman Voor de belangstelling ter gelegeheid van mijn 25- jarig jubileum en de cadeau's die ik mocht ont vangen. zeg ik u ook mede namens mijn vrouw en kinderen van harte dank. De viering op 15 februari 1980 is voor ons een onvergetelijke dag geworden. H.J. Willemsen Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige be langstelling tijdens mijn afscheidsreceptie. Mijn dank is groot voor de vele cadeau s en bloe men die wij mochten ontvangen, t Was voor mijn vrouwen mij een onvergetelijke dag. Dank. dank, dank. C.P.Moonen Langs deze weg willen mijn vrouw en ik allen harte lijk bedanken die aan het welslagen van de recep tie ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum heb ben meegewerkt. Tevens voor de mooie bloemen en cadeau's en de enveloppe met inhoud. Hartelijk dank. a j Bernard en echtgenote Gehuwd: Mw. J.A.W. van Straten (planning control) met C. Boot L.S. Koekkoek (repro) met mw. Y. Westhoek F. Engels (literatuurvoorziening) met mw. L. Smits Geboren: Sebastiaan A., z.v. F. Verschoor (HAG/con- trole in- output) Catharina A.R., d.v. mw. E.T.C. Scneijndel- Beentjes (plaatselijke administratie/boek houding) Yvo, z.v. L. Kerst (plaatselijke administratie) Peter, z.v. G.W. Springvloed (centrale con tractenafdeling) Christian D., z.v. mw. J.H. Erkelens-Popken (centrale personeelsadministratie) en J.D Erkelens (technische opleidingen) Jorrit J., z.v. M.H. Snaterse (constructie bureau) Maizy, d.v. P.H. lp (bottelarij) Pim.z.v. H.J. Kemper (bedrijfsbureau) Jacobus M., z.v. J.F.M. de Rooy (personen auto's) Elisabeth C., d.v. R.V. Fonseca (bottelarij) Marc J., z.v. G.J.M. den Dubbelden (botte larij) De heer M.A. HOMS (83) is op 31 janu ari 1980 overleden. Op 5 juli 1916 kwam hij in dienst bij Heineken Rotter dam en heeft tot 1934 achtereenvol gens in de stal, de bottelarij, de tap- kelder en de legkelder gewerkt. Tot dat hij met pensioen ging op 1 oktober 1961 was hij in de tapkelder werkzaam. In Amsterdam is in de nacht van 11 op 12 februari 1980 de heer T.H. FORMER (80) overleden. Hij kwam op 23 mei 1949 in dienst als timmerman bij de Amstel brouwerij en ging op 8 mei 1964 met pensioen. Op 27 februari 1980 is de heer P. BAKS (69) overleden. Hij kwam op 18 maart 1957 als magazijnbediende bij de me chanische werkplaats in Den Bosch in dienst. Van 1960 tot zijn pensionering op 1 juli 1975 heeft hij de functie van magazijnmeester in het centraal magazijn vervuld. Vanaf de oprichting van de hengel sportvereniging Heineken Den Bosch in 1957 tot aan zijn heengaan is de heer Baks penningmeester van deze vereniging geweest. Door alles wat hij voor iedereen heeft gedaan, zullen het bestuur en de verenigingsleden hem niet licht vergeten. In memoriam C.R. ADAM Tot onze grote ontsteltenis bereikte ons het bericht dat op 26 maart 1980 tengevolge van een noodlottig onge val is overleden de heer C.R. Adam, op de leeftijd van 34 jaar. Kees was mede werker van de interne accountants dienst van onze vestigingen te Amster dam. Wij verliezen in hem een be kwaam en toegewijd collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn zwaar getroffen vrouw en naaste fami lieleden en wensen hen kracht en sterkte toe. Mede namens mijn vrouw nogmaals hartelijk dank voor de grote belangstelling die wij hebben onder vonden ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum. Tevens hartelijk dank voor de mooie cadeau's die wij van u mochten ontvangen. U heeft er voor ons een onvergetelijke dag van ge maakt. J.D.W. Eerbeek Allen, die als organisatoren, medewerk(st)ers, sprekers van goede woorden en brengers van zo mogelijk nog betere geschenken, afzenders van brieven en telegrammen en aanwezigen ter recep tie vóór, gedurende en na 28 februari j.l. mijn af scheid van Heinekentot een unieke belevenis voor mijn gezin en mij hebben gemaakt, betuigen wij daarvoor hierbij graag onze heel oprechte dank' Het ga een ieder van u goed1 Familie Bontje In memoriam JOAO GONCALVES Op dinsdag 11 maart 1980 ontviel ons de heer Joao Goncalves ten gevolge van een noodlottig bedrijfsongeval. De heer Goncalves is 39 jaar oud ge worden. Vanaf 1969 was hij in dienst van onze onderneming en werkzaam in de Rotterdamse bottelarij en nadien in dezelfde afdeling in Zoeterwoude. Dit ongeval heeft op ons allen een bij zonder diepe indruk gemaakt. Hij was juist één van degenen die zijn ma chine, in dit geval de dozen-stapel machine van colonne 3, bij uitstek kende. Hij was zeer accuraat en daar naast een allround bedieningsman in de afdeling verpakken. Dat dit ongeval juist hem is overkomen heeft ons met grote verslagenheid ge troffen. Niet alleen de afdeling verpak ken, maar in het bijzonder ook zijn echtgenote en hun drie kinderen wer den hierdoor diep geschokt. Dat dit tragisch gebeuren voor allen die hem zo dierbaar waren een groot verdriet is, is buiten twijfel. Vanaf deze plaats wensen wij de familie Goncal ves alle sterkte toe. De vele vrienden in de afdeling, alsmede het gehele ka der zullen de heer Goncalves nog lang in gedachtenis houden. Em memoria de JOAO GONCALVES Terpa-feira 11 de Marpo de 1980 per- demos o sr Joao Goncalves, teve um acidente na firma, onde foi causa da sua morte. Sr Joao Goncalves tinha 39 anos de idade. Ele comepou a trabalhar na fir ma em 1969 em garrafaria de Rotter- dao e depois foi transferido para Zoe terwoude para o mesmo trabalho. A sua morte chocararam-nos profun- damente. Ele dirigia aquelas maqui- nas na culuna 3 onde foi vitimo. Ele era muito cuidadoso e correte no seu trabalho e ou mesmo tempo vejil- ava outros trabalhos que ficava no seu redor. Na sequessao da embalaja o seu deseparecimento dexaram-nos uma grande saudes, nao somento a sua esposa e 3 filho que deixaram como tambem a sua sequessao de trabalho. Para vós fazer saber, como também foi sem duvida chocante. Partir diste dezejamos a sua uma for- pa de vontade e corja. Muitos amigos desta sequessao, neste caso deze jamos sr Goncalves um descanpo na sua alma. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25