Vrumona introduceert PUR puur bronwater uit de Belgische i zich hier een weg door grondlagen be staande uit leisteen, zand en klei. Ver volgens passeert het gesteenten die rijk zijn aan mineralen zoals ijzer, magne sium en calcium. Deze mineralen wor den in het water opgenomen. Dit water komt uiteindelijk terecht in een onder gronds reservoir, waar het zich aldaar bevindende koolzuurgas oplost in het water. Door de druk van dit gas wordt het nu koolzuurhoudende bronwater vanaf zo'n 80 meter onder de grond via een natuurlijke uitweg in het gesteente, een zgn. „breukrand", naar boven geperst. Om iedere ongewenste infiltratie van vervuilende stoffen te voorkomen, wordt het opborrelende water al op 16 meter diepte opgevangen in een verticale buisleiding en vervolgens naar opslag reservoirs getransporteerd, waarna het kan worden gebotteld. Zoals het water uit de grond komt, is het volmaakt zuiver en rijk aan mineralen. Het is natriumarm, dus niet zout, en heeft een frisse, neutrale smaak een smaak die het bij het Nederlandse pu bliek zeker goed zal doen. Ontwikkelingen in de bronwatermarkt Al enkele jaren was er sprake van een stijgende vraag naar mineraalwaters. In eerste instantie ging het om bescheiden volumes, maar plotseling schoot de vraag omhoog van circa 19 miljoen liter in 1975 naar ruim 37 miljoen in 1976. De slechte zomer van 1977 bracht vervol gens wel een terugslag, maar de ont wikkelingen op dit moment tonen aan, dat die slechts incidenteel kan worden genoemd. Vergelijken wij de ontwikkeling van het bronwatersegment met die van de totale frisdrankenmarkt, dan blijkt overduide lijk dat de vraag naar bronwater aan zienlijk sneller stijgt dan de vraag naar de overige frisdranken en verwacht wordt dat die ontwikkeling zich zal voortzetten. Naam en uitmonstering Uiteraard moet een produkt als bronwa ter van goede kwaliteit zijn, wil het door de consument worden geaccepteerd. Maar minstens zo belangrijk zijn de keuze van de naam en het ontwerp van de etiketten. Gezocht is daarom naar een naam die door de consument snel met een „na tuurzuiver" produkt wordt geasso cieerd, die bovendien de écht Belgische afkomst overbrengt en die gemakkelijk is uit te spreken. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de naam PUR spontaan wordt geasso- sumptie sedert 1975. Het was dan ook duidelijk, dat bronwa ter niet kon worden gemist in het totale frisdrankenpakket van Vrumona. Het zoeken was echter naar een produkt, dat kwalitatief aan de hoge concerneisen kon voldoen. Dat heeft enige tijd geduurd, maar in PUR is nu een bronwater gevonden waarin Vrumona het volste vertrouwen heeft. Want PUR is echt bronwater uit de Ardennen, afkomstig uit één van de oudste bronnen van België, de Bron van Harre. Deze ligt in het hart van de Belgi sche Ardennen, 40 kilometer ten zuiden van Luik, te midden van uitgestrekte bossen. Regen- en smeltwater banen Waarom brengt Vrumona PUR bronwater? De Nederlandse consument vraagt in toenemende mate om eerlijke, gezonde en natuurzuivere produkten. Deze ont wikkeling heeft onder meer geleid tot een verdubbeling van de bronwatercon In augustus is Vrumona begonnen met de introductie van Belgisch bronwater op de Nederlandse markt onder de naam PUR. Dit water is afkomstig uit de Bron van Harre in de Belgische Arden nen, die sinds 1654 grote faam ge niet. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 4