GGE|fy|> HEIHEKENS BIERBROUWER: MAATSCHAPPIJ FN EERT HET OUDE ,NT CONTACT BIERTJE IN ZOETERWOUDE Hierbij tonen wij u twee foto's van arti kelen die wij voor ons toekomstige Hei- neken museum ontvingen van mevrouw Baggerman, de weduwe van onze vroe gere agent in Haarlem. De drinkhoorn was een cadeau van de directie van Hei- neken aan Baggerman bij diens 25-jarig jubileum als Heineken agent. Dit werd gevierd in 1893. Baggerman, een agent van het eerste Heineken uur dus. Op het deksel van deze prachtige drink hoorn prijkt Cambrinus, de god van het bier, zoals deze op zovele plaatsen te vinden is waar het gaat om ons meest bekende produkt. Het naambordje is ook een welkome aanwinst voor onze verzameling want het is een herinnering aan het verleden. Wij zijn mevrouw Baggerman dankbaar voor het lang bewaren van deze voor werpen en nog meer voor het feit dat zij Wij maken gebruik van deze gelegen heid om nogmaals een ieder die oude stukken in zijn bezit heeft te vragen de ze in ieder geval zorgvuldig te bewaren of ze af te staan aan de collectie Hei neken artikelen. M.C.J. Eyck van concern public rela tions, die zichal jarentoelegtophet ver zamelen van stukken uit het verleden, krijgt nog vaak te horen dat indertijd ar tikelen weggegooid zijn. Jammer, want het is een kleine moeite om wat dan ook uit vroeger jaren naar zijn kantoor op het 2e Weteringplant soen 21 in Amsterdam te zenden. Bijna altijd zullen hij of zijn naaste medewer ker H.J. Willemsen het door u toege zondene bewaren. Foto's uit langvervlogen tijden zijn ook waardevol en zo wordt er al geruime tijd naarstig gezocht naar een verzameling oude foto's van vóór 1942 van onze brouwerij in Rotterdam met daarbij mogelijk ook de kantoor-fotoserie uit 1941, gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van directeur Berkemeier. Deze foto's werden indertijd door de heer A.H. Heineken zelf op de achter zijde becommentarieerd. Tot nu toe zijn deze niet gevonden. Kan mogelijk een van onze lezers of lezeressen helpen? Tot slot nog de op merking: wat vandaag gloednieuw is, is over 25 jaar oud. Stuur dus ook nieuw reclamemateriaal, briefhoofden en andere "nieuwigheden" naar het Wetering plantsoen. Vanaf januari 1980 wordt er op onze Zoeterwoudse vestiging een maandelijks contactbiertje geor ganiseerd. Zoals het woord con- cactbiertje al aangeeft, wordt het personeel in Zoeterwoude elke laatste donderdag van de maand in de gelegenheid gesteld met el kaar kennis te maken of vroegere contacten te hernieuwen. Het eerste contactbiertje op 31 januari bleek direct succesvol. Zo'n 450 medewerkers en mede werksters uit Zoeterwoude kwa men na werktijd naar het ont vangstgebouw De Hooiberg. Namen en functies werden uitge wisseld. Doordat men met een pilsje in de hand bleef staan, in plaats van met zijn eigen groep te gaan zitten, was het ijs al snel ge broken en werden "onbekenden" vaak zomaar aangesproken. Het kennismaken verliep zo zeer vlot. Een goed idee dus. En dat het door allen goed ontvangen was, bleek op het tweede contactbier tje in februari toen de bijeen komst met een nog grotere op komst, net zo gezellig verliep. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 16