BUITENLAND NIEUWS UIT HET HEIN EKEN BI EK: GROOTSCHEEPSE INTRODUCTIE IN IERLAND De produktie van Heineken in Ierland zal per manent door de Heineken brouwer G. Koen- derink, die zich met zijn gezin in Cork heeft gevestigd, worden begeleid. te zijn dat „Heineken een winnaar zou worden", hetgeen hij stoelde op de er varingen in de testmarkten en op het feit dat Heineken over een grote know-how beschikt. De introductie van Heineken zal worden ondersteund met een groot aantal tele visiespots, radio-jingles en een bios coopfilmpje met als thema's „discover a new world of lager" en „come in and enjoy the new world of Heineken". Voorts komen er reclameteksten op 300 De heer J. van der Werf tapt een glas Heineken tijdens de persconferentie in Jury's Hotel in Dublin. Naast hem (links) president-directeur W. J. McDonogh, marketing-directeur P. J. Meagher en algemeen directeur M. C. Long Begin april werd in de Ierse Republiek het aldaar door Murphy Brewery Limited gebrouwen Heineken bier op grote schaal geïntroduceerd. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte persconferen tie in Dublin, de zetel van lerlands op één na grootste brouwerij, en een dag later in het ongeveer 250 km zuidelijker gelegen Cork met een presentatie voor de voltal lige verkoopstaf van Murphy en de re presentanten van de circa 1500 pub-ei genaren die aandeelhouder van de brouwerij zijn. Gelijktijdig vond de start plaats van een voor Ierse begrippen ongekend grote reclame-campagne, waarmee een bud get van bijna een miljoen gulden ge moeid is. De presentatie in Ierland werd van Heineken-zijde bijgewoond door de heren J. van der Werf, lid van de raad van bestuur, drs. A. A. Vellekoop en A. Ypma van marketing internationaal, en R. El frink van public relations. Aan de voorbereidingen van dit project werd bijna twee jaar gewerkt. Met name om de nu 122 jaar geleden gestichte La dy's Well brouwerij in het centrum van Cork geschikt te maken voor het brou wen van Heineken bier werd het brouw huis nagenoeg geheel vernieuwd en werden tal van andere afdelingen aan gepast. Murphy hield zich tot voor kort slechts bezig met het in Ierland zeer po pulaire stout, een bovengistend bier. Vorig jaar verwierf het de licentie voor de produktie van Younger's Ale, een type dat vooral in Engeland zeer populair is. Thans is daar dus het pilsener type bij gekomen, hetgeen lager wordt ge noemd. De uitbreiding van activiteiten beteken de voorts de bouw van een nieuwe bot telarij even buiten Cork, welke deze zo mer in gebruik wordt genomen. Dan zal er in Ierland ook Heineken lager in fles sen verkocht gaan worden. Het totale investeringsprogramma van Murphy zal resulteren in een capaciteitsvergroting met 50 procent. Met Murphy's Stout, Younger's Ale en Heineken Lager bestrijkt de Ierse brou werij alle drie segmenten van de bier markt. Onderzoeken in die markt hebben aangetoond dat de appreciatie voor la ger en dan in het bijzonder bij het jeug dige publiek, zeer groot is. Marketing- experts van Murphy verwachten een be ginnend marktaandeel voor Heineken van 10 procent, wat in drie jaar zou kun nen stijgen tot 20 procent. Ze baseren dit op de goede naam die Heineken heeft als een internationaal topmerk, ook De toegangspoort tot de Lady's Well brouwerij in Cork. reeds in Ierland, en op de hoge kwaliteit van het produkt. Murphy's president-di recteur W. J. McDonogh zei dan ook tij dens de persconferentie ervan overtuigd 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 18