vers vail vat in dl nummer Mutaties correspondentschap: Amsterdam I 's-Hertogenbosch 29STE JAARGANG 6/78 SEPTEMBER PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Ineke Spoorenberg Els Reijnders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle Mr. D. P. de Graaf Jhr. F. J. C. Mollerus Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): P. A. Sternfeld Amsterdam (Mauritskade): A. G. M. de Wit Bunnik: Mieke Vervoorn Hattem: A. J. Voortman 's-Hertogenbosch: P. J. Th. M. Haans C. Timmers Leeuwarden: B. W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): P. M. van Halderen Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L. J. van Rhijn Bij de voorpagina In het door ons concern gevoerde as sortiment is sinds vorige maand ook bronwater opgenomen: Vrumona intro duceerde dit nieuwe, uit de Belgische Ardennen afkomstige produkt, dat de naam PUR draagt. Linksboven en rechtsonder ziet u enkele beelden van het bronwaterbedrijf in Harre. De beide andere foto's tonen het assortiment. Zie ook pag. 4 en 5. Bij de achterpagina De afdeling kas te Rotterdam, kort na de oorlog, met rechts de heer J. H. A. Oos terbroek, die eind juli jl. met pensioen is gegaan. In de vacature voor het correspondentschap Amsterdam, Stadhou derskade, is onlangs voorzien. De heer P. A. Sternfeld van de plaat selijke personeelsdienst heeft zich bereid ver klaard deze taak op zich te nemen. Patrick, van harte welkom in de kleine groep vaste medewerkers, die het plaatselijke nieuws voor ons perso neelsblad verzorgt. Bij de verschijning van dit nummer is het cor- respondentschap van «i.. onze Bossche vestiging v door de heer P. J. Th. M. Haans overgedragen aan de heer C. Timmers. Wij betreuren het dat Piet Haans, na ongeveer anderhalf jaar zich voor Vers van 't Vat ingezet te hebben, de pen moet neer leggen. Piet, van harte dank voor je bij dragen, op verschillend gebied, aan ons personeelsblad. Wij begroeten als nieuwe correspondent de heer C. Timmers, administrateur per- soneeldienst. In de Bossche brouwerij gemeenschap en ook in het vereni gingsleven (Vierdaagse bijvoorbeeld) is hij geen onbekende. Cor, welkom bij Vers van 't Vat! Wij wen sen je veel succes in je nieuwe taak als correspondent voor de nog steeds grootste brouwerij van ons concern. Red. Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern-staf- dienst Public Relations, tel. 020-702257. Pagina 1 Introductie PUR 2 Colofon; correspondentschap Amsterdam; inhoud 3 Nieuwe vestiging te Zoetermeer bereikte hoogste punt 4 Introductie PUR, mineraalwater uit bron te Harre 6 Goede introductie personeel bevordert arbeidsmotivatie 10 Afvalwaterzuiveringsinstallatie Zoeterwoude 12 Eén uit zesduizend...: N. Kop 13 Voorlichting over gehoorbe- scherming 14 Wie weet een oplossing voor de krattenverontreiniging? 15 Mokumse portier is in vrije tijd Spaans gitarist 16 Parlant du vin... (11) 18 Nieuws uit het buitenland 18 Ideeënbus: Evenementenka lender: Uitbreiding van het kan toor Bunnik 22 Jubilea en pensioneringen; dankbetuigingen 26 Terugblik op Argentinië; Vier daagse Nijmegen; verenigings- nieuws; uitslag van de con cernsportdag 30 Kroniek 31 Proost 32 Achterpagina: historische foto Kopij en foto's voor het volgende num mer dienen uiterlijk 22 september a.s. in het bezit van de redactie te zijn. Voor het decembernummer is de inleverings datum 8 november a.s. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 2