EERSTE PERSONEELSAVOND BOKMABV. Seizoen1979-1980 ZAALVOETBAL TOERNOOI BOKMA LEEUWARDEN FOTOCLUB HEINEKEN ROTTERDAM BINGO-DANSAVOND PERSONEELSVER ENIGING VRUMONA REISVERENIGING VERS VAN'T VAT BIJEEN VOOR NIEUWJAARSBAL EVENEMENTEN Deze eerste personeelsavond, waar voor de belangstelling opvallend groot was, stond geheel in het teken van het afscheid van de heer Van Hulsen. De ontvangstruimte bleek gewoon te klein te zijn zodat de boven-overloop bij het hele feestgebeuren betrokken werd. De avond begon met een kop koffie met gebak, aangeboden door de scheiden de bedrijfsleider, die nogmaals zijn dank uitbracht aan het gehele perso neel, voor de wijze waarop een ieder, elk op zijn eigen manier, hem jarenlang in het uitoefenen van zijn functie had gesteund. Als stoffelijk blijk van zijn dank schonk de heer Van Hulsen een prachtige zilveren beker aan de per soneelsvereniging, die door Gerarda van Olst in dank werd ontvangen. Mede door de "levende muziek", ge heel verzorgd door de heer De Fries, zat de gezellige en ongedwongen stem ming er al meteen in. Het volgende punt van de avond was de officiële huldiging van het Bokma elftal dat Afdelingskampioen werd van de Friese Bedrijfsvoetbalbond. De heer Siemens roemde het goede moreel van de ploeg. Dit heeft in grote mate bijge dragen tot het behalen van dit succes. Alle spelers en reserves kregen van de Personeels Vereniging een herinne- rings vaantje aangeboden, terwijl de aanvoerder van de ploeg Jentje van der Ley nog een persoonlijk bekertje kreeg, omdat hij de meeste doelpunten had gescoord. En of dit nog niet genoeg was volgde, wederom na een muzikaal intermezzo, de prijsuitreiking van de jaarlijkse vis wedstrijden. Zo vorderde de avond onder het genot van een drankje, een hapje en en dansje, snel. Uiteraard ontbrak op deze avond de tra ditionele bingo niet, die onder leiding van de heer Folkertsma weer een groot succes werd. De tijd was alweer royaal in de kleine uurtjes aangeland, eer dat dit gezellige personeelsfeest tot een einde kwam en de heer Van Hulsen op een alleszins geslaagde afscheids avond kon terugzien. Evenals in 1979 ligt het wederom in de bedoeling een zaalvoetbaltoernooi in Leeuwarden te organiseren en wel op 19 april a.s. Iedere personeelsvereni ging die hieraan mee wil doen, wordt verzocht zich zo snel mogelijk, liefst schriftelijk, op te geven. Nadere gegevens volgen dan te zijner tijd. Mocht u echter toch nog op korte ter mijn vragen hebben, dan kunt u bellen naar Bokma Leeuwarden, telefoon 05100-2 63 44 en vragen naar de heren T. Bakker, J. Folkertsma of B.W. Sie mens. De foto van de maand december werd gemaakt door C. de Wit, groep Junior, en is genomen bij Gramsbergen. Het sterke punt van deze foto zijn de weglopende (perspectieve) lijnen van bomen en rivierkant. De jury vond de nog zichtbaar zijnde huizen op de achtergrond een min puntje, hoewel dit soort storende effec ten in Nederland haast niet meer te ver mijden is. Op 15 december jl. organiseerde de Personeelsvereniging Vrumona voor haar leden en introducé(e's) een bingo dansavond in de Churchill-hal te Bunnik. Na het welkomstwoord door de voorzit ter, de heer J. Klok, werd er gestart met goede dansmuziek. Dit werd verzorgd door het Trio Kas Oosthoek. Er werden die avond drie bingo's ge speeld, met prachtige prijzen. Om 22.30 uur kondigde de spelleider, de heer J. Hendrikx, een extra bingo- speciaal aan, met als prijzen een foto toestel en een complete muziektoren. De bingokaarten gingen snel van de hand en zo kon de spelleider met assi stente aan het spel van molen en cijfer tjes beginnen. De spanning was te snij den (de prijzen waren er dan ook naar) en eindelijk klonk het bekende "Bingo" uit de goed gevulde zaal en het fototoe stel kreeg zijn bestemming. Nu op naar de volle kaart. Het was tenslotte de heer F. Donselaar die als eerste zijn kaart vol had en de gelukkige bezitter werd van de prachtige prijs. Aan het einde van deze avond, zo om de klok van één uur, kon iedereen voldaan huiswaarts keren en de organisatoren konden terugzien op een welgeslaagde avond. De reisvereniging Vers van 't Vat heeft op 12 januari een contactavond gehou den met nieuwjaarsbal. De voorzitter van de reisvereniging, de heer C. Zwaan, opende de avond met een hartelijk welkomstwoord aan alle aanwezigen. Na alle leden een voor spoedig 1980 gewenst te hebben, sprak hij de hoop uit dat deze avond, zoals vanouds, weer echt gezellig zou wor den. Onder muzikale begeleiding van de "Melody Stars" waagden velen een dansje op de dansvloer, zodat de stem ming er al spoedig inzat. Behalve de traditionele tombola was er deze keer ook een bingo georgani seerd, waarbij zeer fraaie prijzen te win nen waren. Ónder het genot van een dansje en een pilsje liep de avond al snel naar zijn einde. Tenslotte keerde men moe maar voldaan naar huis terug, met het volgende feest al weer in het vooruitzicht: de klaverjasavond op 9 februari. 22-23 maart Heineken Roei Vierkamp Amsterdam 23 maart Int. motorcross 500 cc Markelo 30 maart Motorcross Norg 30 maart Motorcross Wychen 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21