BUNNIK Gehuwd: J. Verwey (storingsdienst) met mej. E.J. van Dalem El Bachir Idrissi (bottelarij) met mej. Zoubida El Taouil Geboren: Michaël A., 2.v. D. Dupuis (bottelarij) Ariën, z.v. J. Paauwe (thuisverbruik fris) Martijn A., z.v. D. de Waard (speciale markten fris) Khalid, z.v. M.A. Manssouri (bottelarij) Remco G.J., z.v. P.M.H. Kuyer (bottelarij) Jallal, z.v. A. Haji (bottelarij) Marieke, d.v. P. Snieder (bottelarij) Iwan, z.v. H. Huyting (bottelarij) Menno F.S., z.v. R.C.J. Neutel (kwaliteits dienst) 's-HERTOGENBOSCH Geboren: Dennis, z.v. A.T.J. van Osch (storingsdienst) Pietjo, z.v. P.A.J.M.G. Vogelaars (ziederij) Joyce, d.v. J.P. van Vugt (bottelarij) Paul, z.v. mevr. A.M.F. Barten-van Wanrooy (centraal vordering beheer/debiteuren infor matie) Claire, d.v. A.A.C.M. Wouters (mechanische werkplaats) Frank, z.v. A.L.J. Diks (bottelarij) Ismet, z.v. F. Berisa (bottelarij) ZOETERMEER Gehuwd: M.A. Prins (alcohol energiedienst) met mej. C.M. Loopik Geboren: Tamara, d.v. H.Jvan Nieuwpoort (portiers bewaking) Mark, z.v. L.P. van der Kolk (verkoop thuis verbruik W.G.N.) Marloes, d.v. P. de Bakker (administratie) ZOETERWOUDE Geboren: Arend Jan. z.v. J.J. van Duivenbode (botte larij) Sonja, d.v. Batelaan (bottelarij) Ramona J., d.v. N. Huisman (intern transport) Sevda, d.v. I. Sevik (bottelarij) Jan W.A., z.v. A.J.M. Blüm (planning control HTB) Wendela M., d.v. L. de Boer (programmering) Wendelien M., d.v. E.L. Steltenpöhl (arbeids zaken/functieclassificatie) Sabrina E., d.v. mevr. S.l. Kuipers-van der Geld (kantine kantoor) Jayvanti R., d.v. I. Ramdas (plaatselijke administratie) GESLAAGD: Amsterdam: Voor het diploma elementaire informatiever zorging P.B.N.A.: Mw. J.W. te Kolsté (expeditie) Mw. A. Brandt-van der Heijden (plaatselijke administratie) Mw. N.J. Hooper (plaatselijke administratie) Voor het examen basiscursus bedrijfseco nomie (RRR): P.B.F. Diesveld (plaatselijke administratie) R.F.M. Kropf plaatselijke administratie) A.W. Scheeper (planning control coörd. werkmaatschappij) J.M. Slingerland (planning control coörd. werkmaatschappij) J.A. Swagerman (plaatselijkeadministratie) Bunnik: M.H.J. Berkien (expeditie) voor het diploma elementaire informatieverzorging P.B.N.A. 's-Hertogenbosch: H.J.M. Brummer (commercie) voor het diplo ma assistent bedrijfseconoom en assistent marketing manager Voor het examen basiscursus bedrijfs economie (RRR): M.T. van Gaaien (plaatselijkeadministratie) C.F.M. Verbiesen (centrale salaris admini stratie) Rotterdam: Voor het diploma elementaire informatiever zorging P.B.N.A.: Mw. E. Evers (centrale debiteurenadmini stratie) Mw. S. Nieuwdam (centraal betalingsver keer) Mw. N. Schap (centraal betalingsverkeer) Voor het examen basiscursus bedrijfsecono mie (R.R.R): A.H. Angenent (interne accountant dienst) J. Broomans (afdeling bijzonder beheer) L. Molenaar (extern debiteuren beheer afd. bruikleenclaims) P.J. Tromp (centrale debiteuren admini stratie) J.A. Zweck (centrale debiteuren admini stratie) L.K. Litzau (adjunct bedrijfseconoom) Schiedam: N.J. de Hek (expeditie) voor het diploma ele mentaire informatieverzorging P.B.N.A. Zoetermeer: Voor het diploma elementaire informatiever zorging P.B.N.A.: A. Lammers (plaatselijke administratie) L.J.M. Winkeldam (plaatselijke admini stratie) P. de Bakker (plaatselijke administratie) voor het examen basiscursus bedrijfseconomie (RRR) en voor het diploma MBA C.W.M. Bogaerdt (plaatselijke administratie) voor het examen basiscursus bedrijfs economie (RRR) Zoeterwoude: C.G. de Blaazer (Heineken automatiserings- groep) voor het diploma wiskunde en statis tiek (W1) R.W. de Boer (Heineken automatiserings- groep) voor de cursus systeemonderzoek (S3) C. Seltenrijch (Heineken automatiserings groep) voor de cursus informatiesystemen (S 4) Voor het diploma elementaire informatiever zorging PBNA: Mw. A.H.A.M. Damkat-van Vlijmen (plaatse lijke administratie) C.M. Steinmann (automatiseringsgroep) P.J. Jansen (algemeen mutatiecentrum) Mw. J. Mantel (plaatselijkeadministratie) Mw. C.M. Mathot (expeditie) Mw. I.J. Pieroelie (expeditie) Mw. M. van Rooyen (plaatselijke admini stratie) A.P. Dozy (planning control HTB, afd. cost- engineering) M.L.J. Kroon (bedrijfsbureau) C.P.M. van Viegen (planning control HTB, afd. netwerkplanning) J.J.J. Groenewegen (automatiseringsgroep) voor het examen SPD I R. Grootenhuijs (dienst administratie) voor het examen controleleer (NIVRA) A. Smit (interne accountant dienst) SPD I A.P. Steenstraten (automatiseringsgroep) voor het diploma basiskennis Informatika 2 (1.2) DANKBETUIGINGEN Bij mijn afscheid van Heineken trof mij de aanwezigheid en het medeleven van velen. Hiervoor wil ik mede namens mijn vrouwallen heel hartelijk bedanken. J.V. van Marken Langs deze weg willen mijn vrouw en ik de directie, chefs, collega's en alle andere vrienden en bekenden hartelijk be danken voor de bloemen en de cadeaus, maar vooral voor de wijze waarop u allen ertoe heeft bijgedragen dat de dag van mijn 40-jarig jubileum onvergetelijk is geworden. D.H. van de Wetering Langs deze weg wil ik mede namens vrouw en kinderen iedereen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, bloemen en cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn 40- jarig jubileum heb ontvangen. Het is voor ons een leuke dag geweest, waarop we met ple zier terugkijken. 3 J. van Saarloos Geachte directie, mag ik u hierbij hartelijk bedanken voor de fijne ontvangst, cadeaus en mooie woorden ter gelegenheid van mijn 40- jarig jubileum, ook namens mijn moeder, zuster en familie leden. Ook chefs, mevrouw Van Kooten en collega's, heel veel dank. Het is een dag die nog lang in mijn herinnering zal blijven. M.N.J. Felix Mede namens mijn vrouw en kinderen bedank ik iedereen die meegewerkt heeft aan en belangstelling heeft getoond bij mijn afscheidsreceptie. Ook heel veel dank voor de prachtige cadeaus! Ik geef u de verzekering dat dergelijke blijken van vriend schap een positieve werking hebben op je kijk op het leven. Het ga u allen zeer goed! Jonges Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken ook na mens mijn echtgenote en kinderen voor de zichtbare ver rassingen, de fijne ontvangst en de sfeer, tijdens de af scheidsreceptie en vooral wil ik de chefs, de collega's en het kantinepersoneel bedanken. Het was een dag die wij niet zullen vergeten. A.G.W. van Gelder De enorme belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum heeft mij, mijn vrouw en beide kinderen bijzonder getroffen. Nogmaals zeer grote dank aan allen die gekomen zijn of daartoe een poging hebben ondernomen en ook degenen die "gebleven'' zijn. Het was een gebeurtenis die nooit meer uit onze herinne ring zal verdwijnen. Hiertoe nog extra geholpen door de fraaie fotoreportage en de talloze wensen en geschenken. Nogmaals onze hartelijke dank. B.C. Vink Mijn vrouw en ik willen graag onze hartelijke dank betuigen aan de leden van de Raad van Bestuur, directie, chefs en collega's voor de vele goede wensen en prachtige cadeaus, ons aangeboden tijdens de receptie op 4 januari 1980 ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. De perfecte organisatie en de gezellige sfeer van deze re ceptie hebben ertoe bijgedragen dat wij met veel genoegen dit jubileum in onze herinnering kunnen bewaren. J.H. Riesmeyer 18 Januari 1980 zal nog lang in onze herinnering blijven. Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinde ren, iedereen die heeft medegewerkt om deze 25-jarige jubileumviering tot zo n feest te maken, hartelijk bedanken. M. Roth Langs deze weg bedank ik mede namens mijn vrouw en kinderen iedereen die aan het welslagen van de afscheids receptie heeft medegewerkt. Tevens mijn dank aan alle col lega's voor de waardebon die ik mocht ontvangen. W. Oenema Hartelijk dank mede namens mijn kinderen voor de onver getelijke afscheidsreceptie, die mij ter gelegenheid van mijn pensionering is aangeboden. Mevr. H. v.d. Kolk-Winkoop Hiermede wil ik, mede namens mijn vrouwen zoon u allen hartelijk bedanken voor de aangeboden afscheidsreceptie, die ons nog lang in herinnering zal blijven. H. Roseboom Hiermede bedank ik, ook namens mijn vrouw, directie, per- soneeldienst en speciaal mevrouw Christiaanse voor haar vele bemoeiingen ons betoond ter gelegenheid van ons 50- jarig huwelijksfeest. Het is voor ons een ware feestdag ge worden. Ook de afvaardiging van Heineken heel hartelijk bedankt. C.F. Treffers OVERLEDEN Op 19 december is in Amsterdam de heer J. VERMEULEN (77) overleden. De heer Vermeulen is bij Amstel in dienst gekomen als wijkchauffeur. Op 1 augustus 1967 is hij met pensioen gegaan. De heer F.G.B. MEYER (68) is 15 ja nuari jl. overleden. Na op 1 januari 1960 in dienst te zijn getreden, was hij werkzaam bij Coebergh als vertegen woordiger. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 27