J. H. A. Oosterbroek nam afscheid P. Phaff met pensioen De heer Breedijk (rechts) neemt het cadeau in ontvangst, dat de heer Van der Geld hem bij zijn pensionering over handigde. neel, dat langdurig ziek is, in ernstige mate ontbreekt. Even zeer deed hij een beroep op het kleine aantal (1 a 2 procent) „zieken", die met wat goede wil best naar hun werk zouden kunnen komen in plaats van hun collega's met extra werk en moeilijkheden op te zadelen. Na deze behartigenswaardige woorden dankte de heer Bree dijk voor de grote belangstelling en de fraaie cadeaus. De heer Verver voor ziet de scheidende heer Oosterbroek van een fleurige cor sage. Rotterdam Op 29 juli heeft de heer J. H. A. Oosterbroek de 65-jarige leeftijd bereikt. Tijdens de afscheidsreceptie, die werd gehouden op 31 juli in de Raadskelder, hebben vele medewerkers en oud-medewer kers van de gelegenheid gebruik gemaakt de heer Ooster broek, die vergezeld was van zijn vrouw en kinderen, te feli citeren en te bedanken voor de vele diensten en de prettige samenwerking gedurende een lange reeks jaren. De heer Oosterbroek trad op 1 september 1946 in dienst van Heineken als chef van de loonafdeling te Rotterdam. In de periode tot oktober 1964 heeft hij ook nog enige jaren de functie vervuld van hoofdkassier te Rotterdam. Op 1 oktober 1964 is hij aangesteld als chef van de loon- en salarisadministratie te Rotterdam. Vanaf 15 april 1967 werd hij bovendien belast met de landelijke coördinatie van de loon- en salarisadministraties van de overige Heineken vestigingen in Nederland. Met ingang van 1 oktober 1969 is de heer Oosterbroek be noemd tot landelijk hoofd van de centrale loon- en salaris administratie. Naast zijn officiële functie heeft hij ook nog enkele nevenfuncties vervuld, waarvan 25 jaar voorzitter van de personeelsunie te Rotterdam en 17 jaar secretaris van de ondernemingsraad. De heer Oosterbroek heeft altijd kans gezien om op een pret tige manier zijn aan strenge wetten en voorschriften gebon den werk te vervullen, waarvoor hij zowel waardering als vriendschap mocht ontvangen. De loon- en salarisadministratie is in de periode van 1946 tot nu, onder de deskundige leiding van de heer Oosterbroek, veranderd van een handadministratie in een geautomatiseerd systeem Tijdens de receptie werden op verzoek van de heer Ooster broek geen toespraken gehouden. Namens de afdeling werd door mejuffrouw Bout, zijn opvolgster, een filmcamera aan geboden als afscheidscadeau. De heer Bol overhandigde na mens het personeel een filmprojector en een projectie scherm. De heer Oosterbroek, die zich nog nauwelijks kon voorstellen, dat hij zijn actieve loopbaan bij Heineken nu had beëindigd, wensen wij het allerbeste voor de toekomst. Zoeterwoude Ondanks de vakantietijd was het op 27 juli jl. toch gezellig druk op de afscheidsreceptie van de heer P. Phaff. Van zijn 39 Heineken jaren is de heer Phaff het grootste deel, ruim 29 jaar, werkzaam geweest bij verschillende, met ons concern geaffilieerde brouwerijen in het buitenland. Met zijn gezin heeft hij in die tijd over de halve wereld „gezwor ven". Nadat de heer Bolk de familie Phaff welkom had geheten, gaf hij het woord aan de heer Sarphati, die in zijn met veel lovende woorden doorspekte toespraak de buitenlandse jaren van de scheidende functionaris nog eens de revue liet passeren. „U kunt met tevredenheid en naar ik hoop met plezier op uw Heineken tijd terugzien," zei de heer Sarphati, die besloot met namens de onderneming de heer Phaff te danken voor al hetgeen deze in de loop der jaren voor Heineken heeft ge daan. De volgende spreker, de heer Bels, gepensioneerd technical manager Singapore, waar de heer Phaff ruim zes jaar heeft doorgebracht, haalde vele oude herinneringen aan die tijd op, een tijd waarin veel gepionierd moest worden. Het opgewekte humeur van de heer Phaff heeft er altijd toe bijgedragen dat er een prettige stemming heerste. Namens allen, die in Singa pore met hem hadden samengewerkt, bedankte de heer Bels hem recht hartelijk voor alles wat hij voor hen had gedaan en betekend. Ook de heer Bels besloot zijn toespraak met de allerbeste wensen voor de toekomst. Ook de laatste spreker, de heer Verhoeven, was voor de heer Phaff geen onbekende. Nadat zij destijds samen in Rotterdam een opleidingscursus gevolgd hadden, ontmoetten zij elkaar zeven jaar later weer in Lagos en in Aba, bij de inbedrijf- stelling van een nieuw brouwhuis. Ondanks het feit dat er zeer hard en lang gewerkt moest worden, soms wel veertien uur achtereen, hadden ze toch veel plezier gehad. Ook de grap pen, die de heer Phaff soms uithaalde, werden aan de verge telheid ontrukt. De heer Verhoeven liet de overhandiging van de cadeaus vergezeld gaan van de wens „nog vele jaren in goede ge zondheid!" Na het dankwoord van de heer Phaff brachten de aanwezigen menige toost uit en werd met „onze Piet" nog lang en breed gesproken, over de goede, voor hem verleden tijd. De heer en mevrouw Phaff: na 29 jaar bui tenland toch graag een foto met een oerhollands beeld op de achtergrond. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 24