Feestelijke opening van café t Smalle Zoeterwoude beschikt over multifunctioneel centrum V.l.n.r. de heren J. Th. Kappelle en W. F. Holleeder, het echtpaar P. van Dijk, dat café 't Smalle gaat exploiteren, en mevrouw Holleeder. De vroegere distilleerderij en likeursto kerij van de firma P. Hoppe heeft einde lijk zijn bestemming gekregen. Op don derdag 30 november jl. werd in dit pand op feestelijke wijze café 't Smalle ge opend. Tientallen genodigden, onder wie gemeenteambtenaren, omwonen den en medewerkers van Heineken woonden de opening bij. Het pand heeft een lange historie. Relevant voor ons concern wordt het echter pas vanaf het jaar 1780. Toen vestigde de heer P. Hoppe er zijn distilleerderij en likeursto kerij onder zijn eigen naam. Jarenlang bloeide de firma aan de Jordaanse Ege lantiersgracht. Na de pensionering van de heer H. Hoppe in 1954 was er echter geen geschikte opvolger. Heineken had inmiddels in 1939 al de meerderheid van de aandelen van Hoppe overgenomen. Toen er dan ook geen opvolger voor handen was, zocht ons concern contact met de heer James Coebergh. Deze zet te een reorganisatie door, waardoor het pand in Amsterdam werd gesloten. Hierna heeft het jarenlang leeg gestaan. Af en toe werd het verhuurd, zoals onder andere aan de firma Berro. Inmiddels was de gemeente Amsterdam eigenaar van het pand geworden. In 1973 zocht ze een huurder voor het complex, die wel dra in Heineken werd gevonden. Het Heineken bouwbureau werkte uiteinde lijk de plannen uit voor de vestiging van een café in het pand. Het hoogtepunt bij de feestelijke ope ning van café 't Smalle was de huldiging van de heer W. F. Holleeder, medewer ker van onze afdeling reclame-service. Gedurende de lange tijd van leegstand heeft hij er zich bijzonder voor ingezet dat het pand zo goed mogelijk bewaard zou worden. Kostbare stukken uit de in boedel werden door hem gered, krakers geweerd, de inrichting waaronder prachtig glas-in-lood zoveel mogelijk beschermd. Namens de raad van be stuur bood mr. J. Th. Kappelle, hoofd van de concernstafdienst public rela tions, de heer Holleeder een gesigneer de oorkonde aan. De heer Kappelle gaf een kort resumé van de voorgeschiede nis van het pand en prees de heer Hol leeder die volgens hem als een schatbe waarder over dit Berro-complex had ge waakt. Aangezien, volgens de heer Kap pelle, een man alleen tot zulke prestaties komt dankzij zijn vrouw kreeg mevrouw Holleeder hierop een flinke bos bloemen aangeboden. Sinds 18 oktober jl. heeft Zoeterwoude er een multifunctioneel centrum bij. Kort samengevat is dat een gebouw, eigenlijk een modern soort dorpshuis, dat door het hele dorp gebruikt kan worden voor velerlei doeleinden. De opening werd verricht door de minis ter van C.R.M. mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen. Bij deze gele genheid onthulde zij een standbeeld ge maakt door mevrouw G. Kuiper-v. d. Bosch. Dit beeld, dat een plaatsje heeft gekregen voor de ingang van het cen trum, illustreert de naam die het zal gaan dragen, namelijk De Eendenkooi. Deze naam is ontsproten aan het brein van pastoor J. A. Schlatman. De Eendenkooi biedt nu al plaats aan allerlei clubs en instellingen. Zo heeft het een eigen post agentschap, een zondagsschool, een bibliotheek en een peuterspeelzaal. Verder hebben er een behuizing gekre gen de Rijntamboers, zangkoren, de ka bouters, gidsen, de bejaardensociëteit, sportverenigingen en de E.H.B.O. En dit is nog maar een kleine greep uit hetgeen zich nu al allemaal in het centrum af speelt. Er is eveneens ruimte voor het houden van vergaderingen, recepties, conferenties en dergelijke; de ultra mo derne keuken is berekend op het serve ren van uitstekende maaltijden aan grote functioneel centrum zich openstellen groepen. En nog steeds kan het multi- voor nieuwe activiteiten. V.l.n.r. burgemeester J. A. Detmers van Zoeterwoude, mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Be rendsen, minister van C.R.M., mevrouw G. Kuiper-v. d. Bosch, beeldhouwster, en pastoor J. A. Schlatman. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1979 | | pagina 11