Blijf blij met bier in plastic krat, zo'n krat is geen notitieblad 1 mm wm (jet/ÓO".' EI6"SQ0M VAN VRUMONa 1 Sffioe-T i C/H. Heinekei 3 1 mmm Onder het motto „Blijf blij met bier in plastic krat, zo'n krat is geen notitie blad!" is eind vorig jaar in Tap en Schap een oproep geplaatst voor de handel in verband met de toenemende verontreiniging van de bij ons in omloop zijnde kratten. In dit artikel, en het vervolg daarop in het maartnummer van dit jaar, wordt de handel erop attent gemaakt, dat het een groot probleem is om de kratten, die tijdens het distributieproces vaak wor den gebruikt als „mededelingenbord", weer in hun oude staat terug te brengen. Er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op allen, die met dit feit te ma ken hebben, de kratten niet als notitie blad te gebruiken. Glamour Op iedere moderne brouwerij staan krattenspoelmachines gereed om de „make-up" van het emballagepark in optimale „glamour" te houden. Toch laat de techniek het in dit geval afweten. Zo is er nog geen bruikbaar middel ge vonden om bepaalde soorten inkt (van bijvoorbeeld viltstiften) te verwijderen. Of om, in andere gevallen, de lijm van opgeplakte prijsetiketten op te lossen. (Waar wel een middel is, werkt het zo grondig dat met de teksten ook de krat zich in het niets oplost!). Denk mee, lever een idee- Het is een probleem, waar wij zelf niet meer uitkomen. Daarom hebben wij de handel aangespoord mee te denken om een oplossing te vinden. Als het inder daad gewenst is om op omverpakkingen informatie aan te brengen, moest men iets bedenken, waardoor dit anders kan. De ideeën, mits voor alle partijen uit voerbaar, zouden letterlijk met goud beloond worden. Er zijn inmiddels erg veel reacties ontvangen. Helaas zaten er geen oplossingen bij, die praktisch uit voerbaar waren. Zo was er iemand die schreef: „Maak de kleurstelling van uw kratten tegengesteld, dus wat geel is zwart en wat zwart is geel". Op zo'n zwarte krat kan dan wel niet meer met een viltstif worden geschreven, tegen het opplakken van etiketten met allerlei informatie biedt een dergelijke kleur geen soelaas. Ook om het beplakken tegen te gaan ontvingen wij allerlei voorstellen. Deze liepen uiteen van geribbelde krattenzij- kanten tot zelfs het niet meer uitbetalen van het statiegeld, wanneer deze kratten vervuild aan onze expediteurs worden aangeboden. Gniffelend publiek Om u een voorbeeld te geven van een vervelende situatie, ontstaan door het bekladden van een bierkrat: Een dame kocht bij een winkelier een krat bier en toen zij daarmee bij de kassa kwam, weigerde zij een hogere prijs te betalen dan die, welke vermeld was op een prijsetiket aan de zijkant van de krat. Nader onderzoek leerde de filiaal houder dat hij hier te maken had met een winkeliers-inkoopprijs en dan nog wel een van twee prijsverhogingen te rug! De dame liet zich echter door zijn argu menten niet overreden en klampte een juist passerende politieman aan. De in houdsopgave op het etiket kwam over een met de inhoud en het merk van de gewraakte krat bier. Er hielp geen moe dertje lief aan. Mevrouw kreeg haar krat bier voor de door haar geëiste prijs om dat er geen andere prijsaanduiding in de onmiddellijkeomgeving van dat bier aanwezig was. Bovendien werd de fi liaalhouder aansprakelijk gesteld voor het niet verwijderen van onjuiste infor matie. Direct gevolg: toch een boze klant en een gniffelend publiek, dat na tuurlijk de kant van de underdog koos! Ook uw idee kan goud waard zijn We schreven het al: er is nog steeds geen bruikbare oplossing gevonden voor het probleem van de krattenver- ontreiniging. Daarom een verzoek aan alle lezers. Laat uw gedachten gaan over deze problematiek. Heeft u een oplossing, laat deze weten aan de afde ling verkoopbevordering in Zoeterwou- de. Ook uw idee kan met goud beloond worden! Tap en Schap is een concern uitgave, tweemaandelijks, voor de handel 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 14