Th. Bulte J. Sieders Afscheid J. Breedijk Amsterdam Op 28 juli jl. vierde de heer A. A. van Roon van de mechanische werkplaats aan de Stadhouderskade zijn 25-jarig jubileum. Op die vrijdagmiddag werd hij, samen met zijn vrouw en zoon, door produktieleider Kloek op diens kamer ontvangen. Hierbij waren tevens aanwezig de heren Ham en Keesman en mevrouw Wohlgemuth. Tijdens dit officiële, maar overigens zeer geanimeerde gedeelte onderscheidde de heer Kloek de jubilaris met het gouden ereteken en overhandigde hij hem de gratificatie. In de Raadskelder sprak de heer Ham de jubilaris toe. Op de hem eigen wijze uitte hij zijn waardering voor het vakmanschap dat de heer Van Roon gedurende zijn dienstverband heeft laten zien. Deze woorden werden nog eens, op een heel bijzondere wijze, onderstreept door wacht- chef Moes. Deze haalde verschillende aspecten van de mens Van Roon naar voren. Twee heel belangrijke noemde hij spe ciaal, namelijk Van Roon's collegialiteit en de enorme humor en gein, die hij in zijn afdeling tentoonspreidt. Elke ochtend komt men drie kwartier eerder op het werk om, geschaard rondom een werkbank, met z'n allen de smakelijke en geesti ge verhalen van de ,,Toon Hermans van de werkplaats" aan te horen. De heer Moes besloot zijn toespraak met de overhan diging van een boormachine met toebehoren. Het laatste woord was aan de heer Van Roon, die de aanwezigen, onder wie zich de vrouwen van enkele collega's bevonden, bedankte voor hetgeen hij op zijn jubileum had ondervonden. De heer Bulte (rechts) samen met de heer Vlletstra. die hem namens de collega's een cadeau aanbiedt ter gelegenheid van zijn zilveren jubi leum. Amsterdam Op 3 augustus jl. werd het 25- jarig dienstjubileum van de heer Th. Bulte, die bij de storingsdienst op de Mauritskade werk zaam is, gevierd. De heer en mevrouw Bulte, alsmede hun zoon en dochter, werden ontvangen in de Raadskamer. Hier vond het officiële gedeelte plaats, waarbij aanwezig waren mevrouw Van Kooten en de heren Welmers, Kool, Verstegen, Dammers, De Boer en Vlietstra. Hoewel de jubilaris had verzocht van toespraken af te zien, kreeg de heer Tabak op zijn verzoek nog even het woord om de waardering namens de afdeling uit te spreken. Hierbij overhandigde hij het cadeau dat bestond uit een radio-cas setterecorder voor Theo's boot. Daarna speldde de heer Wel mers het gouden ereteken op en overhandigde hij de bekende envelop. Daarnaast ontving de heer Bulte een persoonlijk schrijven van zijn chef, die met vakantie was. Het feit, dat de heer Bulte zijn 25-jarig jubileum op reeds betrekkelijk jonge leeftijd vierde, had zijn zoontje zich doen afvragen of pa zich destijds niet had schuldig gemaakt aan kinderarbeid. Nadat de Raadskamer was volgestroomd met belangstellen den, overhandigde de heer Vlietstra aan de heer Bulte, de Monnickendammer, nog een peurstok, compleet met verlich ting. Hiermede kan de heer Bulte naar hartelust paling gaan „peuren". Tenslotte dankte de heer Bulte alle aanwezigen en nodigde hen uit het glas met hem te heffen. Bedrijfsleider Zwaagstra overhandigt de envelop met inhoud aan de jubilerende heer Sieders, (links). Hattem Op 30 juni 1978 werd te Hattem het feit herdacht, dat de heer J. Sieders 25 jaar geleden als chef van de technische afdeling bij Van Olf- fen in dienst trad. In de directiekamer werd de jubilaris die vergezeld was door vrouw en kinderen door de heren Rijks en Zwaagstra welkom geheten. Na het gebruike lijke kopje thee werd eerst het woord gevoerd door de hear Zwaagstra. Deze prees de heer Sieders voor de wijze, waarop hij altijd de meest ingewikkelde technische problemen wist op te lossen en voorde inzet waarmee hij zijn werkzaamheden tot nu toe heeft verricht. De heer Zwaagstra was hier zeer erken telijk voor en hij bedankte tevens mevrouw Sieders, die menig uurtje alleen heeft gezeten, als het werk dit na de gebruikelijke arbeidsuren van haar man eiste. Hierna speldde de heer Zwaagstra onder luid applaus de gouden speld op. Vervol gens nam de heer Rijks het woord, die de enorme waslijst met te verrichten werkzaamheden bij de indiensttreding van de heer Sieders in de herinnering terugriep. Tevens memoreerde hij de oprichting door de jubilaris en hemzelf van de bedrijfs- en gemeentebrandweer. Tot slot bedankte hij de heer Sieders voor alles wat deze voor Van Olffen heeft gedaan. Vervolgens ging het gezelschap naar het magazijn waar vele belangstellenden aanwezig waren om de heer Sieders te complimenteren De heer Zwaagstra bood hier namens het personeel, behalve de technische dienst, een geschenkenbon aan. Namens de technische dienst sprak de heer Van Laar die vooral wees op de goede samenwerking, die er onder de lei ding van de heer Sieders in de groep heerste. Namens deze bood hij eveneens een geschenkenbon aan. De heer Sieders bedankte voor de wijze waarop deze dag voor hem tot een onvergetelijke is geworden. Disc-jockey Dronkers wist hierna het gezelschap met een praatje en een plaatje nog geruime tijd bijeen te houden. 's-Hertogenbosch Op donderdag 27 juli jl. nam de heer J. Breedijk afscheid van de brouwerijgemeenschap. De heer Breedijk is, als rapporteur ziektewet, elf jaar in dienst geweest bij Heineken. In de namiddag werden de heer en mevrouw Breedijk ontvangen door ir. Van de Berg, die de bedrijfsleider, afwezig wegens vakantie, verving. Daarna ging het gezel schap naar de bedrijfskantine. In zijn toespraak schetste de heer Van der Geld de scheidende Breedijk als een man, die enerzijds veel begrip wist op te brengen voor de situatie waarin zieke medewerkers zich bevinden en die anderzijds op vooral menselijke wijze zijn taak als Heineken rapporteur vervulde. Na zijn toespraak nodigde de heer Van der Geld de heer Breedijk uit tot het „onthullen" van het geschenk, dat een stereo-cassettedeck bleek te zijn. Verder ontving de heer Breedijk een prachtige bloemenvaas en een bijzettafeltje van de vele Belgische vrienden, die aanwezig waren. In zijn dankwoord ging de heer Breedijk allereerst in op een aantal ervaringen, die hij tijdens zijn werk bij Heineken had opgedaan. Met name was hem gebleken, dat vooral van de zijde van het kader de toch zo nodige aandacht voor perso- 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 23