Aandacht voor de inleiding over het brouwproces. Aan het woord is de heer A. Ferdinandus van de bedrijfstechnologische dienst te Zoeterwoude. een van de medewerkers, die in het kader van de centrale introductie de nieuwkomers het een en ander over het brouwerijgebeuren vertellen. werkzaamheden gaan beginnen in functiegroep 16 of hoger. De centrale introductie duurt drie achtereenvolgende dagen en wordt on geveer vier keer per jaar gegeven. Het is de bedoeling dat de nieuwe medewer kers hieraan zo spoedig mogelijk deel nemen. ,,De nieuwe medewerkers krij gen in enkele dagen een beeld in vogel vlucht van de onderneming te zien", al dus de heer Kruyswijk. „Gedurende de ze drie dagen komen vertegenwoordi gers van verschillende afdelingen bin nen ons concern iets over de organisa tie en het werk van hun afdeling vertel len." Met name wordt beoogd de nieuwe medewerkers zo een beter inzicht in de organisatie en de structuur van het concern te geven en te laten zien, waar in de organisatie zij een plaats gaan in nemen. ,,De centrale introductiedagen hebben een min of meer vast programma, dat echter steeds getoetst en aangepast wordt aan de hand van de evaluatie door de deelnemers", vertelt de heer Kruys wijk. Programma Het eerste deel van het programma van de centrale introductiedagen omvat een onderlinge kennismaking van de deel nemers. ledereen vertelt wat over zijn of haar achtergrond en vermeldt daarbij bij welke afdeling hij of zij is tewerkgesteld. Hoe deze en andere afdelingen in de to tale Heineken organisatie passen, wordt in het volgende programma-onderdeel duidelijk gemaakt, na een inleiding over de geschiedenis van ons bedrijf. Gedurende de drie introductiedagen bezoekt de groep nieuwe medewerkers verschillende vestigingen. Er wordt ook altijd een rondleiding door een brouwe rij gemaakt. Doordat de deelnemers van verschillende afdelingen en disciplines komen, zijn de groepen altijd sterk gemêleerd: technici, economen, com puterspecialisten, medewerkers van commerciële diensten, van personeel- zaken en van nog vele andere diensten. Bij elke inleiding over de diverse activi teiten binnen het Heineken concern is hierdoor meestal een interessante dis cussie mogelijk met de inleider en te vens onderling in de groep. „Niet alleen tijdens de inleidingen maar ook tijdens de pauzes hebben de deelnemers volop gelegenheid om ervaringen uit te wis selen en om nader met elkaar kennis te maken", aldus de heer Kruyswijk. „Daar wordt dan ook druk gebruik van ge maakt, met het gevolg dat de deelne mers al verschillende Heineken mensen door het land heen leren kennen. Dat is ook voor het werk plezierig en nuttig." Vogelvlucht Onderwerpen die verder op het pro gramma staan, zijn onder andere: marketing en verkoop in Nederland; activiteiten van de Divisie Internatio naal; personeelbeleid en ondernemingsra- denwerk; functie en taak van de informatiever werking; het jaarverslag van Heineken N.V.; reclame en promotions; public relations. Het drietal dagen wordt afgesloten met een evaluatie van het totale programma. „Zowel de inleiders als de dienst man agement development zijn er altijd sterk in geïnteresseerd om te vernemen hoe het programma overkomt", vertelt de heer Kruyswijk. „Aan de hand van de geuite wensen en kritiek kunnen wij het introductieprogramma steeds weer bij sturen." Na de evaluatie wordt meestal nog wat gezellig nagepraat bij een biertje, waarbij ook de inleiders en de chefs van de deelnemers welkom zijn. Kortom: de nieuwe medewerkers heb ben in deze drie dagen niet alleen veel wetenswaardigs gehoord, maar ook en kele vestigingen bezocht en veel Heine ken medewerkers ontmoet. „Het leuke is dat de deelnemers elkaar in deze drie dagen al wat beter hebben leren kennen, zodat ze zich al wat meer thuisvoelen in ons bedrijf", aldus de heer Kruyswijk. Eveneens als een activiteit van de dienst management development wordt voor dezelfde categorie een „draaimolen programma" georganiseerd. In dit programma wordt gedurende een aantal dagen, verspreid over het jaar, meer in detail ingegaan op de organisa tie en werkwijze van het concern. Men stapt op deze „draaimolen" enkele maanden na indiensttreding en stapt af een jaar later, als men „alles heeft ge had". Een aantal deelnemers aan de draaimolencursus in de Rotterdamse Raadskelder, waar de heer W. van Breugel van Heineken Rekencentrum een en ander uit de doeken doet over de toepas sing van de automatisering bij Heineken. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 9