AMSTERDAM I Gehuwd: Mej. F. van Frankenhuijsen (kantine) met I. M. Alaoui, S. C. Kramer (Bullewijk) met mej. J. A. Lager waard. Geboren: Steven E., z.v. B. J. W. Kruyswijk (man. dev.), Jasper, z.v. J. v. Kessel, (centr. arch, dienst), Femke, d.v. E. A. v. Weeren, (export), Roeland M. en Sander M., zn. v. M. J. S. Lind- hout (publ. rel.), Najat, z.v. A. A. Dadda (bottelarij), José Luis, z.v. S. Rodriquez Vicente (bottela rij). AMSTERDAM II BUNNIK Geboren Benny, z.v B A. M. Groen (bottelarij), Wilhelmus, z.v. W. F. M. van Kouwen (garage), Sasa, z.v. J. A. A. van Kooten (bottelarij), Gerardus, z.v. G. W. J. Frasa (intern trans port), Patricia, d.v. A. Oosterman (bottelarij), Mark, z.v. A. B. M. Peeters (bottelarij), Saskia, d.v. M. G. Verwey (intern transport), Ronald, z.v. G. Moesbergen (bottelarij), Linda, d.v. T. Gooswilligen (bottelarij), Wela, d.v. J. H lljas (bottelarij). Rogier, z. v. G. T. J. Hartgring (pl.adm.) HATTEM Geboren: Judith, d.v. H. Grondman (afd. drankenberei ding). 'S-HERTOGENBOSCH Gehuwd: J. H. M. Clement (mech. werkpl.) met mej. A. van Broekhoven. Geboren: Claudia, d.v. W. de Vet (bottelarij), Femke, d.v. C. J. A. M. Fooien (stor. dienst), Susan, d.v. J. J. M. Ruijs (stor. dienst), Johan, z.v. H. J. M. M. Coense (bottelarij), Ronald, z.v. M. C. M. Driehuizen (stor. dienst), Anna Maria, d.v. J. G. Megens (brouwen), Sandra, d.v. M. Fernandez Arias (bottelarij), Bas, z.v. A. G. M. v. d. Wiel (bottelarij), Maria, d.v. M. Santiago Garcia (bottelarij), Jan, z.v. J. F. M. van Tilborg (bottelarij), Sebastiaan, z.v. B. G. M. Lacor (jur. zaken). ROTTERDAM Geboren: Mariska, d.v. A H. Angenent (int. acc. dienst), Jan J. N., z.v. Th. N. Mak (H.R.C.), Nathalie M. M., d.v. Th. B. Buunen (H.R.C.). SCHIEDAM Geboren: Ivar, z.v. W. B. Legué (afd. verkoop horeca W.G.N ZOETERWOUDE Geboren: Nona d.v. P. van Oort (bottelarij), Sjanet, d.v. H. v. d. Velden (bottelarij), Gillean Justus, z.v. J. M. Pfeiffer (storings dienst). Oscar, z.v. J. R. M. Wessels (transport en declaraties), Arie, z.v. W. G. Klok, (dienstgebouw), Roy, z.v. G. J. Bontje (centr. arch, dienst), Zoenat Y. J., z.v. A. Abdullakhan (centr. arch, dienst), Jelle, z.v. A. Bender (centr. arch dienst). GESLAAGD: Gehuwd: Mej. M. M. G. Bot (kantine) met J Hulstein, H. Stein (bottelarij) met mej. P. H. J. v. d. Dungen, B. A. Mullens (mouterij) met mej. A. P. Yvel. Geboren: Diana Claudia, d.v. A. Bisschio (gistkelder), Rosa Maria, d.v. J. M. Bedoya Mourente (elektr. techn. werkpl.). Namens mijn vrouw en kinderen wil ik de di rectie, bedrijfsleiding, chefs en collega's har telijk bedanken voor de betoonde belangstel ling en ontvangen attenties bij mijn 25-jarig iubileum' A. W. van Wijk Mede namens mijn vrouw wil ik graag mijn dank uitspreken voor de belangstelling en de attenties, in velerlei vorm, ter gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest. A Q Tournier Voor de belangstelling bij ons 55-jarig huwe lijksfeest en voor het cadeau en de bloemen, die wij bij deze gelegenheid ontvingen betui gen wij gaarne onze dank. Echtpaar M.O.F. Fermans Mijn dank gaat, mede namens mijn vrouw uit naar al degenen, die bij mijn 25-jarig jubileum aanwezig waren en daardoor