P. van Meetelen A. A. van Roon Afscheid J.R. Koning Zilveren jubilaris Van Meetelen, bet stralende middelpunt van zijn fa milie op de dag van zijn jubileum. Amsterdam Het zilveren jubileum van de heer P. van Meetelen, werkzaam bij Verenigde Dran kenhandel Veraar B.V., werd op 29 juni jl. ge vierd. De jubilaris werd, samen met zijn gezin, verwelkomd door de heer Van der Doll, die hem vervolgens namens de directie dankte voor alle inspanningen in de afge lopen 25 jaar en hem de gratificatie overhandigde. Tijdens de receptie, waarbij naast het voltallige personeel ook een aantal collega's uit de horecasector aanwezig was, werd de jubilaris toegesproken door de heer Verlaan. De bedrijfsleider memo reerde in het kort de loopbaan ,,in het nat" van de heer Van Meetelen, die op 1 juli 1953 als (enige) vertegenwoordiger in dienst trad bij de firma Schiet, destijds een zelfstandige limo- nadefabriek. Tot slot becijferde de heer Verlaan dat de jubila ris in de afgelopen 25 jaar ongeveer vijftigduizend bezoeken aan afnemers heeft gebracht. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet en de inspanning die dit met zich meegebracht heeft, alsmede voor het goede humeur dat de heer Van Mee telen ondanks moeilijkheden en diverse reorganisaties altijd heeft weten te bewaren. Vervolgens decoreerde de heer Ver laan de jubilaris met de gouden speld en overhandigde hij het personeelscadeau, een filmviewer. Mevrouw Van Meetelen ontving als symbolische tegemoetkoming voor de vele malen, die haar man om zakelijke redenen wat later was thuisgeko men, een fraai boeket. De heer Schiet, voormalig directielid van de firma Schiet, haalde enkele herinneringen op aan de tijd dat de jubilaris bij hem gewerkt had. Namens de horeca- vertegenwoordigers van de stad Amsterdam overhandigde de heer Willemse een envelop met inhoud, als stoffelijk blijk van waardering. In zijn dankwoord sprak de heer Van Meetelen zijn grote erkentelijkheid uit voor de ondervonden samen werking gedurende de afgelopen jaren. Verrast toont de heer Van Roon zijn cadeau bij zijn 25-jarig jubileum. De heer Nijziel, een collega van de jubi laris, overhandigt mevrouw Koning een bos bloemen bij de pensionering van haar echtgenoot, die lachend toekijkt. Amsterdam Op 1 augustus jl. werd op de Mauritskade af scheid genomen van de heer J. R. Koning van de elektro technische werkplaats. Als eerste had Koning gebruik ge maakt van de nieuwe overbruggingsregeling om het dienst verband op 63-jarige leeftijd te kunnen beëindigen. Die mid dag werd de heer Koning in gezelschap van zijn echtgenote en een zestal familieleden ontvangen in de Raadskamer, waar mevrouw Van Kooten de corsages opspeldde. Hierbij aanwe zig waren de heren Welmers, Jansen, Louwinger, Dammers, Struiksma, Van der Vliet en Bedoya Mourente. Na de officiële ontvangst begaf het gezelschap zich naar de belendende Gijsbreghtkelder, waar zich reeds een talrijk pu bliek had verzameld. De heer Jansen kondigde als eerste spreker de heer Welmers aan. Deze prees de scheidende Koning, die sinds zijn indiensttreding op 16 juni 1947 als elektricien werkzaam is geweest, om zijn geweldige inzet. Tot op zijn laatste werkdag was Koning vol enthousiasme en geen klimpartij was hem te veel. Ook de tweede spreker, de heer Louwinger was vol lof over zijn vroegere medewerker. Ko- nings directe chef, de heer Dammers, stelde hem in zijn toespraak vanwege zijn enorme werklust ten voorbeeld aan anderen. Eerst nu ging collega Nijziel over tot overhandiging van de cadeaus. Naast een boormachine en een envelop met inhoud, was er een overvloedige bloemenhulde. Nadat Koning zijn dankwoord had gesproken en de receptie zich verder in een zeer geanimeerde stemming voltrok, reisde hij met zijn familie af naar hun zomerresidentie in Zandvoort. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 22