HEINEKEN WANDELTOCHT DEN BOSCH 1978 De deelnemers Impressies op de tribune After finish Nadat de diverse beloningen bij de finish in ontvangst genomen waren, spoedden onze mensen zich naar Ubbergen, waar een laatste samenzijn wachtte. Echter niet nadat men zich heerlijk had op gefrist en even stoom had afgeblazen. Ook de genoemde Rotterdamse en Bos sche toeschouwers waren daarbij aan wezig. Horeca-vertegenwoordiger H. P. J. Stra- vers uit Den Bosch wenste alle deelne mers geluk met het behaalde succes en reikte namens de commercie aan iedere deelnemer een fraaie, op deze Vier daagse betrekking hebbende herden kingspenning met inscriptie uit, welke hij vergezeld liet gaan van een bloemetje. Deze attentie werd bijzonder op prijs gesteld. Eenzelfde penning viel ten deel aan de heren Hoogvliet en Oosterbroek als dank voor hun jarenlange betoonde De uitreiking van de herdenkingspenning en bloemen aan de jongste Heineken deelnemer, Sylvia van Vugt, door de heer Stra vers. Op de achtergrond de heer Timmers, die tijdens de Vierdaagse de algehele leiding had. 50 km G. C. Broere, Zoeterwoude D. Th. C. van Roosmalen, Den Bosch L. W. van Roosmalen, Den Bosch W. Suiker, Zoeterwoude J. W. J. van Vugt, Den Bosch 40 km A. M. Key, Zoeterwoude Mevr. H. P. M. Key, Zoeterwoude Mej. M. J. Key, Zoeterwoude M. v. d. Loo, Den Bosch D. M. Ouwens, Schiedam W. J. Ran, Den Bosch H. M. P. Versteeg, Amsterdam 30 km J. Th. Cornelissen, Den Bosch M. J. A. Eekels, Den Bosch R. C. Eekels, Den Bosch W. G. Harmse, Amsterdam P. la Notte, Den Bosch Mevr. J. Ouwens, Schiedam L. Th. Pijnenburg, Den Bosch W. Th. Pijnenburg, Den Bosch Mevr. H. Ran, Den Bosch Mej. M. J. G. Ran, Den Bosch P. v. d. Steen, Den Bosch C. Timmers, Den Bosch Mej. J. Timmers, Den Bosch Mej. M. Timmers, Den Bosch Mej. S. C. J. A. van Vugt, Den Bosch W. J. C. van Vugt, Den Bosch belangstelling voor dit grootse wandel- gebeuren, waarbij een Heineken groep gewoon niet meer valt weg te denken. De heer Oosterbroek zei in een kort dank woord onder andere dat hij ook na zijn pensionering zal proberen die belang stelling te continueren. Beide heren wa ren ook erg in hun schik met de penning. Na het diner verbleef men nog geruime tijd in opperbeste stemming bijeen. Voor wat de Heineken deelname betreft is de Nijmeegse yierdaagse 1978 in elk geval met goed resultaat de geschiedenis in gegaan. Daar zit je dan bij de intocht van de Vierdaagse temidden van duizenden. In gespannen afwachting van wat gaat gebeuren. Daar komen de eer sten. Het applaus zwelt aan. Stralen de, lachende, gelukkige mensen, dankbaar voor de toejuichingen. Die blijheid en datenthousiasme werkten aanstekelijk. Je bewondering stijgt voor de prestaties van die tallozen, die in een bonte stoet voorbij trekken: jong, oud, zeer oud, blank, zwart, verbroedering van nationaliteiten. Trotse ouders, trotse kinderen en kleinkinderen, met borden: „Oma, 75 jaar, loopt voor de 25ste maal mee" of ,,Lang leve onze jarige Pappa". En bloemen, overal bloemen. Toe schouwers naast je hollen naar be neden om weer een boeket te over handigen. Muziek, gejuich, applaus, drumbands, vlaggen. Men loopt op gympjes, bergschoenen, klompen. Men komt uit alle delen van het land Ien van de wereld, uit alle geledingen. Trotse detachementen, die de rug gen rechten voor de laatste kilome- i ters. Je ziet bewijzen van hulpvaar digheid en vriendschap en mede- I leven: een zwakke broeder wordt ge steund, een dappere voor wie de