hebben bijge dragen tot een voor ons onvergetelijke dag. J.K.J. Nieuwpoort Hartelijk dank ook namens mijn kinderen voor de belangstelling bij het overlijden van mijn man- A. Tromp-Jansen H. J. van Ingen (mach. en app. Ned.), Engelse bedrijfscorrespondentie. Onze dienst verlieten H. P. Meppelink (personeelszaken), G. M. v. d. Berg (personeelszaken), B. E. Grossmith (ex port), L. Gazan (assurant.) A/Wet. J. G. Dekker (pi. adm.) A/Boe. A. Kuikhoven (kantine), mevr. A. Maeyer-de Wit (kantine) A/Hel. D. Coppoolse (verpakken), C. Kraay (bedrijfs bureau), J, W. Speudel (intern transp C. A. v d. Wijngaard (wortkoeling), B. P. v. d. Meer (export), A/Mau. C. J. Roos (Horeca), A/Mau. J. M. Idigoras Blanco (bottelarij) Bunnik. C. J. van Remunt (bottelarij) H/Bosch. Mevr. M. E. de Pender-Plagge (H.R.C.), J. B. J. v. d. Waard (H.R.C.) R/Cr. Mevr. C P N. Jansen (centr. arch, dienst), Zoe. DANKBETUIGINGEN Namens mijn vrouw en dochter wil ik directie, chefs en collega's hartelijk danken voor de prachtige bloemen en cadeaus en de belang stelling ter gelegenheid van mijn 25-jarig ju bileum. rs ui H. J. K. van Overbeek Mede namens mijn vrouw en zoon wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de prachtige cadeaus die mij zijn aangeboden ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstver- band' W. C. Mantel Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg een ieder heel hartelijk dankzeggen voor de voor mij onvergetelijke dag, het cadeau en de bloemen, die ik mocht ontvangen ter gele genheid van mijn pensionering. 3 J. de Groot Bij het bereiken van ons 60-jarig huwelijks feest danken we hartelijk voor de fijne blijk van medeleven van de directie. Familie J. Kreeberg OVERLEDEN De heer G. de Veer (73) overleed op 10 januari jl. Op de dag van zijn verjaar dag, namelijk 26 januari 1926, kwam hij op de brouwerij aan de Mauritska- de in dienst. Hij was tot 1970 werk zaam in de gistkelder. Op 21 februari jl. overleed de heer J. P. G. Renes (91). Hij werkte vanaf 1909 tot 1951 als timmerman in de brouwerij aan de Mauritskade. Na bijna negen jaar van zijn pensioen genoten te hebben, overleed de heer A. G. Tromp (73) op 28 februari jl. Hij was van 1926 tot 1969 werkzaam in de Heineken Bierhandel Nijmegen. De heer K. M. van Doremaele (74) overleed 8 maart jl. Hij kwam op 25 juni 1956 in dienst op de brouwerij in 's-Hertogenbosch, waar hij aanvanke lijk werkte als pallet-belader in de bottelarij. Vanaf 1960 tot aan zijn pen sioen in 1968 was hij luchtcontroleur in de bottelarij. In Memoriam J. REINHARD Vanuit zijn vakantieadres in Las Pal- mas bereikte ons het schokkende be richt van het plotseling heengaan, op 57-jarige leeftijd, van de heer J. Rein- hard, administrateur van B V. Dran kenhandel Havenstad, te Rotterdam. Gedurende zijn ruim 40-jarige loop baan heeft hij blijk gegeven van een grote loyaliteit tegenover het bedrijf, een bereidheid om zich aan te passen aan de voortdurend wijzigende werk situaties en een enorme persoonlijke inzet, waarbij hij zichzelf niet spaarde. Mogen zijn vrouw en kinderen steun vinden in hetgeen hij in zijn gezin en zijn werk heeft betekend. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 25