GRIEKENLAND MEUWSUITHET ÏUITENLAND 1.000.000 hl. AMSTELBIER VERKOCHT IN Voor Athenian Brewery S.A. zal het jaar 1979 de geschiedenis ingaan als het jaar waarin voor het eerst 1.000.000 hl. bier werd verkocht. Kwaliteitshandhaving In Athene is in 1979 een nieuwe flessen- colonne in gebruik genomen met een capaciteit van 45.000 flessen per uur, die voorzieningen heeft om de geluids- Nieuwe flessenlijn in de brouwerij te Athene (45.000 flessen per uur) Van 30.000 naar 1.000.000 hl. Toen in 1964 de Amstel brouwerij in Athene de Amstel produktie startte, hoopte men de geplande 30.000 hl. te verkopen. De geïnstalleerde brouw huiscapaciteit maakte het mogelijk uit te groeien tot een jaarcapaciteit van cir ca 150.000 hl. bier per jaar. Reeds in 1968 was het noodzakelijk de brouwhuiscapaciteit verder uit te brei den. Gestaag verder groeiend bereikte de brouwerij in 1973 een verkoop capaciteit van 450.000 hl. per jaar. Om dat Athenian Brewery S.A. van de over heid geen toestemming kreeg de brou werij in Athene verder uit te breiden, werd in 1973 besloten een tweede pro- duktie-eenheid te realiseren in Thessa loniki. Deze werd in juni 1975 in bedrijf genomen met een verkoopcapaciteit van 100.000 hl. Aangezien in Grieken Overzicht van de uitbreiding in Thessaloniki in 1979 met het brouwhuis, het service block en de kelder land de import van mout tot op heden een financieel ongunstige zaak is, heeft Athenian Brewery S.A. altijd voor zijn eigen mout moeten zorgen door ge bruik te maken van de lokale (deels van buitenaf ingebrachte) gerstrassen. Bij beide brouwerijen zijn mouterijen gebouwd, met dien verstande dat de mouterij in Thessaloniki thans circa 80% van de vereiste moutproduktie voor haar rekening neemt. Vanzelfsprekend is het jaar 1979 met zijn 1.000.000 hl. verkocht Amstel bier een hoogtepunt in de korte historie van Athenian Brewery S.A. Dit betekent echter niet dat een verzadigingspunt is bereikt. De verwachtingen voor de ko mende jaren zijn zeer hoopgevend, ondanks de steeds groter wordende concurrentie van andere merken zoals bijvoorbeeld Henninger. Het bereiken van deze resultaten is geen kleinigheid en vergt reeds jaren de volledige inzet van allen binnen Athenian Brewery S.A. Ondermeer met de intensieve steun van Heineken Tech nisch Beheer, zowel voor de hand having van de kwaliteit van het produkt als voor de realisering van de voort durende capaciteitsuitbreidingen, res pectievelijk vernieuwingen van verou derde machines en apparatuur. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18