het tijd om het zeeland te gaan verken nen. Over de smalle strook land die Walcheren met West-Brabant verbindt, reis je naar het land van licht en lucht en water: Zeeland. Zeeland: standvastigheid als traditie Voor de provincie Zeeland geldt sterk dat er met de instelling van de horeca- gebieden veel ten goede veranderd is. De heer De Jonge vertelt: "onze Zeeuw se relaties komen niet in groten getale naar de Horecava. Die hebben in het voorjaar hun eigen beurs in Goes. Daar presenteren wij ook altijd de Heineken produkten. En nu ze weten dat we ons vlakbij gevestigd hebben, komen ze makkelijker naar ons toe. Om dat te sti muleren hebben we open dagen in Breda gehouden die een groot succes zijn geworden. Want uiteindelijk is het vanuit Vlissingen of Middelburg nog geen uur rijden naar Breda. Dat is na tuurlijk niet te vergelijken met een tocht naar Amsterdam of Zoeterwoude". Behalve de horeca-beurs die ieder voorjaar in Goes wordt gehouden, is Goes ook een goed rustpunt voor de re creant op zijn tocht door Zeeland. Als centrumplaats van Zuid-Beveland is Goes tevens het land- en tuinbouwcen trum van Zeeland. Een wandeling over de wallen rondom de binnenstad is zeker de moeite waard. Vanuit Zuid Beveland Walcheren door stekend is Middelburg een voor de hand liggende bestemming. Indertijd, in het monumentenjaar, was Middel burg "voorbeeld-stad". De manier waarop in Middelburg de architectuur uit vervlogen eeuwen is gerestaureerd en in stand is gehouden, diende als een voorbeeld voor alle Nederlandse plaat sen met een dergelijk cultuurhistorisch bezit. Middelburg is een zeer oude nederzet ting die waarschijnlijk uit de Karolin gische tijd dateert. Als belangrijke handelsstad is Middelburg enige tijd zetel geweest van de Oost- en West Ringrijden in Zeeland moedelijke cafeetjes in de omgeving van het Bellamy park. Zeeland: strand-land Zeeland is bij de vakantiegangers voor al in trek om zijn langgerekte stranden. Met name aan de Walcherense kust is het zeewater van goede kwaliteit en de kleine plaatsjes staan in de zomer maanden bol van de Duitse toeristen. Dat de zomermaanden een piekperiode vormen merkt ook de Middelburgse vestiging van het horecagebied. "Voor al als het een echt uitgesproken warme zomer is, zoals bijvoorbeeld in 1976, wordt het voor ons nog wel eens pro blematisch om alle dranken te dis tribueren. Vaak moet er dan extra tran sport worden ingezet". Zon en zeelucht maakt dorstig. De Middelburgse dran kenhandel De Vlieger en Verdonk reali seert in de "dorstige" vier zomermaan den zeventig procent van haar jaarom zet. 's Zomers zijn de Zeeuwse dorpjes levendige centra van folkloristische uitingen. Het meest kleurrijke is onge twijfeld het "ring-riejen". Op een onge- zadeld Zeeuws paard probeert de ruiter in volle galop een boven het zandpad gehangen ring aan een houten lans te haken. Teams uit verschillende dorpen strijden tegen elkaar om het beste resultaat. De gemoederen raken in deze competitie wel eens verhit maar aan het eind van de middag wordt eensgezind het resultaat gevierd. In West-Brabant en Zeeland komt Hei neken dichter naar zijn klanten toe. Een persoonlijke benadering van het grote, voor veel klanten zo ver weg zijnde - in letterlijke en figuurlijke zin - concern Heineken. Een benadering die in West- Brabant en Zeeland aanspreekt. Of zo als de heer De Jonge het zegt: "We zijn hier de vooruitgeschoven post van Hei neken. Onze benadering is persoonlijk. Dat geldt voor de chauffeurs, de ver kooptelefoniste en onze vertegen woordigers. En natuurlijk ook voor het "management-team". De Westerschelde bij schemer Indische Compagnie. Belangrijkste mo numenten in Middelburg zijn wel het Stadhuis en het Abdijcomplex. Vooreen vakantie in Zeeland is Vlissin gen een prima uitgangspunt. Zittend op de boulevard zie je de schepen af en aan de Westerschelde bevaren, veilig naar hun bestemming gebracht door loodsen. Als stad zo dicht bij zee ge legen speelt de visserij natuurlijk een grote roi voor Vlissingen. Ook anno 1980 worden er in de vismijn van Vlis singen nog steeds aanzienlijke hoe veelheden vis aangevoerd. Het stedelijk museum is voor een groot deel aan zeeheld Michiel de Ruyter, die in Vlissingen opgroeide, gewijd. Winkelen is in Vlissingen een attractie. De Walstraat promenade en de Kleine Markt bieden een grote keus op allerlei gebied en wie aan het eind van een ver moeiende wandelmiddag even wil uit blazen kan terecht in een van de ge

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8