Bedrijfsgeneeskundige dienst: De zorg voor de gezondheid van de werkende mens rD^Chirurgyn. gezonde arbeidsomstandigheden waar- 'tHerttisttesipilxèonihiibandooóelukf'lvondcn. in bepaalde categorieën arbeiders moesten werken; tot een echte door braak van de bedrijfsgeneeskunde kwam het echter toch pas aan het begin van deze eeuw. Enige belangrijke jaar tallen zijn 1890, waarin de Arbeidsin spectie werd opgericht en 1903, toen er als gevolg hiervan voor het eerst een medisch adviseur van de Arbeidsin spectie werd benoemd. Hiermee had de bedrijfsgeneeskunde officieel zijn intre de in Nederland gedaan. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden bij enige Ne derlandse bedrijven de eerste genees kundige diensten. Gevaarlijk Ontwikkeling Onderzoek „Aanvankelijk was de bedrijfsarts nodig, omdat de arbeiders vaak in gevaarlijke omstandigheden moesten werken," al dus dokter A. N. Pappie, bedrijfsarts van de vestigingen in Amsterdam en Bunnik, met wie de redactie het gesprek voerde. De functie van de bedrijfsgeneeskundi ge dienst is in de loop der jaren echter totaal veranderd. In het kort zou men deze kunnen omschrijven als het zich bezig houden met allerlei aspecten van de gezondheidszorg ten dienste van de werknemer in de onderneming, voor zo ver deze verband houdt met de be roepsarbeid. De relatie tussen de arbeid van de mens en zijn gezondheid is het uitgangspunt van de bedrijfsgenees kunde. Vandaar dat deze zich de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een in be langrijke mate preventieve en service verlenende geneeskunde. Zo verricht de geneeskundige dienst in de eerste plaats een geneeskundig on derzoek bij het indiensttreden van een werknemer. Dit onderzoek is vooral be doeld om te voorkomen dat er mensen worden aangenomen voor werkzaam heden waarvoor ze lichamelijk of gees telijk minder geschikt zijn. Het is de be- Een van de weinige afdelingen waar iedere medewerker van ons concern wel eens mee te maken heeft, is de bedrijfs geneeskundige dienst. Al is het alleen al voor de keuring bij de indiensttreding. De grote vestigingen van ons concern hebben ieder een eigen medische dienst, waar de bedrijfsarts op vaste spreekuren de Heineken medewerkers ontvangt. Voorts is daar tevens een ver pleegster of broeder aanwezig, die voor verdere opvang en afwikkeling zorgt. De brouwerij in Den Bosch is aangesloten bij de Bedrijfsgezondheidsdienst 's-Hertogenbosch, die ervoor zorg draagt dat ook deze vestiging over een vaste bedrijfsarts en een verpleegster beschikt. Op de kleinere vestigingen onderhoudt men relaties met een vaste huisarts, die de Heineken mensen in zijn praktijk ontvangt. De functie van de bedrijfsgeneeskundi ge dienst is niet altijd bij iedereen even duidelijk. Wanneer ga je nou naar de bedrijfsarts en wanneer naar je eigen huisarts? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, komt men vanzelf te recht bij de omschrijving van de functie van de bedrijfsgeneeskundige dienst. De bedrijfsgeneeskunde heeft vanaf zijn ontstaan een hele ontwikkeling doorge maakt. De invloed van arbeid op de ge zondheid van de werknemers begon vooral in de belangstelling te komen bij de toenemende industrialisatie. Toch verscheen er in 1473 al een boekje over de giftige gassen, dampen en roken, die ontstonden bij het werk van de goud smeden. De arts Theophrastus Bombas- tus von Hohenheim, die leefde van 1494 tot 1541, schreef voorts een boek dat helemaal gewijd was aan de ziekten van de mijnwerkers. Vanaf die tijd verscheen er af en toe een publikatie over de on- Den Bosch. Ook hier snelle, bedrijfsgenees kundige hulp, in dit geval door zuster B. Co- nijn. doeling dat de werknemer zich in zijn arbeid zo goed mogelijk kan ontplooien. Doet iemand werk dat boven zijn of haar macht gaat of dat te gemakkelijk is, dan geeft dat later vooral bij de betrokkene zelf de meeste spanningen. Een andere taak van de geneeskundige dienst is het behandelen van medische klachten van de werknemers. Hiervoor dienen ook de spreekuren, die de be drijfsartsen in de grote vestigingen op bepaalde tijdstippen houden. „Wij be handelen de klachten in samenwerking met de huisarts van de werknemer. Ook zorgen we ervoor dat de mensen wat vlugger bij een specialist terecht kunnen en niet maanden hoeven te wachten tot dat ze eindelijk eens aan de beurt zijn." Een zeer belangrijke service-verlenende Bloedafnemen, de gewoonste zaak. De foto is gemaakt tijdens een recent periodiek onderzoek te Zoeterwoude. Zie ook de foto's op pagina 7 en 8.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 6