versvanlvat Bij de voorpagina Bij de achterpagina Resultaat Heineken eerste halfjaar, boekjaar 1977/1978 Mededeling 29ste JAARGANG 4/78 JUNI PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020-702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Ineke Spoorenberg Els Reijnders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle Mr. D. P. de Graaf Jhr. F. J. C. Mollerus Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): vacature Amsterdam (Mauritskade): A. G. M. de Wit Bunnik: Mieke Vervoorn Hattem: A. J. Voortman 's-Hertogenbosch: P. J. Th. M. Haans Leeuwarden: B. W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): P. M. van Halderen Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L. J. van Rhijn Donderdag 13 april jl. was het de eerste keer dat bezoekers voor de brouwerij in Zoeterwoude per eigen boot arriveer den. Een groep Leidse studenten maak te via deze weg kennis met Heineken. Een van de boten, ten behoeve van de foto in de Weipoortsche Vliet gekeerd, is op de foto zojuist het bruggetje bij het recreatieterrein gepasseerd; op de achtergrond onder andere de silo's en de energiedienst. Zie ook pagina 31 Een recente luchtopname van het bouwterrein in Zoetermeer. Op de voor grond het wijnmagazijn; daarachter (lichte gedeelte) de vloeren van wat straks bottelarij, magazijn en expeditie zullen zijn. Het gedeelte linksachter van het vloerencomplex omvat de entresol en de vloer van de distilleerderij, het ge deelte rechtsachter is de fundering van het kantoor. Geheel links het eerste begin van de alcoholfabriek en de energiedienst, geheel rechts de toe komstige ingang/uitgang. Zie ook pagi na 4 en 5. Luchtfoto Bart Hofmeester Heineken N V. heeft over de maanden oktober 1977 tot en met maart 1978 een netto winst gerealiseerd van ƒ37.864.000,- tegen 37.120.000,- in de overeenkomstige periode van het voor gaande boekjaar. Het totale volume van de verkopen gaf ook dit halfjaar verdere groei te zien, ondanks het feit dat door incidentele oorzaken de afzet in enkele markten is achtergebleven. Het bedrijfsresultaat bedroeg 7,1 procent van de omzet. De nettowinst per aandeel van ƒ25,- be droeg over het eerste halfjaar ƒ3,28 tegen ƒ3,21 in de overeenkomstige pe riode in het vorig boekjaar. Mede op grond van de huidige gang van zaken is de raad van bestuur van mening dat de verdere ontwikkelingen in dit boekjaar (dat loopt tot en met 30 sep tember 1978) met een gematigd opti misme tegemoet kunnen worden gezien. Zoals eind april jl. werd bekendgemaakt, is aan drs. A. F. Veldkamp, marketing manager bier, en aan de heer A. L. Huf- fels, hoofd thuisverbruik bier, per 1 mei 1978 de persoonlijke titel van adjunct directeur verleend. Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstaf dienst public relations, tel. 020-702257. Pagina 1 Roeien op de Weipoortsche Vliet 2 Colofon; inhoud; halfjaarcijfers 3 De Heineken Spelen 1978 4 Ruwbouw Zoetermeer vordert snel 5 A.W.Z.I.-Zoeterwoude uitge breid 6 Uitgezonden naar het buiten land: familie Hiltermann verbleef drie jaar in Nigeria 9 Hopkiemen, een delicatesse 10 Café Hoppe: gezelligheid sinds 1670 12 Len Spel: weven, spinnen en kantklossen 14 Ideeënnieuws met o.a. huldi ging ideeënman-van-het-jaar J. Th. Timmermans 16 Parlant du vin (10) 18 Nieuws uit het buitenland 22 Jubilea en pensioneringen 25 Nieuwe telefooncentrale Rot terdam. Diploma-uitreikingen. 26 Verenigingsnieuws 28 Kroniek 29 PROOST 32 Achterpagina: historische oor konde Kopij en foto's voor het volgende num mer dienen uiterlijk 22 juni a s. in het bezit van de redactie te zijn. Voor het septembernummer is de inleveringsda tum 9 augustus a.s.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 2