Voorlichting gehoorbeschermingsmiddelen brouwerij Den Bosch gen," denkt Nico hardop. „We waren met z'n tienen thuis. Met nog vier broers en drie zussen speelden we in een handbalvereniging. Dat was altijd erg gezellig. Mijn vader is nu 85 jaar, mijn moeder 80. In het weekend zijn we vaak in Rotterdam. Er is altijd wel iemand ja rig in de familie." Op de buis Trouwe tv-kijkers kunnen de heer Kop kort geleden op de buis hebben gezien. In de nieuwe weekend-quiz van Fred Oster. ,,Hoe kwam dat zo", vragen we. Nico: ,,Op een dag belde personeelsza ken me op. Of ik zin had om mee te doen aan een tv-quiz waarvoor ook Heineken was uitgenodigd. In het begin twijfelde ik. Maar een paar dagen later zat ik in Hilversum. Ik was die dag opgestaan met een knal van een koppijn. Gelukkig had ik er tijdens de opnamen geen last meer van. Het was bloedheet in dat hokje waarin ik moest zitten. Zenuw achtig van al die camera's en lampen was ik niet. Ik heb jarenlang toneel ge speeld dus ik wist al dat je niet naar de mensen, of in dit geval de camera, moet kijken. Bij één van de vragen bleef het deurtje openstaan. Dat was een gelukje. Ik zag de mensen in de zaal op een bepaalde manier grinneken. Ik dacht dat moet iets geks zijn. Toen het lampje brandde, drukte ik direct op de knop. Pang, de eerste honderd piek had ik binnen. En dan die vraag: een voorwerp waar een druppel aan zit. Wat zeg je dan als Heineken man? Een glas bier!" Noodlanding in sneeuwstorm En zo kan Nico Kop uren doorpraten, want praten kan hij. Zo horen we ook het verhaal van zijn reis naar Rusland met de noodlanding in een sneeuwstorm op een militair vliegveld in Riga. ,,De gor dijntjes moesten dichtblijven," vertelt Nico, ,,toch heb ik stiekem gekeken. Sjonge, daar stond wel wat aan oor logstuig. In Moskou hadden we een ge sprek met een Russische professor. Die wilde van alles over ons en ons land weten. Op de vragen die wij stelden zou hij terugkomen. Ha, ha! Bij een volgende vakantie zeker. Maar dan ga ik mooi naar Ierland." Waarom draag jij een baard en geen stropdas? ,,Dat is gauw verteld," zegt Nico, die om deze vraag even moet lachen. „Die baard heb ik overgehouden van een weddenschap met mijn vrouw en de buurman. Daarwon ik mooi tweehonderd piek mee. Ja, waarom geen stropdas? Ik denk dat ik me zonder stropdas vrijer voel. Ik leef graag op een manier waarbij ik me prettig voel. Ik streef ook steeds naar verbetering. Tegen rommel kan ik niet. Als ik een deurtje open zie staan doe ik het dicht. Als ik thuis de vaat zie staan ruim ik die eerst op." Kijk dat is Nico, een man die graag een praatje maakt, maar ook de dingen aan pakt. In de week van 26 tot en met 30 juni jl. is er in het oude ontvangstgebouw op de brouwerij in Den Bosch een algehele voorlichting gehouden op het gebied van persoonlijke gehoorbeschermings middelen. Ruim zevenhonderd mede werkers konden zich overtuigen van wat de consequenties kunnen zijn als men zich gedurende lange tijd in een omge ving met veel lawaai bevindt, zonder gehoorbeschermingsmiddelen. De voorlichting werd gegeven voor zo wel de medewerkers uit de vroege, de late alswel de nachtdienst. Heineken instructeurs gaven met assistentie van het GAK steeds gedurende ongeveer een uur voorlichting aan een groep van zo'n vijftien a twintig personen. Deze voorlichting begon met een film. Hierin werd zeer duidelijk aangetoond hoe het geluid door het gehoor ontvangen en door de hersenen wordt vertaald. Voorts hoe het gehoor beschadigd kan worden en wat de resulterende doofheid in het beroep zowel als in de vrije tijd bete kent. Immers het gehoor is een zintuig dat continu prikkels ontvangt. De in structeurs gingen vervolgens aan de hand van een door het GAK ingerichte tentoonstelling dieper in op het begrip luistersterkte, waarvan de decibel de eenheid is. Zo werden de veilige, matig veilige en gevaarlijke geluidsniveaus door middel van geluidsproeven gede monstreerd. Hierbij konden de aanwe zigen de gehoorbeschermingsmiddelen op aanwijzing zelf uittesten, teneinde ervan overtuigd te raken dat men hier mee duidelijk uit de gevarenzone kan blijven. Ook werd een beroep gedaan op de medewerking en het eigen verantwoor delijkheidsgevoel van de werknemers om deze gehoorbeschermingsmiddelen te dragen op de arbeidsplaatsen waar veel lawaai is. Metingen Men wees er de aanwezigen op dat de Bossche brouwerij reeds is begonnen met het verrichten van geluidsmetingen op diverse arbeidsplaatsen. De bedoe ling hiervan is dat men de gevarenzones binnenkort kan aangeven terwijl ander zijds gezocht kan worden naar verbe terde machineconstructies ten aanzien van geluid. Dit laatste kan uiteraard niet op korte termijn gerealiseerd worden. Tenslotte kregen de groepen werkne mers de gelegenheid vragen te stellen. Uit deze vragen bleek de noodzaak van deze voorlichting; de onbekendheid met en het onbegrip over de reeds bij som mige mensen in gebruik zijnde gehoor beschermingsmiddelen kwamen hierbij duidelijk naar voren. De problemen hebben de volledige aandacht van de plaatselijke geluids commissie, die onder leiding staat van de bedrijfsleider van de brouwerij, ir. C. Scheltema. Ook van directiezijde toon de men belangstelling voor deze voor lichting. Zo bezochten de heren G. T. Kleiberg en ir. J. M. van Rossem onder andere de instructie. Het is de bedoeling om na het gereed komen van de Heineken geluidsfilm een dergelijke voorlichting in alle vestigin gen te houden. Een en al aandacht zijn de medewerkers voor instructeur W. F. van Marie die hen hier op de gevaren van overtollig geluid wijst. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 13