GEZELLIGE HBM RECEPTIE BRENGT OUD-SPELERS BIJEEN periode zeven keer voor het Nederland se elftal uit. De heer Van Nigtevegt bleef langer bij HBM spelen, hoewel ook hij uiteindelijk het HBM-shirt verruilde voor dat van een andere vereniging: AFC. Met de aanwezigheid van deze twee mede-oprichters kreeg de receptie een extra feestelijk tintje! Aan het internationale toernooi op 31 mei wordt deelgenomen door de ploe gen van Albra (Frankrijk), Dreher(Italië), Veronica, Amroba, Meerboys en uiter aard HBM. De dit jaar jubilerende HBM viert het zestig-jarig bestaan in tweeën: zater dag 1 maart jongstleden werd het offi ciële gedeelte in de vorm van een re ceptie in het Koelschip gehouden. Het tweede, sportieve, deel van de jubi leumviering krijgt zijn beslag op 31 mei als er een internationaal toernooi door HBM op de velden van Meerboys in Am sterdam wordt georganiseerd. De receptie bleek een goede gelegen heid voor oud-spelers van HBM om el kaar weer eens te ontmoeten. Namens de personeelsvereniging sprak de heer E.J. van Brunschot bestuur en gasten toe. Hij memoreerde dat de toenmalige Sportclub HBM, waarvan de voetbalvereniging een onderdeel was, zich gesteund wist door het enthou siasme van Dr. H.P. Heineken. Vanaf de oprichting was hij beschermheer van de Sportclub. De heer Heineken was zelf een verwoed schermer en een Voorzitter Boeijink ontvangt het geschenk dat namens de K.N. V.B. door de heer Harm- sen (links) overhandigd wordt. stuwende kracht achter de Sportclub. De heer Van Brunschot kon zijn felici taties vergezeld laten gaan van het goede nieuws dat de heer A.H. Heine ken het verzoek om beschermheer van HBM te worden, met genoegen had aanvaard. Onder de aanwezigen bevonden zich ook twee mede-oprichters van de HBM, de heren G.Th. van Nigtevegt en W.F. Volkers. De heer Volkers voerde het woord en haalde herinneringen op uit de tijd dat op de Stadhouderskade nog pas 15 kantoormensen werkten en er dus ternauwernood een elftal kon wor den geformeerd. Overigens heeft de heer Volkers, tot op de dag van van daag lid van HBM, niet lang bij HBM ge voetbald. Op aandrang van Dr. H.P. Hei neken ging de talentvolle Volkers op zoek naar een andere club en kwam te recht bij Ajax. Daar speelde hij dertien jaar in het eerste elftal en kwam in die J. Boeijink (links) met de mannen van het eerste uur: Volkers en Van Nigtevegt. De foto van het kampioenselftal 1920/1921 met van links naar rechts, Cluwen, Barbiers, Koelman, Bolhoven, Hartog, Willems, Weisz, Volkers, Reinders, Wilschut, Van Nigtevegt, Mars en Marinus. De naam van de scheids rechter is onbekend. Op de achtergrond staan de heren Ballangé en Van de Gragt, bestuursleden van de A.K.V.B. (Amster damse Kantoor Voetbal Bond). De heren Volkers en Van Nigtevegt zijn nog in leven, de overige spelers zijn inmiddels allen overleden. Deze foto werd beschikbaar gesteld door Mevr. C.M. Mars-Blankers, weduwe van speler Mars. Foto van de schermclub anno 1920, beschik baar gesteld door de heer G. Th. van Nigte vegt. Staande van links naar rechts: Derk- sen, Hartog, onbekend, Wal/op, Cluwen, on bekend, Raayen, Altena, Willems. Zittend van links naar rechts: Kooy en Sjerp, ver moedelijk oefenmeesters, en Dr. H.P. Heine ken. Daarvoor: Van Nigtevegt en Wilschut. Op deze foto komt het eerste bestuur van de Sportclub H.B.M. voor, namelijk de heren: Raayen, (voorzitter) Cluwen, (secretaris) en Wallop (penningmeester). 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 12