De "kelders" van Zoeterwoude Groeiend aantal Bediening Paneel Blokken Wanneer men de brouwerij te Zoeter woude nadert, vormen de Apollo's, de grote, witte tanks, een van de opval lendste objecten in het silhouet. De bij naam van deze cilindro-conische tanks is ontstaan toen ten tijde van de Ameri kaanse Apollo ruimtevaartprojecten de eerste tanks van dit type in 's-Her- togenbosch geplaatst werden. Op het ogenblik zijn er in Zoeterwoude 53 Apollo's in gebruik. Bij een verdere uitbreiding van de brouwerij kan dit aantal tot enkele honderden oplopen. In de Apollo's kan zowel de vergisting als de lagering plaatsvinden. Voor het ver gisten wordt een Apollo gevuld met on geveer 4200 hl wort, waaraan gist is toe gevoegd. Het schuimdek, dat tijdens de gisting ontstaat, is enkele meters hoog. Voor het lageren kan, omdat dan geen schuimdek aanwezig is, de tank met een grotere hoeveelheid (circa 4700 hl) ge vuld worden. De Apollo's zijn bijna twin tig meter hoog en hebben een doorsne de van ruim vier meter. Het inwendige van de tanks is bekleed met een soort De Apollo's op hun basis" in Zoeterwoude. keldergebouw. nks blok I, rechts blok 2. Geheel rechts het ning op het in het keldergebouw aanwe zige paneel of geheel met behulp van een procescomputer gestuurd worden. Op het paneel (zie foto), dat ook iets ruimtevaartachtigs heeft, zijn alle instru menten ten behoeve van het besturen van de verschillende, zich in de Apollo's afspelende processen aangebracht. Om er enkele te noemen: instrumenten voor niveau- en temperatuuraanwijzing, tem- peratuurinstelling en bijvoorbeeld knop pen voor het regelen van de koeling en van de afvoer voor het openen en sluiten van de koolzuurafvoerleiding. Het indrukwekkende bedieningspaneel met zijn vele knoppen en instrumenten. kunststof. Boven in de tanks bevindt zich een sproeitol, waarmee het interieur mechanisch gereinigd en gedesinfec teerd kan worden. Het overtollige kool zuur, dat tijdens de gisting is ontstaan, wordt opgevangen en na te zijn behan deld in diverse afdelingen gebruikt. Rondom het uitwendige van de tanks zijn koelspiralen aangebracht: de totale lengte van 100 spiralen rond één tank bedraagt meer dan duizend meter. De Apollo's zijn geheel bekleed met isola tiemateriaal dat beschermd en van de buitenkant afgesloten wordt door een aluminium beplating. Deze is tenslotte nog met een afdeklaag bespoten. Wat is nu de taak van de bedienings mensen? Allereerst zorgen zij dat een lege tank gereinigd en gedesinfecteerd wordt. Dit houdt in het aanbrengen van enkele slangverbindingen, waarna het Detail van het paneel. reinigingsprogramma gestart wordt. Vervolgens vult men de schone tank met gekoelde wort, afkomstig uit het brouw huis. Ook hierbij worden weer slangver bindingen toegepast. Alle processen kunnen met handbedie De tot nu toe geplaatste Apollo's zijn opgesteld in blokken, waarvan in het tweede kortgeleden twaalf Apollo's in gebruik genomen zijn. Naast de ruimte waar te zijner tijd blok 3 zal worden neergezet, zijn inmiddels de palen voor de fundatie van blok 4 geslagen. Voor de fundatie van blok 4 zijn de palen in middels geslagen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 3