laatste loodjes wel erg zwaar zijn, krijgt een extra stimulerende toejui ching. Men zingt en men danst en men zwaait. En men lacht om humo ristische voorvallen: Een marcheren- de compagniecommandant ziet rechts van de weg zijn generaal op het erepodium staan om het défilé af te nemen en hij draait zich om naar j zijn troep en commandeert „Hoofd links" (omdat hij toen achteruit liep). Grote Hilariteit! Een oude Engelse matroos torst een bord „Join the Na- vy"; hij ziet de landmachtgeneraal, overhandigt hem het bord met de woorden: „Go Navy, Sir!" Temidden van dit alles naderen de Heineken deelnemers. Het rode vaantje trots J boven de groep geheven. In hun j kraakwitte hemden komen zij in fiere gelederen voorbij. Oud-directeur Kloppenburg vóór mij staat tege lijkertijd applaudiserend op. ledereen i is in een vreugderoes. Nu begrijp ik waarom men uren kan zitten kijken. Je vergeet de tijd. De intocht is een j symbool van doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Je moet er bij geweest zijn om het te kunnen be grijpen. Het relaas van de Heineken deelname aan de 62ste Vierdaagse is deze keer van de hand van de heer Leo van Rhijn, onze correspondent in Zwolle. De heer Van Rhijn, op wandelterrein geen onbe kende, heeft in het verleden op dit en ander gebied reeds vele bijdragen voor Vers van 't Vat verzorgd. Leo, ook na mens de lezers dank voor je inspannin gen! Red. Met angst en beven werden in de laatste juni-dagen de weersvooruit zichten bekeken, zowel door organi satoren als wandelaars, maar op de eerste juli jl. waren de weergoden mild gestemd. En zo kon het gebeu ren, dat het inmiddels wijd en zijd po pulaire Heineken wandelfestijn een eclatant succes werd! Voor de derde achtereenvolgende maal organiseer de W.S.V. HEINEKEN DEN BOSCH haar wandeltocht in Vierdaagse-stijl, dat wil zeggen uitsluitend op de 30, 40 en 50 km afstanden. In de be drijfskantine waren weer de betref fende inschrijfbureaus ingericht. Lie ten zich vorig jaar in totaal 273 deel nemers inschrijven, ditmaal meldden zich 348 enthousiaste wandelaars aan. Onder hen waren ook drie Duit sers en vier Belgen. Van de 348 deel nemers waren er 175 op de 30 km afstand, 130 op de 40 km en 43, die zich op het 50 km parcours op pad begaven. Een 60-tal wandelaars was afkomstig uit Den Bosch en omge ving, terwijl de overigen van heinde en ver gekomen waren. Een bewijs dus van de populariteit, waarin de Heineken tocht zich mag verheugen. Bij de „dertigers" had zich onder an deren laten inschrijven de vice-voor- zitter van het bestuur van de K.N.B.v.L.O., de heer C. W. Docters van Leeuwen, alsmede zijn echtge note. De algehele leiding berustte wederom bij de heer C. Timmers, ter wijl de heer M.v.d.Steen als mars leider fungeerde. De terugkerende wandelaars, die vol lof waren over het prachtige natuurschoon van de uit gezette parcoursen, werden in de bedrijfskantine muzikaal begroet door leden van het Heineken Tam boercorps, zodat de stemming er goed in zat. Rond 16.00 uur heerste aldaar een gezellige drukte toen de medewerkers op de inschrijfbureaus en de beloningentafel handen vol werk hadden om de volbrengers van de diverse afstanden te registreren en hen vervolgens een fraaie Heine ken bierpul met inscriptie te over handigen. Het is niet teveel gezegd, dat de organisatoren op een alleszins geslaagde tocht kunnen terugzien en daar ging het allemaal toch om! LvRh 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 27