Aftfalwaterziiivferingsinstallatie ondergaat belangrijke capaciteitsuitbreiding risico uitsluiten. De nieuwe brouwerij kwam dicht bij de bebouwing te liggen. Stel je voor dat de omgeving last kreeg van schuim of stank. Na een jaar van experimenteren bleek dat een eigen zuiveringsinstallatie goed mogelijk was. Maar er kwam nog meer aan het licht. Gemakkelijker afbreekbaar De heer Klijnhout: „We ontdekten dat brouwerij-afvalwater gemakkelijker af breekbaar is dan huishoudelijk afval water. Daar kunnen we blij om zijn want daardoor levert onze zuiveringsinstalla tie een beter gereinigd afvalwater dan een installatie van gelijke grootte voor huishoudelijk afvalwater. Huishoudelijk afvalwater bevat namelijk ook stoffen, die moeilijk afbreekbaar zijn, zoals vet ten en dergelijke!" De resultaten van de proefnemingen op het terrein van de brouwerij in 's- Hertogenbosch vormen dus de basis voor het zuiveringssysteem te Zoeter- woude. Dit systeem, actief-slibsysteem genoemd, lijkt veel op de manier van zuiveren die de natuur zelf toepast. Het berust op een lage belasting van de in stallatie en biedt de meeste weerstand in geval de brouwerij méér of ander soortige afvalstoffen loost. Een ander voordeel van het actief-slibsysteem is dat het betrekkelijk weinig geur ver spreidt. ,,De zuiveringsinstallatie voldoet ruim schoots aan de verwachtingen," aldus de heer Klijnhout. „Met de groei van de bierproduktie wordt ook de zuiverings installatie uitgebreid. Huishoudelijk af valwater, afkomstig van kantines, dou ches en wc's, wordt overigens niet n< eigen beheer gezuiverd. Dat gaat via een apart riool naar een bestaande in stallatie van de overheid. Daarvoor be taalt Heineken het vastgestelde tarief." Wie praat met de mensen van de afde ling water en milieu krijgt een andere kijk op de reuk- en kleurloze vloeistof die uit de kraan komt. De heer Klijnhout: „Men staat er niet bij stil maar water, drinkwater, is onmisbaar. Het wordt thuis tot op de hoogste verdieping afge leverd. En onvoorstelbaar goedkoop. Eén gulden voor duizend kilo. Waar krijg je zoveel waar voor je geld?" Meer bijzonderheden over de zuive ringsinstallatie te Zoeterwoude ver strekte ons de heer K. R. J. Jansen, die het dagelijks toezicht heeft op de afval waterzuiveringsinstallatie. Met de bouw van een derde carrousel en een derde nabezinktank is de capaciteit van de installatie voor het zuiveren van het afvalwater van de brouwerij onlangs met vijftig procent toegenomen. De werkzaamheden aan deze uitbreiding hebben ongeveer vijf maanden ge duurd. Na het gereedkomen van de bouwput voor een vierde carrousel is de bouw hiervan inmiddels in uitvoering genomen. 180.000 i.e. De afvalwaterzuiveringsinstallatie, kort weg A.W.Z.I. genoemd, heeft nu een ca paciteit van 180.000 i.e., hetgeen bete kent dat deze installatie het industriële en huishoudelijk afvalwater van een stad van 180.000 inwoners zou kunnen zuiveren. Eén i.e. (inwonerequivalent) is de hoe veelheid afvalstoffen, die gemiddeld door één inwoner per etmaal wordt ge produceerd. De A.W.Z.I. onderscheidt zich van een rioolwaterzuivering door het feit, dat uitsluitend het door het pro- duktieproces vervuilde water wordt in genomen en behandeld. Influent De installatie bestaat uit een voorvijzel- gemaal met een capaciteit van 1200 m3 per uur, dat het afvalwater influent genoemd opvijzelt. Een verdeelin- richting verzorgt de distributie over de twee carrousels (beluchtingsbassins). De reeds genoemde, derde carrousel is inmiddels gereedgekomen en in bedrijf gesteld. In de beluchtingsbassins wordt het in fluent in contact gebracht met aerobe (luchtminnende) micro-organismen, het zogeheten actieve slib. De bacteriën nemen de afvalstoffen uit het water tot zich en verteren ze. Zuurstof Voor deze aerobe biologische zuivering is zuurstof nodig, die door drie puntbe- luchters per carrousel wordt ingebracht. Deze puntbeluchters zorgen tevens voor menging en circulatie. Een carrou sel is 75 meter lang, 30 meter breed en 4 meter diep. Elk bassin kan 9.000 m3, dat is 9 miljoen liter water en actief slib be vatten. Effluent Na een contacttijd van minimaal 36 uur laat men het water en het slib naar de twee nabezinktanks (de derde is nu ook bedrijfsklaar) lopen. Door bezinking De zeefbandpers, waarin het surplusslib na een voorbehandeling tot een koek met de drogestofgehalte van 15 procent wordt ver werkt. scheidt het slib zich af, waarna het met behulp van slibretourvijzels naar de be luchtingsbassins wordt teruggevoerd. Het gezuiverde, heldere afvalwater effluent genoemd wordt vervolgens met behulp van twee zware pompen (600 m3 per uur, elk) door een lange pijpleiding naar het oppervlaktewater, de Korte Vliet even voorbij Leiden, ge pompt. Het bij de installatie behorende labora torium controleert samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat is belast met de zorg voor de kwaliteit van het water, via meting en bemonste ring de kwaliteit en de hoeveelheid van het effluent. De slibverwerking Door de groei en vermeerdering van de bacteriën in de carrousels ontstaat een teveel aan slib. Het personeel van de A.W.Z.I. zegt hiervan: „We noemen dit surplusslib, dat we eerst vóór- ontwateren door bezinking in de indik- kers. Vervolgens conditioneren we het slib met behulp van bepaalde stoffen. We verlagen hiermee het waterbindend vermogen en bevorderen de samenbal ling van de slibdeeltjes. Een grote ma chine, zeefbandpers geheten, zorgt dan ten slotte voor een koek met een droge stofgehalte van 15 procent die voor op hoging van het land wordt gebruikt." Operator W. Rouss laat het verschil tussen het te zuiveren en het gezuiverde water zien. Het bedieningspaneel voor de installatie. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 11