Een kleedkamer op het voetbalveld had men niet: op het terrein waar men speelde, gelegen aan de Schagerlaan, moest men zich met slootwater wassen! Omstreeks 1958 werd de schermzaal gesloten. Inmiddels beschikte men al over de accommodatie op het Meer- boys-terrein. De fusie Toen HBBA in 1941 opgericht werd, be gon men met drie elftallen, terwijl HBM er twee had. Tot 1948 bleven deze twee clubs gescheiden spelen. Daarna wer den ze samengevoegd: voortaan speel de men onder de naam: SC HBM. De heer J.C. Smit, lid van HBBA, is de eerste Heineken medewerkerdie voorde fusie van beide clubs in het HBM elftal gespeeld heeft. Behalve in de HBBA- wedstrijden kwam hij namelijk ook (on der een andere naam) uit in de wedstrij den van de HBM. niet te herinneren dat Sluiter "met een behoorlijke slok op" vanaf zijn eigen helft de bal in het juiste doel wist te schoppen? Dat dit meer geluk dan wijs heid betrof, hoeft geen betoog. Promoveren en degraderen SC HBM heeft veel ups en downs ge kend. Door het verbreken van het dienstverband van werknemers ont stond dikwijls een leegte in het elftal. Deze kon niet altijd meteen worden op gevuld. Vooral na de fusie van HBM en HBBA ging het niet al te best met de club. Maar liefst twee maal degradeer de een van de elftallen. In 1953 ging het weer iets bergopwaarts met de pres taties, terwijl men in '55 zelfs kampioen werd en weer naar de eerste klasse pro moveerde. Het spelen in deze klasse duurde echter maar één jaar. Toch ontbrak het nooit aan gezellig heid. Elk jaar werden door de bedrijfs leiding wedstrijden georganiseerd te gen de elftallen van de bottelarij, smederij, garage, brouwhuis, gistkel- der, heftruckchauffeurs en maandgel- ders. Ook speelde men tegen de elftal len van het Koninklijke Stallen Departe ment. Pas in 1964 werd HBM weer kampioen en promoveerde naar de tweede klasse. Het seizoen daarop ging het weer kam pioen geworden elftal over naar de eerste klasse. Ook dit succes mocht niet lang duren. Hetzelfde dalen en stijgen van de successen werd in 1970 waargenomen, nadat 22 voetballers van de Mauritskade zich bij de SC HBM hadden gevoegd. Het kwam zelfs zover dat men noodgedwongen de twee over gebleven elftallen moest combineren tot één. Momenteel heeft HBM twee elf tallen die in de tweede en reserve vierde klasse van de A.V.B. spelen. Zij geven acte de présence in wedstrij den tegen de teams van Albra, Dreher en bij tal van buitenlandse activiteiten. Op de foto's ziet u enkele elftallen uit de geschiedenis van sportclub HBM. Internationaal voetbaltoernooi Het 60-jarig bestaan van SC HBM werd op 1 maart jl. op feestelijke wijze ge vierd. In het volgend nummer van Vers van 't Vat leest u hier meer over. Op 31 mei a.s. volgt er een internatio naal voetbaltoernooi ter ere van dit jubileum. Hierbij zijn de voetbalelftallen van Albra, Dreher, Veronica, Amroba en de Meerboys uitgenodigd. En terwijl de vlaggen van alle deelnemende ploegen vrolijk op het Meerboys-terrein wap peren, zal HBM natuurlijk zijn beste beentje voorzetten! Geen bier maar thee In 1949 besloot de K.N.V.B. het drinken van pils in de rust te verbieden. Heine ken nam immers altijd een kistje bier mee, ook voor de tegenstander. Soms was dit wel eens in het voordeel van SC HBM omdat men met een paar pilsjes op toch nog goed wist te voetballen. De tegenstander had er meestal meer moeite mee. En welk oud-lid weet zich het moment 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4