GOEDE INTRODUCTIE STIMULEERT ARBEIDSMOTIVATIE Ijokale introductie Welkom bij Heineken! Zo heet het boekje dat iedere nieuwe medewerker van ons concern bij zijn of haar indiensttreding ontvangt. Maar dit is niet de enige manier waarop nieuwe werknemers bij Heineken verwelkomd wor den. Door middel van twee, op verschillende groepen afgestemde, introductiecursussen maakt men de nieuwelingen reeds zo goed mogelijk wegwijs in het Heineken gebeuren. Hierdoor begrijpen de nieuwkomers de plaats die zij in het concern gaan innemen ook beter. De introductiecursussen, die in de verschil lende vestigingen worden gehouden, zijn op dezelfde leest geschoeid. Wij kozen Zoeter woude als voorbeeld voor de lokale introductie en hadden aldaar een gesprek met de heer H. J. Kievits van de afdeling bedrijfsopleidingen en met de heer G. van Puffelen van de perso- neeldienst brouwerij. Over de centrale introductie spraken wij met ir. B. J. W. Kruyswijk van de afdeling management development te Amsterdam. Zowel de heer Kievits als de heer Van Puffelen hebben een taak in de begelei ding en introductie van nieuw personeel in Zoeterwoude. ,,De lokale introductie dagen hier in Zoeterwoude en in de an dere vestigingen worden door de plaat selijke personeeldiensten georgani seerd," vertelt de heer Kievits. „Deze dagen zijn gericht op het personeel uit de produktie-sector en het kantoor in de functiegroepen 1 tot en met 7 van de CAO. Het zijn echter niet de enige intro ductie-activiteiten die deze nieuwe werknemers bij ons concern krijgen aangeboden. Meteen de eerste dag al vindt er een soort introductie plaats. Er is dan een bijeenkomst van een halve dag waarin de nieuwelingen allerlei in formatie krijgen. Ook administratieve zaken worden dan afgehandeld. Daarna gaan ze pas naar hun eigen afdeling." De heer Van Puffelen voegt hier aan toe dat men ernaar streeft het nieuwe per soneel zoveel mogelijk in groepen te gelijk te laten beginnen, zodat men een beetje steun aan elkaar heeft: „Als de mensen hier de eerste dag beginnen, voelen ze zich vaak verloren en beklemd in dat enorme complex. Ze horen ketels sissen, zien de loopbruggen, de grote kantoorvleugels, de Apollo's, waar tus sendoor ze de plaats waar ze zelf wer ken nauwelijks kunnen vinden. Zo ie mand heeft een lotgenoot nodig." Mentor Met name de bottelarij in Zoeterwoude is zo groot, dat de opvang van de nieuwe werknemer zich daar ook tot in zijn ploeg uitstrekt. „Zo'n nieuweling heeft iemand nodig," volgens de heer Van Puffelen, „aan wie hij alles kan vragen. Daarom wordt er in iedere ploeg een mentor aangewezen die de pas in dienst De heer Kievits van de afdeling bedrijfsoplei dingen in Zoeterwoude wijst hier enkele pun ten aan op de kaart van de brouwerij aldaar. Instructie over de veiligheidsvoorschriften door de heer J. G. A. van Wiiligenburg op een lokale introductiedag aan de Van der Heiststraat in Amsterdam. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 6