Centrale introductie de deelnemers op aan alle bescher mende maatregelen ter harte te nemen. Verder legt hij uit wat voor veiligheids maatregelen er getroffen zijn en waarom deze getroffen zijn. Aan het eind van de ochtend krijgt iedereen een piepklein veiligheidshelmpje cadeau, dat een kleerborstel blijkt te zijn. Op het helmpje staan de alarmnummers bij brand en ongevallen vermeld. Hygiëne Het volgende onderdeel gaat over de bedrijfshygiëne. Speciaal voor dit on derdeel zijn in het bedrijfslaboratorium wat schimmels gekweekt, die de deel nemers door een microscoop mogen bekijken. Ook krijgt men een stencil onder ogen dat de hygiëne onder de loep neemt. Hierin wordt het een en an der over micro-organismen verteld, bij welke omstandigheden deze zich snel uitbreiden en hoe dat voorkomen kan worden. Het laatste is natuurlijk het be langrijkste. Verder krijgen de aanwezi gen een dia-serie te zien waarin slecht onderhouden machines getoond wor den als voorbeeld van hoe het niet moet. Vanzelfsprekend is het ook erg belang rijk dat de medewerkers behalve de be drijfshygiëne ook de persoonlijke hy giëne in acht nemen, want per slot van rekening werkt men bij een bedrijf waarvan het produkt ter consumptie op de markt komt. Opleidingen is het onderwerp, dat de heer Kievits voor zijn rekening neemt. Hij vertelt welke opleidingen er zijn en in hoeverre deze door het bedrijf worden betaald. Het onderwerp ondernemings raden komt ook aan de beurt. Een me dewerker van het bureau onderne mingsraden vertelt over het functione ren van deze instelling bij Heineken: hoe deze in elkaar zit, welke bevoegdheden ze heeft, wie erin zitten en hoe en wan neer de verkiezingen van de onderne mingsraadsleden plaatsvinden. Taalprobleem Het vragenuurtje, geleid door de chef van de personeeldienst, de heer H. P. P. M. Hofhuis, besluit het programma. Voor veel buitenlandse werknemers blijkt het zelf in het Nederlands vragen stellen nog vaak iets te moeilijk. Hiermee komen we meteen bij een on derwerp dat de laatste tijd nogal actueel is, namelijk het taalprobleem bij de lo kale introductiedagen. „We zullen in de toekomst naar een oplossing moeten zoeken om de buitenlandse werkne mers bij de taalmoeilijkheden tegemoet te komen, anders heeft voor hen zo'n introductiedag ook weinig zin,"aldus de heer Kievits. Om op de introductiedag terug te komen, na het vragenuurtje begeeft het hele gezelschap zich naar het ontvangstgebouw De Hooiberg. De echtgenoten/s zijn inmiddels al gearri veerd en staan met de chefs van hun wederhelften te praten, die eveneens bij het informele gedeelte aanwezig zijn. De buitenlandse werknemers kunnen ook een vriend of iemand uit hun pen- Na de lokale introductiedag van de Van der Helststraat in Amsterdam wordt er nog gezel lig in de Raadskelder nagepraat. De veiligheidsvoorschriften in maar liefst elf ta sion laten komen als hun vrouw niet in Nederland woont. Wat onwennig staat iedereen aanvan kelijk rond de bar. Al gauw ontstaat er echter een ontspannen sfeer en vormen zich groepjes druk met elkaar pratende mensen. Na de lunch is het programma van de introductiedag voornamelijk ge richt op het specifieke brouwerijgebeu- ren. In de Van Swietenkamer wordt eerst uitgelegd hoe bier gemaakt wordt. „We vinden dat iemand die bij een brouwerij werkt toch wel iets moet weten over het brouwproces. Ook uit functioneel oogpunt," vertelt de heer Kievits. Op een groot flanelbord wordt het brouw proces aan de hand van allerlei plaatjes weergegeven. „We hopen dat de deel nemers bij de rondleiding bepaalde as pecten van het brouwproces herken nen."De introductiedag wordt besloten met een biertje in de bar van het ont vangstgebouw, waar de belevenissen nog eens rustig met elkaar besproken kunnen worden. Behalve de lokale introductiedagen, die de plaatselijke personeeldiensten voor het CAO-personeel organiseren, vinden er ook centrale introductiedagen plaats. Deze worden als onderdeel van een meer omvattend werkterrein door de dienst management development geor ganiseerd. Het doel is: nieuwe mede- werkers(sters) in enkele dagen een beeld in vogelvlucht te geven van de onderneming. De dagen zijn bestemd voor die jonge medewerkers, die hun 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 8