L. Sparreboom J.M. van Gent Van Eyndthoven 101! De heer Van Gent spreekt een dankwoord uit op zijn zilveren jubileum. dankte hem voor de manier waarop hij in de afgelopen kwart eeuw zijn taak heeft verricht. Als specialist aan de fustencolonne heeft de heer Van Gent er mede voor gezorgd dat deze installatie wijd en zijd een grote bekendheid en faam heeft gekregen. Nadat de heer Ykema de bekende envelop had overhandigd en de jubilaris het gouden embleem had opgespeld, sprak de heer Van Zetten zilveren Jaap toe. Hij zei veel respect te hebben voor de wijze van werken van de jubilaris en veel waardering voor de goede samenwerking met de andere afdelingen. De heer Van Zetten besloot met de woorden: „Je kunt gelukkig nog twintig jaar mee. Onze fustenlijn is wereldberoemd en zal dat ook blij ven." Namens de collega's en de wachtchefs overhandigde hij een bedrag onder couvert. Mevrouw Van Gent werd verrast met een grote doos bonbons. De heer Visser bood vervolgens een cadeau van het jubi leumfonds van de afdeling aan, waarna nog de heer Bliek de gelukwensen namens de Bedrijfsledengroep overbracht. De laatste spreker was de jubilaris, die de aanwezigen hartelijk dankte voor de getoonde belangstelling. Daarna werd bij een drankje en een hapje nog een gezellig uurtje nagepraat. Bedrijfsleider Schipper speldt zilveren jubilaris Sparreboom het erete ken op. Zoeterwoude De officiële datum van het zil veren jubileum van de heer L. Sparreboom was 22 juni 1978. Op vrijdag 23 juni jIde laatste dag van zijn vakantie was hij, vergezeld van zijn vrouw, dochter en schoonzoon, naar de brouwerij gekomen voor de viering van het jubileum. Na de ontvangst in de kamer van de bedrijfsleider volgde de receptie in de Van Swietenka- mer, die goed bezet was. De heer Schipper dankte de jubilaris voor de wijze waarop deze in de afgelopen 25 jaar zijn werk zaamheden in de bottelarij heeft verricht, bevestigde het ere metaal op de revers en overhandigde de gratificatie. Namens de afdeling sprak de heer Van Zetten, die de loopbaan van de jubilaris schetste, de mens Sparreboom belichtte en enkele van diens markante kwaliteiten naar voren haalde. Hierna overhandigde de heer Van Zetten het personeelscadeau. Na dat de heer Cremers namens het jubileumfonds van de afde ling een bloemstuk had aangeboden, sprak de jubilaris een kort dankwoord, waarna de receptie nog enige tijd op infor mele wijze werd voortgezet. Zoeterwoude Op 10 augustus 1953 kwam Jaap van Gent als 14-jarige in dienst van Hei- neken te Rotterdam. Op 10 augustus 1978 vier de hij onder grote belangstelling in De Hooiberg zijn zilveren jubileum. Produktieleider Ykema sprak als eerste de jubilaris toe en Naar aanleiding van de honderdste verjaardag vorig jaar van onze oud-medewerker, de heer G. van Eyndthoven. hebben wij toen een uitgebreide reportage aan hem be steed. Het doet ons een groot ge noegen dat wij de heer Van Eyndt hoven dit jaar van harte geluk kun nen wensen met zijn 101e verjaar dag. Dankbetuigingen Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, gaarne directie, stafle den, vrienden en collega's dankzeggen voor de prachtige geschenken, de bewijzen van vriendschap en het onthaal bij mijn afscheid op 27 juli jl. U allen hebt ervoor gezorgd dat het voor ons een onvergetelijke dag is ge worden. Nogmaals hartelijk dank en hopelijk tot weerziens! P. Phaff Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik hierbij iedereen bedanken voor de grote belangstelling en vele cadeaus bij mijn af scheid op 27 juli jl. Wij zullen u niet licht vergeten! J. Breedijk Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw iedereen bedanken voor de betoonde belangstelling en attenties, die ik bij mijn 25- jarig dienstjubileum heb mogen ontvangen J. Sieders Gaarne wil ik mede namens mijn vrouw en mijn zoon iedereen bedanken die aan mijn 25-jarig jubileum heeft meegewerkt voor de bijzonder fijne dag en voor de geschenken die ik heb gekregen. A. A. van Roon Een overweldigende belangstelling, vele schitterende cadeaus en een tropische hitte waren de kenmerken van mijn afscheid. Me de namens mijn vrouw en kinderen dank ik u allen hartelijk voor zoveel blijken van vriend schap. Uw massale aanwezigheid en de wijze waarop u ons bedacht heeft, hebben ons dankbaar gestemd. J. H. A. Oosterbroek Mede namens mijn vrouw, pleegdochter en haar verloofde wil ik langs deze weg nog maals de directie, bedrijfsleiding, chefs en groepsleiders, mijn collega's, de bond en personeelsvereniging hartelijk bedanken voor de geschenken die ik gekregen heb op mijn 25-jarig jubileum. L. Sparreboom Volgaarne spreek ik mede namens mijn echtgenote mijn dank uit voor de warme be langstelling en de schitterende cadeaus ter gelegenheid van mijn afscheid van de Am- stel-brouwerij. J. R. Koning De familie Van de Ven-Melis dankt u van har te voor de blijken van medevoelen bij het overlijden van de geliefde echtgenoot en vader. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 25