Stress Vakantie ,,De laatste jaren komen we steeds meer met de psychische problemen van de werknemers in aanraking. Vandaar dat het gewoon praten met mensen een steeds belangrijker functie begint te krij gen." In een congres van bedrijfsartsen in fe bruari jl. in Amsterdam bleek dat steeds meer mensen aan stress lijden. „Als er vroeger iemand bij je op het spreekuur kwam, dan kon je de klacht meestal be trekkelijk snel lokaliseren. Nu is er vaak moeilijk achter te komen wat de mensen nu eigenlijk precies mankeert. Vroeger was het ook veel duidelijker wanneer ie mand ziek was. Nu kun je je wel eens afvragen: Wat is ziek? Soms komen er mensen bij je op het spreekuur die ogenschijnlijk niets mankeren, maar on dertussen in zo'n stress-situatie zitten, dat ze zich hoogst beroerd voelen. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in al lerlei maatschappelijke veranderingen. Een factor is bijvoorbeeld de vrouwen emancipatie. Over twintig jaar heeft deze zich waarschijnlijk helemaal geregu leerd, maar nu zitten we nog echt in zo'n overgangsfase. De vrouwen gaan steeds meer buitenshuis werken, volgen alle mogelijke cursussen, zijn niet meer zo vanzelfsprekend altijd thuis, hetgeen wel eens tot spanningen binnen het gezin aanleiding kan geven. Ook geven de kinderen meer problemen dan vroeger. Ze accepteren het gezag veel minder, gaan ook meer en eerder dan vroeger hun eigen weg, wat de ouders vaak niet allemaal aankunnen. Daarbij komt nog eens dat veel mensen financieel zwaar belast zijn. Hoge hypotheken moeten soms afgelost worden en er hoeft maar iets in de financiële planning mis te gaan en ze weten niet meer hoe nog uit de problemen te komen." In de betrekkelijk kleine, maar uiterst doelmatig ingericht ruimten van de onderzoek wagen wordt men op diverse onderdelen" onderzocht. Hier het maken van een elektro cardiogram. Een ander voorbeeld: zelfs de vakantie geeft aanleiding tot stress-situaties: „Vroeger ging men naar Zandvoort of naar België. Nu reist men vaak naar het andere eind van de wereld. Het lichaam raakt dan helemaal uit zijn evenwicht, alleen al door het grote tijdsverschil. Dan krijgen ze nog eens ik-weet-niet-hoeveel indrukken in een paar weken tijd te ver werken, eten vreemd voedsel, het kli maat is meestal volkomen verschillend van het onze; het is dan zo gek niet dat er zowel lichamelijk als psychische storin gen gaan optreden. De mensen komen vaak bekaf terug." De groep buitenlandse werknemers heeft ook weerzo haar eigen problemen. „Veel buitenlandse werknemers werken in een stress-situatie. Ze werken in een vreemd land, raken vervreemd van hun land en hun familie en moeten boven dien vaak hele families onderhouden.Ook laat hun lichamelijke conditie soms al te wensen over als ze naar Nederland ko men. Op een gegeven moment had ik een groep buitenlandse werknemers, die allemaal over maagpijn klaagden. Ik heb ze in het ziekenhuis laten onder zoeken en het bleek dat ze bijna allemaal een maagzweer hadden. Dat kwam ech ter niet van de spanningen, maar door dat de meesten al met een „verknoeide" maag naar ons land toekwamen. Som migen hebben in hun jeugd regelmatig dagenlang niets gegeten. Dan haalden ze letterlijk de broekriem een beetje aan tot er weer wel wat te eten was. Dat is natuurlijk niet zo best voor de maag en de gevolgen hiervan blijken dan meestal pas later. In hun eigen land hebben ze vaak helemaal geen medische verzor ging genoten." Als laatste taak van de bedrijfsgenees kundige dienst geldt het bezoeken van langdurig zieken en mensen die in het ziekenhuis liggen. Dit wordt meestal door de verpleegster of broeder gedaan. Om misverstanden te voorkomen, willen we nog even vermelden dat de tand heelkundige verzorging en de E.H.B.O. niet onder de bedrijfsgeneeskundige dienst vallen. Zoeterwoude. Achter de portiersloge staat een eigen ambulancewagen steeds klaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 8