Welkom getredenen bij allerlei zaken terzijde staat. Dit moet een ouder en ervaren ie mand zijn. Deze zegt hem waar hij zijn nieuwe overall kan ophalen, waar hij tussen de middag kan eten, hoeveel hij voor een boterham in de kantine moet betalen en noem maar op. Dit functio neert geweldig. Vooral voor de buiten landse werknemers is het een ideale oplossing, want zij hebben het nog eens extra moeilijk." Na twee maanden is de nieuwe werkne mer enigszins geacclimatiseerd. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de werknemer en zijn chef, waarin van bei de zijden wordt bezien of het dienstver band voortgezet zal worden. Op basis van dit gesprek krijgt de nieuwe werk nemer dan een uitnodiging voor de lo kale introductiedag. Motivatie De functie van zo'n introductiedag is volgens beide heren van bijzonder veel waarde. ,,De werknemer is veel mondi ger en gemotiveerder dan vroeger," volgens de heer Van Puffelen. ,,Hij wil het hoe en waarom van bepaalde werk zaamheden weten, meer dan vroeger het geval was. Het is erg belangrijk dat de nieuwe werknemer op zo'n introduc tiedag zijn taak in het grote geheel ziet en vooral het nut ervan. Hierdoor is hij gemotiveerd om zijn werk zo goed mo gelijk te doen." Hoezeer de nieuwe werknemers zo'n introductiedag waarderen, bemerkt de heer Kievits ook uit de enthousiaste reacties na afloop. Nieuwe medewerkers tijdens een voor hen gehouden inleiding in de Van Swietenkamer Zoeterwoude. Afsluiting ,,ln feite is de lokale introductiedag dus een soort afsluiting van de algemene introductie," aldus de heer Kievits. Op dit ogenblik is het zo, dat er op deze vestiging iedere maand zo'n twintig tot dertig nieuwe medewerkers aan deze lokale introductiedag deelnemen. „Als het er meer worden, zullen we de groe pen moeten splitsen," zegt de heer Kie vits. „Dit houdt dan echter automatisch in dat de medewerkers die voor de nieuwelingen een facet van het „leven in de brouwerij" komen belichten, hier steeds meer tijd aan zullen moeten be steden; dit wordt voor hen een steeds grotere belasting." Het programma van de introductiedag, zoals die in bijvoorbeeld Zoeterwoude plaatsvindt, ziet er als volgt uit: in de ochtenduren komen verschillende me dewerkers iets over een bepaald onder deel van het concern vertellen. Om twaalf uur voegen, bij de introductie in Zoeterwoude, de partners van de nieu we medewerkers zich bij hen en volgt er een gezamenlijke lunch, 's Middags blijven de vrouwen (of mannen als 't nieuwe medewerksters betreft) bij het programma aanwezig. Eerst vertelt de opleidingsfunctionaris iets over het brouwproces, waarna de hele groep een rondrit per dubbeldekker over het terrein maakt. Vervolgens gaat men de gebouwen in waar een excursie volgt. De heer J. Zellenrath van onze wijnhandel Reuchlin te Rotterdam geeft hier voor de deelnemers aan de draaimolencursus een staaltje wijnproeven weg op de Bacchuszoider. Ook het belang van de aanwezigheid van de vrouwen van de nieuwe werkne mers op deze introductiedag mag be slist niet onderschat worden. „Hoe meer je van de achtergrond van je medewer kers afweet, hoe beter je hun werksi tuatie kent en hen er kunt inpassen. Het is daarom goed ook hun vrouwen te le ren kennen." Het gezelschap in de Van Swietenkamer in Zoeterwoude is, op een lokale intro ductiedag in mei jl„ nogal internatio naal. Behalve Nederlanders nemen er namelijk Marokkanen, Turken, Pakista- nen, Joegoslaven en een Portugees aan deel. Ir. W. F. Schipper, bedrijfsleider van Zoeterwoude, houdt allereerst een in leidend praatje. Hij heet alle nieuwe werknemers van harte welkom en zegt te hopen dat het hen zo goed bij Heine- ken bevalt, dat zijn opvolger hen over 25 jaar zal toespreken. Dan is het de beurt aan de heer Van Puffelen. Hij vertelt de deelnemers het een en ander over de organisatie van het Heineken concern. „Het hangt helemaal van de deelnemers zelf af hoeveel je over de organisatie en hiërarchie bin nen het concern vertelt," aldus de heer Van Puffelen. Een dia-serie, die de deelnemers de verschillende activitei ten van het Heineken-concern laat zien, vormt een aardige onderbreking in het programma. Vervolgens komen de veiligheidsvoor schriften aan bod. De desbetreffende medewerker, die dit onderdeel van het programma op zich neemt, dringt er bij 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 7