A PC Revalidatie D£ KAT r/ec *u KUNT WEL WEER HALVE DAGEN GAAN WERKEN. jaren later, gebruikt deze fabriek zijn in middels medisch volkomen verantwoor de stoelen juist als verkoopargument. Op dit gebied is het nu zo, dat fabrikan ten zich inspannen om goede, aan de arbeidsplaats aangepaste apparatuur en dergelijke te kunnen aanbieden." Onder meer op het gebied van oogbe scherming heeft de medische dienst in ons concern tot beschermende maatre gelen bijgedragen. Op dit ogenblik is deze dienst samen met een groep me dewerkers uit andere geledingen van het bedrijf druk bezig met de voorbereidin gen van een gehooronderzoek voor het personeel. Ook het meewerken aan de revalidatie van werknemers kan tot de taken van de bedrijfsgeneeskundige dienst behoren. Indien een werknemer na een ongeval of ziekte revalidatie nodig heeft, die in het bedrijf kan geschieden, zal deze werk nemer begeleid worden door de be drijfsgeneeskundige dienst, die in dit geval natuurlijk nauw met de behande lende arts samenwerkt. De de laatste jaren zo populair geworden griep-vaccinatie is een alom bekende preventieve taak van de bedrijfsgenees kundige dienst. Bovendien verstrekt de ze dienst voor een groot deel de vacci naties voor de werknemers die naar de tropen vertrekken. Het spreekt vanzelf dat de werknemers die naar het buiten land worden uitgezonden of vanuit het buitenland repatriëren steeds aparte aandacht van de medische dienst be hoeven, omdat de ziektegevallen onder deze groep vaak verschillen van het normale beeld. „Voor advies betreffende de sociale wetten, klopt men ook nogal eens bij ons aan," aldus dokter Pappie. Verder is daar dan nog de rapportage van het ziekteverloop, de medische administra tie en het controleren van de zieken. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan dat woord controle zegt bovenge noemde arts. ,,De lekecontroleur komt in de eerste plaats kijken hoe de patiënt het maakt, in wat voor omstandigheden hij of zij zich bevindt en informeert of er al een dokter bij geweest is." en preventieve taak van de bedrijfsge neeskundige dienst is het houden van periodieke geneeskundige onderzoe ken. Alle werknemers krijgen periodiek een onderzoek. Verder vindt er jaarlijks een doorlichting plaats die het Centraal Bureau voor Keuringen op medisch en hygiënisch gebied verricht. Een andere preventieve taak van de be drijfsgeneeskundige dienst is het op sporen en voorkomen van schadelijke invloeden op het lichaam in een bedrijf. Onze Amsterdamse bedrijfsarts heeft hier direct een mooi voorbeeld van bij de hand: ,,Zo merkten wij een aantal jaren geleden dat een bepaalde groep werk nemers, die vaak in vrachtwagens zat, steeds met rugklachten op het spreek uur kwam. Toen we dat nader onder zochten, bleken deze klachten een ge volg te zijn van de slechte stoelen waar op de chauffeur en de bijrijder zaten. We namen dit probleem op met de vracht wagenfabriek. Momenteel, een aantal Regelmatig is een onderzoekwagen van het Centraal Bureau voor keuringen op medisch-hygiënisch gebied tijdelijk op het terrein van een van onze vestigingen gestationeerd, hier in Zoeterwoude, voor het periodieke onderzoek. Hoewel we zo langzamerhand aan het eind van de taakomschrijving van de bedrijfsgeneeskundige dienst gekomen zijn, dekt deze vlag de lading toch nog niet helemaal. Dokter Pappie vertelt over de laatste ontwikkelingen in de bedrijfs geneeskundige dienst, waardoor deze het als klankbord fungeren zo langza merhand ook tot zijn takenpakket mag gaan rekenen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 7