slangen en om diezelfde reden ook geen klimop tegen je huis moet planten, want daar gaan ze ook nogal graag inzitten. In het begin lijkt dat allemaal een beetje griezelig, maar na een poosje let je op dat soort dingen allemaal automatisch." School Roen, Lennard en Erica konden al direct naar school. Gezien het aantal Neder landers dat in deze contreien woont, heeft Lagos namelijk een Nederlandse school, waar de kinderen iedere ochtend met de schoolbus naartoe gin gen. „Later gingen ze echter met de schoolboot," aldus mevrouw Hilter- mann, „want toen waren er iedere ochtend zulke files op de weg van Apapa naar Lagos, dat ze in de regentijd soms om tien uur nog niet op school waren aangekomen." Erica voegt hieraan toe: „Dat was heel erg leuk op de boot, want dan deden we altijd spelletjes." Waar mevrouw Hiltermann die eerste weken erg aan moest wennen, was het personeel dat opeens tot haar beschik king stond. „We hadden een kok, een tuinman, een chauffeur en een dag- en een nachtwacht. In het begin weetje niet goed hoe je met ze om moet gaan; er gens voel je je een beetje beschaamd dat ze je moeten bedienen. Op het laatst ben je echter een soort dokter, biechtmoeder en weet ik wat al niet meer voor ze. Als ze ziek zijn, komen ze met hun klachten bij je, of als hun kind ziek is, of als ze andere problemen hebben. Op een gegeven moment vroeg onze chauffeur aan mijn man een voorschot op zijn loon. Hij wilde namelijk voor 400 naira een vrouw kopen (één naira ongeveer ƒ3,80). Dat heeft hij toen gedaan, een meisje uit een van de dorpen in de binnenlanden. Hij schrijft ons nog steeds. Hij vertelt ons Op een voorjaarsdag in de tuin van hun huis in Oestgeest vertelt de familie Hiltermann haar belevenissen in Nigeria aan de verslaggeefster van Vers van 't Vat. hoe het op de brouwerij gaat, de uitsla gen van de voetbalwedstrijden, welke wegen en bruggen er in Lagos zijn bij gekomen, we hebben nog steeds con tact met hem." Meubilair Waar mevrouw Hiltermann zich in Ne derland al op verheugde was dat ze nieuwe meubels voor hun huis zou mo gen uitzoeken. Maar dat werd een beetje stad is bijna onmogelijk. Voor de tran- sporttijd van je boodschappen moest je soms drie uur rekenen, want de wegen staan haast altijd vol files. In Apapa wa ren supermarkten, waar je in principe bijna alles kon kopen. Door onzorgvul dige organisatie was er echter dan weer eens een maand geen cacao, dan weer geen suiker, of zout, dus je kon het beste van de meest noodzakelijke voedings waren maar een voorraadje aanleggen. Erica en Lennard hier samen op de foto met de vrouw van hun chauffeur, die net haar ba by heeft gevoed. Een Nigeriaantje uit de buurt kijkt toe. uur stroom per dag. Dan moet je wel va ker boodschappen doen." Overigens viel ook de watertoevoer af en toe hele maal weg, maar dan kreeg de familie Hiltermann gelukkig water van de brou werij. Sociale leven Niet alleen wat betreft deze ongemakken was het leven in Nigeria voor de familie Hiltermann totaal anders, ook het socia le leven verschilde nogal van dat in Hol land; mevrouw Hiltermann vindt echter wel in positieve zin. „Je ging er veel meer uit dan in Holland. Uit eten, dansen en er werd veel gebridged. Alle rangen en standen trokken er met elkaar op. Je Nederlandse collega's en hun gezinnen werden gewoon bijna familie van je, zo veel kwam je bij elkaar. Je kreeg echt een hele fijne onderlinge band. Wij trok ken ook veel met de andere Nederlandse en buitenlandse gezinnen op. We gingen veel zwemmen en deden erg veel met de kinderen samen. We gaven zwemles en De heer Hiltermann roert mee in een vat waarin een soort kokosdrank wordt bereid. Erica (rechts) kijkt toe. een tegenvaller: „Ja, ik dacht er eigenlijk helemaal niet bij na dat ze er in Nigeria natuurlijk niet een showroom a la Van der Meer of zoiets dergelijks op na hou den. Met veel moeite heb ik een aardig ameublement bij elkaar gekregen." Zo kwam mevrouw Hiltermann al doende steeds meer achter de gang van zaken op allerlei gebied in Nigeria. „Het was er nooit saai; iedere dag gebeurde er wel iets. Soms vervelende dingen, maar op het laatst houd je gewoon overal reke ning mee. Zo doen de telefoons het er dikwijls niet. Je kon dus bijna nooit even iemand bellen om bijvoorbeeld een af spraak af te zeggen. Dan moest je je chauffeur sturen, of ging ik op de fiets. Ook boodschappen deed ik samen met onze chauffeur, want parkeren in de In het begin ging ik twee keer per week boodschappen doen. Dan gooide ik de hele ijskast vol en was ik er weer voor een paar dagen vanaf. Later kregen we echter problemen met de stroomvoor ziening. Regelmatig zaten we zonder elektriciteit en dan viel ook onze ijskast uit. Momenteel is er maar ongeveer vier 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 7