fg NAAR ROME MET Z'N TWEE! 400,- 50 IDEEËN EEN GOED IDEE? G. van Haren BELONINGEN AAN MOEDIGINGSPREMI ES De heer C.W. Zwaan, hoofdportier in Zoeter- woude, heeft voor de 50e maal een idee inge diend. Door zijn grote oplettendheid heeft hij in twee jaar tijd reeds vele goede sug gesties kunnen doorgeven aan de plaatselijke ideeënbuscommissie van Zoeterwoude. Deze betroffen zaken op allerlei gebied, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van telefoons bij vergader zalen en het melden van kentekennum mers bij de portier. Met name op het ge bied van energiebesparing spant de heer Zwaan zich zeer in. En met het beeld voor ogen hiermee een goede zaak te dienen gaat hij rustig door met het insturen van ideeën: op naar de 100! 's-Hertogenbosch Het idee van de heer Van Haren, die werkzaam is in de gistkelder, betreft een wijziging van de uitvoering van de gistkokers van de gistkuipen. Hierdoor gaat er minder gist naar de lagertanks. De gistoogst is daardoor groter, zodat de "jongere" gistgene- raties beter kunnen worden benut. ledereen heeft inmiddels het eerste ver jaardagscadeautje van onze jarige ideeënbus ontvangen, een bij deze ge legenheid passende verjaardagskalen der met leuke kijk-platen getekend door Jan Sanders. Het bijzondere van deze kijkplaten is dat men er niet op uitgekeken raakt, tel kens opnieuw ontdekt men een nieuw stukje van wat bijna een koddige, in- elkaar pas-puzzel is. Het is duidelijk, dat het om een grap draait. Het is niet zomaar een grap: nee, het is een hoofdgrap, die weer uit aller lei kleinere grapjes is opgebouwd en ook nog met tal van andere grappen is gelardeerd. Misschien is het u al opgevallen, zo niet dan raden wij u aan deze verjaardags kalender nog eens goed te bekijken en er nog vaak van te genieten. Het is ook een goede herinnering aan de geweldige jubileumwedstrijd van de ideeënbus, met alsprijsditmaaleen reis naar Rome voor twee personen.Toe gangsbewijzen voor de wedstrijden om de 3e en 4e plaats op 21 juni a.s. en om de 1e en-2e plaats op 22 juni, allebei in het kader van het Europese voetbal kampioenschap horen daarbij. Wat moet u daarvoor doen? Eenvoudig, net als bij de tekeningen van Jan San ders beide ogen gebruiken. Verbete ringen, die u ontdekt opschrijven en in de ideeënbus stoppen. Is uw idee de moeite waard om verder te onderzoeken dan komt u meteen in aanmerking voor de verloting en... meer ideeën meer kansen. Ditmaal gaat het er niet om of uw idee met een hoog of laag bedrag beloond zal worden, neen, elk idee dat de moeite waard kan zijn dingt mee naar de Rome-reis. Het is er vooral om te doen die men sen die nog nooit een idee instuurden nu over de drempel te krijgen. Dat ho pen wij met de reis naar Rome en de daarna volgende jubileumprijzen te b© tg i k© n U DOET TOCH OOK MEE MET UW IDEE? 's-Hertogenbosch Bunnik f 25,- G. van Haren, gistkelder f 200,- D E. Turksema, bottelarij A.J.M. Mijland, bottelarij f 200,- 's-Hertogenbosch: f 25,- A.W.M. van der Broeke, elektrotechnische dienst f 200,- W. Ritmeyer/T. Blom, centraal magazijn J.H.J. van Geelkerken, meet- en regeltechniek f 50,- A.F. van der Loo, bottelarij f 25,- G.A. Hulsken,bottelarij f 50,- A.B.M. van Hautum, bottelarij f 25,- A.H.A.M. Dousi, bottelarij f 50,- L.J. Houët, gistkelder f 25,- N. van Gerwen, centraal magazijn f 40,- W. van Erkeland, legkelder f 25,- G.A. Hulsken, bottelarij f 30,- P.J. Pagie, ziederij f 25,- J.G.A. Elands, technische dienst algemeen f 30,- P.J. Pagie, ziederij f 25,- N. Da men, bottelarij f 30,- T. Kwaks/A. Fleuren, storingsdienst f 25,- T. Kwaks, storingsdienst f 25,- J.A.W. Arts, brouwhuis f 25,- H.G.M. Kreté/F. Roskam, ziederij f 25- G. Westerlaken, bottelarij f 25,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep behorende bij de be J. Verheijen, portieren bewakingsdienst f 25- loning. F. Eerhart/A. van Run, legkelder f 25,- 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 17