KENNISMAKING MET DE HORECAGEBIEDEN WEST-BRABANT l ZEELAND J In Limburg werd gestart met de invoe- wordt - en de medewerkers verre van ring van het horecagebieden-idee. Daar eenvoudig. Er moet nog volop ver werden de eerste ervaringen opgedaan bouwd worden om voor de nieuwe or- die leidden tot een verdere uitwerking ganisatie de benodigde kantoor van de filosofie en het daadwerkelijke ruimte te scheppen. "operationeel maken" van de andere Chef de bureau de heer P. van Rooij zit regio's van Nederland. met een tafel in het archief, de heer R. Per 1 januari zijn naast Limburg ook het Wellner (hoofd physieke distributie en horecagebied Midden-Brabant en technische diensten) moet zijn kamer West-Brabant/Zeeland officieel van delen met computer apparatuur en het start gegaan. hoofd verkoop, de heer A. Kloppert, In dit eerste artikel laten wij u kennis- heeft zijn bureau midden in de "show maken met het horecagebied West room" annex bar staan en dat lijkt nog Brabant/Zeeland. Een kennismaking niet de slechtste plek. De elf admini- met een aantal Heineken mensen die in stratie medewerkers zitten nu nog dit gebied werken én met het West-Bra- broederlijk op één grote kamer, bantse land dat uitloopt in dat speci- "maar", zo verklaart de heer De Jonge, fieke, op de zee veroverde, stuk Neder- "de bouwplannen voor uitbreiding lig- land dat Zeeland heet. Eigenlijk zijn gen klaar en dan komt er minimaal zo'n West-Brabant en Zeeland twee heel vierhonderd vierkante meter kantoor verschillende gebieden. Landschappe- bij", lijk lijken ze in bijna niets op elkaar. Ook het karakter van West-Brabanders Taakverandering en Zeeuwen is sterk verschillend. Toch Voor de vertegenwoordigers betekent vormen West-Brabant en Zeeland de nieuwe aanpak een forse aanpas- samen één van de elf horecagebieden. sing van hun taak. De vroegere dran- De heer L. de Jonge die aan het hoofd kenhandelsvertegenwoordigers be- van dit gebied staat, wijst op het ver- steedden hun tijd voornamelijk aan het schil tussen Brabanders en Zeeuwen. daadwerkelijk verkopen van de con- "Brabanders zijn over het algemeen cernprodukten. Daarnaast waren er de wat makkelijker, leven wat zorgelozer horecavertegenwoordigers die vooral dan Zeeuwen voor wie altijd geldt: een als adviseur van de individuele horeca- man een man, een woord een woord. ondernemer optraden. Credietverstrek- Dat merk je juist ook in het zakenver- king, huur van panden, hypotheek keer heel duidelijk". kwesties, het verzorgen van vergun- Op het Bredase industrieterrein Emer ningen etcetera behoorde tot de taken hebben de heer De Jonge en zijn men- van de horecavertegenwoordiger, die sen hun draai nog niet helemaal gevon- daarmee een soort vertrouwensman den. Gehuisvest in de concern dran- van de horeca-ondernemer was. In de kenhandel Priem Eris is het werken nieuwe situatie is de vertegenwoor- voor het management-team - zoals de diger in zijn rayon verantwoordelijk leiding van een horecagebied genoemd voor beide taken: verkoop en advies. De kerktoren van Nieuw Vossemeer. Al weer enige tijd geleden is de start ge maakt met het indelen van Nederland in zogenaamde horecagebieden. Heine ken wil als drankenfabrikant dichter bij de horecaklant'komen te staan. Inmiddels is een aantal gebieden offi cieel in werking, in de loop van 1980 moeten alle horecagebieden volledig operationeel zijn. In Vers van 't Vat willen wij u in een reeks van elf artikelen meenemen door Nederland. We volgen dan niet de pro vinciale of gewestelijke grenzen, maar de grenzen van de elf horecagebieden. Een zwerftocht door Nederland, waarbij het accent zal liggen op de toeristische en recreatieve mogelijkheden die de verschillende horecagebieden in petto hebben. Bij de start van deze artikelen reeks willen wij u eerst wat vertellen over de achtergrond van de totstand koming van de horecagebieden. Waarom horecagebieden? De laatste jaren is er in werkgroepen binnen Heineken gestudeerd op de toe komstige organisatie van het horeca- verkoopkanaal. Ondanks alle goede bedoelingen werd de afstand tot de horeca-klant namelijk steeds groter, de relatie werd onper soonlijker. Toch moet de afnemer cen traal staan, was de filosofie. Als dran kenconcern dient Heineken een geïnte greerd pakket faciliteiten, produkten en services te verlenen. Daarnaast is de re latie met en het dienstbetoon aan de klant doorslaggevend. Om tot een verbetering van die relatie te komen werden de drankengroothan dels- en horeca-organisaties binnen Heineken geïntegreerd. Door die aan passing heeft de klant in feite met één Heineken vertegenwoordiger te maken, in tegenstelling tot vroeger, toen hij soms door vier of meer vertegenwoor digers van de produktgroepen werd be zocht. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6