SCHOONSTE BROUWERIJ TER WERELD ZOETERWOUDE Het zuiveren van afvalwater Een recente opname van het complex van de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Zoeterwoude. Op de voorgrond de drie beluchtingsbassins, carrousels, waarvan de derde (rechts) inmiddels in gebruik is genomen. Daarboven op de foto de drie nabezinktanks. Duidelijk is ook de bouwput voor de vierde carrousel te zien. Luchtfoto Bart Hofmeester Handvest voor het water Enkele citaten uit het Europese Hand vest voor het water Water is een kostbaar goed. Water is onontbeerlijk voor alle men selijke activiteiten. Waterverontreiniging is een bedreiging voor mens en dier. Het water, dat na gebruik in zijn na tuurlijke milieu terugvloeit, moet zó zijn dat verder gebruik ten algemenen nut te niet onmogelijk wordt. onverantwoord. De kosten voor afval waterzuivering drukken uiteindelijk op de eindprijs van het pilsje. Zelf het brouwerij-afvalwater zuiveren zoals wij dat doen betekent wel een tweede fa briek erbij nemen. Behalve dat het een enorme investering vormt, is er veel ruimte voor nodig. De A.W.Z.I. ten tijde van de opening van de brouwerij te Zoeterwoude, april '75. Achter de eerste carrousel het gebouwtje, waarin zich de bedieningsruimte, het laboratorium en enkele dienstruimten bevinden. In het gebouw daarachter is onder andere de slibverwerking onder gebracht. Een puntbeluchter, hier in open opstelling, in werking. Proefinstallatie Men besloot in 1970 dat de nieuwe brouwerij zelf haar afvalwater zou gaan zuiveren. Aan dat besluit ging echter een grondig onderzoek vooraf. Daarbij werd gebruik gemaakt van een proefin stallatie en het afvalwater van de brou werij te 's-Hertogenbosch. Op tal van vragen moest een antwoord worden ge vonden. Was het mogelijk om brouwe rij-afvalwater zover te zuiveren dat het rechtstreeks op oppervlaktewater kon worden geloosd? De overheid stelt zeer strenge eisen. Hoe groot moest die in stallatie in Zoeterwoude dan zijn? Wat zou de invloed zijn van warmte in de zomer en koude in de winter? Wat zou er gebeuren tijdens perioden van top-pro- duktie? In de brouwerij kan een storing optreden die aanleiding geeft tot extra vervuiling. Wat dan? Heineken wilde elk Geen brouwerij ter wereld die haar af valwater zo goed zuivert als Heineken Zoeterwoude. Metingen bewijzen dat het afvalwater van deze brouwerij scho ner is dan het water waarin het wordt geloosd. Van het gezuiverde afvalwater worden frequent monsters genomen. Dat levert elke dag een bus water op die in het laboratorium wordt onderzocht. Zo doende weet men in Zoeterwoude elke dag van de week hoe de kwaliteit is van het geloosde water. En dat is zoals ge zegd beter dan het water waarin het te rechtkomt. „Afvalwater zuiveren is een ontzettend dure zaak. Een zaak overigens waarop Heineken trots kan zijn. Want het be drijf, dat tot dusver reeds vele miljoenen guldens investeerde in milieuzaken, dat toont toch echt een goede wil." Dat zegt drs. A. F. Klijnhout van de af deling water en milieu, de afdeling die nauw betrokken is geweest bij de ont wikkeling van de afvalwaterzuiverings installatie te Zoeterwoude. De heer Klijnhout draagt als bioloog de be scherming van het milieu een warm hart toe. „Maar," stelt hij, „we moeten de problemen wel praktisch benaderen. Vriendelijk zijn voor het milieu is te allen tijde een loffelijk streven. Maar we moeten oppassen voor overdrijving. De natuur heeft zelf immers ook een zuive rende capaciteit. Daar mogen we best gebruik van maken. Hoge kosten maken waar geen rendement tegenover staat is 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 10